Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > De Nationale Opsporingseenheid van het FAVV doet een ...
Persbericht (28/04/2020) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


De Nationale Opsporingseenheid van het FAVV doet een aanzienlijke inbeslagname van pesticiden

 

De Nationale Opsporingseenheid (NOE) van het FAVV heeft verschillende partijen niet-conforme of verdachte pesticiden (gewasbeschermingsmiddelen en actieve stoffen) in beslag genomen die in de haven van Antwerpen ingevoerd werden. Deze actie is het resultaat van een onderzoek dat werd uitgevoerd in samenwerking met het parket en de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen – Team Milieu. De betrokken producten afkomstig uit India of China waren bestemd voor de Europese professionele markt.

In het kader van de strijd tegen de handel in illegale gewasbeschermingsmiddelen (niet-conforme, niet-toegestane of namaakproducten) voert de Nationale Opsporingseenheid (NOE) van het FAVV verschillende controleacties uit in samenwerking met havenautoriteiten, douanediensten, autoriteiten van andere Europese lidstaten, EUROPOL, ...

De inbeslagneming werd uitgevoerd in het kader van een onderzoek dat werd volbracht in samenwerking met het Parket van Antwerpen naar de aanwezigheid van niet-conforme of verdachte substanties in gewasbeschermingsmiddelen, onkruid- en schimmelwerende middelen, bestemd voor professioneel gebruik.

In het onderzoek werden enerzijds monsters geanalyseerd en werd anderzijds een risicoanalyse uitgevoerd. Hieruit bleek dat de producten in geen geval een risico betekenen voor de consument. Het blijft evenwel onaanvaardbaar dat illegale of niet-conforme producten in de handel gebracht worden.


Intrekking, terugroeping en schorsing van de toelating

Eerder had het onderzoek van de NOE al geleid tot het intrekken en terugroepen van producten en de schorsing van de toelating voor het op de markt brengen van herbiciden voor onkruidbestrijding op basis van bentazone (actieve stof) en fungiciden op basis van captan tech (actieve stof) voor professioneel gebruik.

Hoewel deze gewasbeschermingsmiddelen zijn toegelaten, was het gehalte (en/of de aanwezigheid van onzuiverheden) in sommige producten voor professioneel gebruik niet in overeenstemming met de Europese wetgeving.
De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft daarom de toelating voor het in de handel brengen van deze producten onmiddellijk geschorst.

Uit dit diepgaand onderzoek bleek dat ook de actieve stoffen die door deze firma via de haven van Antwerpen werden ingevoerd, niet aan de eisen voldeden. Bovendien waren bepaalde documenten (analysecertificaten, traceerbaarheid, oorsprong van de actieve stof, etc.) niet betrouwbaar. Al deze elementen hebben geleid tot de aanzienlijke inbeslagname in maart en april 2020. Deze inbeslagneming is het resultaat van een onderzoek dat werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met het parket en de Federale Gerechtelijke Politie Team Milieu van Antwerpen.

Zo werden op 13 maart 2020 in opdracht van de onderzoeksrechter op drie locaties huiszoekingen uitgevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen – Team Milieu in samenwerking met NOE. Tijdens deze huiszoekingen nam het FAVV alle producten van de betrokken onderneming in beslag. De totale hoeveelheid van de in beslag genomen producten bedraagt momenteel 778 ton.

Aangezien deze producten bestemd zijn voor de Europese professionele markt, heeft het FAVV deze inbeslagname gemeld via het Europees systeem met betrekking tot voedselfraude en illegale pesticiden, dat wordt gebruikt door diensten die gespecialiseerd zijn in de bestrijding van fraude, zoals de Nationale Opsporingseenheid van het FAVV in België.

In het totaal werden verschillende partijen verdachte producten in beslag genomen en dit voor een totaal van 778 ton. Het onderzoek loopt nog en het is mogelijk dat een aantal nu verdachte partijen nog vrijgegeven kunnen worden op voorwaarde dat aangetoond wordt dat ze ontegensprekelijk aan alle wettelijke voorwaarden voldoen.


Over de Nationale Opsporingseenheid van het FAVV

Naar aanleiding van de zaken Fipronil en Veviba heeft de minister van Landbouw, Denis Ducarme, besloten om de Nationale Opsporingseenheid (NOE) van het FAVV te versterken. Met de komst van 14 nieuwe medewerkers in 2019 heeft deze dienst, die gespecialiseerd is in fraudebestrijding, haar personeelsbestand uitgebreid tot 34 medewerkers.

Dit initiatief heeft het al mogelijk gemaakt om intensiever te controleren en specialiseren, met name in de strijd tegen illegale en vervalste producten, illegale invoer van vlees, planten, plantaardige en dierlijke producten en illegale pesticiden.

Voor meer informatie over gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen (het op de markt brengen, controles, definities, ... ) : http://www.favv.be/plantaardigeproductie/gewasbeschermingsmiddelen/


De Minister van Landbouw Denis DUCARME :
« De voorbije jaren heb ik de nodige budgetten kunnen vrijmaken om het personeel van de Nationale Opsporingseenheid (NOE) van het FAVV te versterken. Dankzij deze versterking kon het aantal controles in onze havens en onze luchthavens worden opgevoerd. De indrukwekkende hoeveelheid niet-conforme of verdachte pesticiden die werden in beslag genomen door de NOE, toont aan dat deze bijkomende middelen nodig waren en hun vruchten hebben afgeworpen. Zij benadrukt ook de uitstekende samenwerking tussen het Agentschap en de andere diensten die belast zijn met fraudebestrijding en criminaliteit op sanitair vlak. »

Permanente controle op de invoer van gewasbeschermingsmiddelen
In 2018 werden in het kader van de NOE-actie PESTIMPORT - een permanente actie voor de controle op de invoer van gewasbeschermingsmiddelen- 173 zendingen, ingevoerd via de haven van Antwerpen, gecontroleerd en werd 51 ton actieve substanties in beslag genomen. Daarnaast is er ook de internationale actie Silver Axe III, die wordt gecoördineerd door EUROPOL en OLAF, waaraan het FAVV systematisch deelneemt. In april en mei 2018 werd er ongeveer 360 ton vervalste en illegale pesticiden in beslag genomen. In het licht van deze actie heeft het FAVV 287 ton producten gecontroleerd, waarvan 30 ton in beslag werd genomen.Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.05.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet