Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Daling in verkoop en gebruik van antiobiotica in de ...
Persbericht (29/06/2022) Volg ons op X Volg ons op Facebook LinkedIn


DALING IN VERKOOP EN GEBRUIK VAN ANTIOBIOTICA IN DE DIERGENEESKUNDE IN BELGIË IN 2021

  In 2021 tonen alle indicatoren die de verkoop van antibiotica in de diergeneeskunde in België beschrijven, een daling ten opzichte van 2020: -8,4% voor de totale verkoop, -12,3% voor colistine, -12,9% voor de met antibiotica gemedicineerde voeders en -42,8% voor de kritisch belangrijke antibiotica. Het percentage alarmgebruikers moet evenwel aandachtig opgevolgd worden in de varkens- en vleeskalversector.

Begin 2021 ondertekenden de federale overheid, AMCRA en de sectorpartners een tweede antibioticumconvenant voor de periode 2021-2024. Dit convenant bevat reductiedoelstellingen opgesomd in de “Visie 2024” van AMCRA voor de verkoop van antibiotica bij dieren:
 1. Verkoop van alle antibiotica (doelstelling 2024: -65 % ten opzichte van 2011)
  - Bereikte daling ten opzichte van 2020: -8,4 %
  - Cumulatieve daling: - 44,6 %
 2. Verkoop van colistine (doelstelling 2024: maximum 1 mg/kg biomassa)
  - Realisatie in 2021: 1,17 mg/kg biomassa
  - Bereikte daling ten opzichte van 2020: -12,3 %
  - Cumulatieve daling: - 75,4 % ten opzichte van 2012
 3. Verkoop van met antibiotica gemedicineerde voeders (doelstelling 2024: -75 % ten opzichte van 2011))
  - Bereikte daling ten opzichte van 2020: - 12,9 %
  - Cumulatieve daling: - 74,2 %
 4. Verkoop van kritisch belangrijke antibiotica (doelstelling 2024: minstens -75 % ten opzichte van 2011)
  - Bereikte daling ten opzichte van 2020: - 42,8 %
  - Cumulatieve daling: - 82,9 %


Voor varkens, vleeskippen en vleeskalveren werden specifieke doelstellingen vastgelegd op basis van de verplichte registratie van antibioticagebruik op bedrijfsniveau in het nationale datacollectiesysteem Sanitel-Med. Voor al deze diersoorten is er een belangrijke daling in het gebruik van antibiotica in 2021 ten opzichte van 2020 en ook t.o.v. 2018 (het referentiejaar: eerste jaar met gebruikscijfers). Desalniettemin blijken er bij de varkens- en vleeskalverenbedrijven respectievelijk ongeveer 9% en 13% alarmgebruikers te zijn, t.t.z. bedrijven waar op structurele wijze veel antibiotica gebruikt worden1. Bij vleeskippen worden ongeveer 0,4% alarmgebruikers geteld.

De monitoring van antibioticumresistentie toont een positief beeld: de dalende trend in het aantal multiresistente E. coli stammen afkomstig van voedselproducerende dieren wordt in 2021 verder gezet, net als de afname in resistentie tegen de kritisch belangrijke antibiotica. Bij andere bacteriën afkomstig van voedselproducerende dieren (Enterococcus faecium en E. faecalis, methicilline-resistente Staphylococcus aureus) ziet men een stabilisatie of een lichte daling in het voorkomen van resistentie.


> Antibioticumcoaching
Alarmgebruikers mogen niet meer dan 1% van het totaal aantal veehouders uitmaken tegen eind 2024. In de Visie 2024 van AMCRA en in het nationale actieplan One-Health tegen antimicrobiële resistentie2werd de antibioticumcoaching aangeduid als een manier die een duurzame verandering in antibioticumgebruik teweeg kan brengen. In het kader van het antibioticumconvenant 2021-2024 hebben verschillende organisaties zich ertoe verbonden om de coaching te gebruiken en de toepassing ervan te bevorderen als middel om veehouders en dierenartsen te ondersteunen.

> Antibioticumregistratie en benchmarking in andere sectoren
Naast de initiële initiatieven die reeds door bepaalde lastenboekbeheerders werden genomen, zal het later dit jaar wettelijk verplicht worden om antibiotica gebruikt bij alle runderen en bij alle pluimveesoorten te registreren in Sanitel-Med: dit is een cruciale stap om ook voor die diersectoren over enkele jaren een reductiepad vast te leggen. Ook in de sector van de gezelschapsdieren wordt binnenkort een belangrijke stap gezet: de voorwaarden voor het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica zullen ook hier worden toegepast. Het wordt dus belangrijk om opleidingen en sensibilisatiecampagnes te voorzien om alle betrokken actoren in te lichten over deze nieuwe initiatieven.

> Conclusie
De resultaten van antibioticumgebruik en -resistentie voor 2021 zijn gunstig maar de analyse van de resultaten per diersoort tonen dat er nog belangrijke uitdagingen zijn richting eind 2024. Deze kunnen aangepakt worden via benchmarken, de identificatie van grootgebruikers en de coaching van alarmgebruikers. In het bijzonder zal de afname van het aantal alarmgebruikers in de varkens- en vleeskalversector een uitdaging worden, alsook het behoud van het lage aantal alarmgebruikers in de vleeskippensector. Meer sensibilisatie en communicatie zal nodig zijn om de betrokkenen op de hoogte te houden van de nieuwe wettelijke verplichtingen en andere belangrijke initiatieven.Voor meer informatieAMCRA is het Kenniscentrum voor antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren in België. AMCRA heeft als missie 1) voorkomen van antibioticumresistentie om volks- en diergezondheid en dierenwelzijn te vrijwaren, 2) streven naar een rationele reductie van antibioticumgebruik en een duurzaam antibioticumbeleid in de diergeneeskunde in België, 3) analyseren, communiceren en sensibiliseren. Voor meer informatie: www.amcra.be

Het “Convenant tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector” voor de periode 2021-2024 werd ondertekend door de Federale Overheid, vertegenwoordigd door de Ministers van Volksgezondheid en Landbouw, de sectororganisaties pharma.be, ABS, BFA, Boerenbond, FWA, de sectororganisaties (Landsbond Pluimvee en VEPEK), de dierenartsenverenigingen UPV, VeDa en SAVAB-Flanders, de gewestelijke ordes der dierenartsen (NGROD en CRFOMV), de dierengezondheidsverenigingen ARSIA en DGZ, de lastenboekbeheerders Belbeef, Belplume, Belpork, BVK vzw, Codiplan, MilkBE, AB Register en AMCRA.

Gedetailleerde resultaten zijn terug te vinden in het laatste BelVet-SAC rapport. Een samenvatting van de resultaten en de activiteiten van het antibioticumconvenant kan geraadpleegd worden in de publieke rapporten, beschikbaar op de website www.amcra.be et www.favv.be.
1 Definitie in bijlage 3 van het antibioticumconvenant 2021-2024: Convenant-AB-2021-2024---Bijlage-3---ondertekening-dd20210125.pdf (favv-afsca.be)
2 https://www.health.belgium.be/nl/bestrijding-van-antimicrobiele-resistentie#planactionnational

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 28.06.2022    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet