Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Plantaardige productie > Gewasbeschermingsmiddelen > Technische keuring van spuittoestellen
Technische keuring van spuittoestellen 

Sinds 1995 is er in België een technische keuring ingevoerd om de goede werking van spuittoestellen te garanderen. Alle toestellen die kunnen worden gebruikt om gewasbeschermingsmiddelen toe te dienen moeten om de drie jaar gekeurd worden.

De keuring van spuittoestellen valt onder de bevoegdheid van het FAVV. In de praktijk wordt dit echter gedelegeerd aan twee erkende keuringsinstellingen :

  • het « Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux (CRA-W) », voor de Waalse provincies 

Centre Wallon de Recherches Agronomiques ( CRA-W )

Département Productions agricoles

Unité Productions végétales

Bâtiment Francini

Chaussée de Namur, 146

5030 Gembloux

Tél : 081/875312 - Gsm : 0475/522 955

E-mail : servicepulverisateur@cra.wallonie.be

  • het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) te Gent voor de Vlaamse provincies en het Brusselse Gewest

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Eenheid Technologie & Voeding – Agrotechniek

Burgemeester Van Gansberghelaan 115

9820 Merelbeke-Lemberge

tel: 09 272 27 57 - fax: 09 272 28 02

E-mail: keuringspuit@ilvo.vlaanderen.be

   
 

Deze keuringsinstellingen voeren tal van tests uit in overeenstemming met het KB van 13 maart 2011 om de werking van het toestel na te gaan. Als het toestel aan de voorschriften voldoet, wordt een zelfklever aangebracht op de spuittank waaruit blijkt dat het toestel de technische keuring heeft ondergaan. Bij niet goedkeuring wordt de eigenaar verzocht de nodige afstellingen of herstellingen uit te voeren en zijn toestel later opnieuw ter keuring aan te bieden. De technische keuring is drie jaar geldig. Tegen het einde van die termijn wordt aan de verantwoordelijke een uitnodiging gestuurd om zijn spuittoestel opnieuw ter keuring aan te bieden.

Een spuittoestel met een gunstige keuring mag gedurende de geldigheid van het keuringscertificaat gebruikt worden.

   
  De keuringsdienst (CRA-W of ILVO, al naargelang welk gewest bevoegd is) moet binnen de 30 dagen in kennis worden gesteld door de koper en verkoper samen wanneer een spuittoestel wordt aangekocht, verkocht of buiten gebruik wordt gesteld. Als een toestel buiten gebruik wordt gesteld, moet de eigenaar de spuitboom van het toestel of de spuitkrans in het geval van een boomspuit, demonteren.
   
  Tijdens zijn inspecties gaat het FAVV na of de spuittoestellen voorzien zijn van een geldige zelfklever waarbij wordt aangetoond dat de technische keuring is uitgevoerd. 
   
  Er moet worden opgemerkt dat bij Richtlijn 2009/128/EG de technische keuring in Europa wordt  opgelegd sinds eind 2016. Alle spuittoestellen die door professionelen in alle lidstaten worden gebruikt, moeten derhalve aan een technische keuring onderworpen worden.
Bijkomende informatie en nuttige links :

 
Praktische modaliteiten: Buitengebruikstelling spuittoestel

 

Het koninklijk besluit van 13 maart 2011 reguleert de verplichte keuring van spuittoestellen. Artikel 8 van het desbetreffende besluit zegt dat de eigenaar van een spuittoestel zijn toestel buiten gebruik stelt volgens de praktische modaliteiten zoals bepaald door het Agentschap. Dit document licht de verschillende methoden toe voor het buiten gebruik stellen van een spuittoestel.

Praktische modaliteiten: Vrijstelling van de keuring

 

Spuittoestellen kunnen vrijgesteld worden van de keuring. De spuittoesteleigenaar kan een aanvraag indienen bij het FAVV voor een vrijstelling op basis van de volgende gronden :

  1. De constructie van het spuittoestel. In wezen was het apparaat een spuittoestel in overeenstemming met het Koninklijk besluit van 13 maart 2011, maar het werd zodanig technisch gewijzigd dat de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen onmogelijk is of zou worden verboden door de wetgeving inzake het juiste gebruik van pesticiden. De spuittoesteleigenaar voegt bewijs van de aanpassingen toe aan zijn vrijstellingsverzoek.
  2. De gebruikscontext van het spuittoestel. Vanwege de gebruikscontext zal het apparaat niet worden gebruikt voor landbouwdoeleinden. Hieronder wordt verstaan dat het spuittoestel niet wordt gebruikt voor irrigatie, fertigatie of de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen of biociden. Het toestel wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het bewateren van asfaltwegen.
   
 

De eigenaar moet een vrijstellingsverzoek sturen naar het FAVV. Hiervoor moet het document ingevuld worden, aangevuld met de nodige documenten (zoals foto’s en/of video’s). De spuittoesteleigenaar stuurt het vrijstellingsverzoek naar het FAVV naar het generiek e-mail adres SPUITpccb.s1@favv-afsca.be, of per post naar het onderstaande adres:

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
DG Controle beleid –S1
Keuring spuittoestellen
Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55
B-1000 BRUSSEL

   
 

Indien het FAVV oordeelt dat het toestel een vrijstelling van de keuring kan krijgen, bezorgt het FAVV de eigenaar een vrijstellingscertificaat. De eigenaar ontvangt voor het desbetreffende spuittoestel een persoons-/bedrijfsgebonden vrijstelling van de keuring van bepaalde duur ten belope van twee keuringscycli (inclusief de lopende keuringscyclus tijdens de aanvraag).

   
  Het vrijstellingscertificaat van de spuittoesteleigenaar is enkel geldig op het desbetreffende spuittoestel in de staat zoals vermeld op het vrijstellingsverzoek. Indien het spuittoestel verkocht of gedemonteerd wordt zoals vermeld in het Koninklijk Besluit van 13 maart 2011, blijft de eigenaar verplicht dit te melden aan de keuringsinstelling of aan het FAVV en vervalt het vrijstellingscertificaat onmiddellijk (want persoons-/bedrijfsgebonden). Het vrijstellingscertificaat moet ter plaatse en op aanvraag worden voorgelegd aan de afgevaardigden van het FAVV of aan de afgevaardigden van de erkende keuringsdiensten.

 


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.12.2022    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet