Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits   Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Wetenschappelijk Comité > De barometer voor de veiligheid van de voedselketen > Voedselveiligheid
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


De voedselveiligheidsbarometer 
 
Meten van de voedselveiligheid
Resultaten
F.A.Q.
Meten van de voedselveiligheid

  Binnen het concept van het meten van de veiligheid van de voedselketen is de voedselveiligheidsbarometer een eerste instrument dat werd ontwikkeld. Voedselveiligheid is een ruime term en wordt veelal gekoppeld aan gezondheid. Ofschoon veilig voedsel een belangrijke vereiste is om de gezondheid van de consumenten te beschermen, is de relatie tussen voeding en gezondheid breder dan enkel de voedselveiligheid. Zo kan bv. een onevenwichtig voedingspatroon leiden tot diabetes, hart- en vaatziekten, en leidt een te energierijke voeding (en te weinig bewegen) tot overgewicht. De voedselveiligheidsbarometer wordt beperkt tot de chemische, fysische en microbiologische gevaren in de voeding. Overdracht van deze gevaren naar de mens via andere bronnen dan de voeding (bv. blootstelling via de lucht) wordt niet opgenomen in de barometer. Ook doet de barometer van de voedselveiligheid geen uitspraak over de gezondheidstoestand van de bevolking.

De voedselveiligheidsbarometer bestaat uit een korf van 30 zorgvuldig gekozen, meetbare indicatoren (voedselveiligheidsindicatoren of VVI’s) die samen de toestand van de voedselveiligheid in kaart brengen. De indicatoren omvatten alle schakels van de voedselketen, nl. van toeleveranciers tot consument, en dit zowel voor de Belgische productie als voor de import. Zowel controles van producten (op aanwezigheid van chemische en biologische gevaren) als controles van processen (inspecties en audits) zijn opgenomen in de korf. Ook de preventieve aanpak (autocontrole, meldingsplicht, traceerbaarheid) en voedseltoxi-infecties zitten vervat in de barometer.
Het merendeel van deze indicatoren worden gemeten in het controleprogramma van het FAVV, waardoor een eenvoudige jaarlijkse opvolging mogelijk is. Omdat de impact van deze 30 indicatoren op de voedselveiligheid verschillend is, werd hun relatief belang gewogen door verschillende stakeholders van de voedselketen, nl. de risicomanagers, het Raadgevend Comité (waaronder vertegenwoordigers van andere overheden, en van de verschillende sector- en consumentenorganisaties) en het Wetenschappelijk Comité van het FAVV. Zo bv. kregen indicatoren die te maken hebben met inspecties een hoger gewicht toegekend dan indicatoren die verband houden met, bijvoorbeeld, acrylamide of Salmonella bij vleesvarkens of leghennen (SciCom Advies 11-2012).
Een overzicht van de verschillende indicatoren samen met hun wegingsfactor wordt in de tabel “Overzicht van de indicatoren voor voedselveiligheid (VVI’s)” gegeven. Meer informatie over de indicatoren is weergegeven in technische fiches die terug te vinden zijn in bijlage 3 van het advies 28-2010 van het Wetenschappelijk Comité.

Op basis van de resultaten van de voedselveiligheidsindicatoren en de weging van het onderling belang van deze indicatoren kan aldus een voedselveiligheidsbarometer opgesteld worden. Deze meet op jaarbasis de toestand van de voedselveiligheid in België en dit ten opzichte van een voorgaand jaar. Het resultaat van de barometer dient te worden uitgedrukt als een vergelijking van de toestand met een voorgaand jaar omdat de veiligheid van voedsel moeilijk in absolute cijfers uit te drukken is. De voedselveiligheid hangt namelijk ondermeer af van normen of actielimieten die het beleid hanteert en die kunnen evolueren.

Overzicht van de indicatoren voor voedselveiligheid (VVI’s) :

Ref. Type indicator Wegingsfactor
VVI1: Meldingsplicht voedselveiligheid 1,16
VVI2: Autocontrolesystemen in de sector van toeleveranciers aan de primaire productie 0,9 
VVI3: Autocontrolesystemen in de primaire productiesector 0,71
VVI4: Autocontrolesystemen in de transformatiesector 1,16
VVI5: Autocontrolesystemen in de sector van de gemeenschapskeukens 0,79
VVI6: Inspecties autocontrole in de voedselketen 2,06
VVI7: Inspecties infrastructuur, inrichting en hygiëne in de sectoren distributie, horeca en gemeenschapskeukens 1,88
VVI8: Inspecties traceerbaarheid in de voedselketen 1,65
VVI9: Residuen van bestrijdingsmiddelen in groenten en fruit van Belgische oorsprong 0,98
VVI10: Acrylamide 0,41
VVI11: Lood en cadmium in groenten en fruit 0,75
VVI12: Aflatoxine en deoxynivalenol 0,9 
VVI13: Stoffen met anabole werking, niet-toegestane stoffen en diergeneesmiddelen bij runderen en varkens 1,5 
VVI14: Sulfiet in gehakt 0,38
VVI15: Dioxines en dioxine-achtige PCB’s in zuivelproducten en eieren 0,98
VVI16: Kwik in weekdieren, schaaldieren en vis 0,53
VVI17: Residuen van bestrijdingsmiddelen in groenten en fruit afkomstig van andere EU-landen en derde landen 1,39
VVI18: Verboden kleurstoffen 0,53
VVI19: Chemische en microbiologische gevaren in ingevoerde dierlijke producten voor humane consumptie 1,73
VVI20: Dioxines en dioxine-achtige PCB’s in diervoeders 0,94
VVI21: Contactmaterialen 0,64
VVI22: Salmonella sp. bij vleesvarkens 0,49
VVI23: Salmonella sp. bij leghennen 0,49
VVI24: Salmonella sp. in gevogelte en varkens 0,98
VVI25: E. coli in karkassen en versneden vlees 0,68
VVI26: E. coli in levensmiddelen 0,71
VVI27: Listeria monocytogenes in levensmiddelen 0,9 
VVI28: Collectieve voedseltoxi-infecties 1,46
VVI29: Salmonellose bij de mens 1,28
VVI30: Listeriose bij de mens 1,09
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.11.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet