Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Export naar derde landen > Planten en plantaardige producten
Export van planten en plantaardige producten


 
Algemene informatie
Informatie per productklasse
Formulier "Aanvraag van inspecties van planten, tijdens het groeiseizoen, met het oog op de uitvoer"
Landspecifieke instructiebundel per productAlgemene informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omzendbrief betreffende fytosanitaire certificaten voor uitvoer en wederuitvoer (PCCB/S4/1604537)

 

Omzendbrief betreffende het fytosanitaire pre-uitvoercertificaat (PCCB/S4/673795)

 

Informatie over de fytosanitaire eisen van derde landen en de informatiebronnen (PDF) (27/07/2017)
 • Bijlage 1 (XLS) : Tabel 01 - Eisen voor groenten, fruit en consumptieaardappelen (01/04/2021)
 • Bijlage 2 (XLS) : Tabel 02 - Eisen voor planten voor opplant (01/04/2021)
 • Bijlage 3 (XLS) : Tabel 03 - Eisen voor andere producten (hout, tabak, vlas, mout, hop, diervoeder, diepgevroren producten, granen, gedroogd fruit, enz. ...) (01/04/2021)
 • Bijlage 4 (DOC) : Aanvraagformulier om deze tabellen aan te passen (14/03/2018)
Authorised service provider (ASP)
Informatie omtrent ziektevrije geografische zones (PDF) (19/05/2016)
Plantenziekten


Naar boven

 Informatie per productklasse

  Een categorie gelijkaardige producten die in de fytosanitaire regelgeving samen kunnen beschouwd worden.

Productklasse Informatie
Fruit en groenten (inclusief consumptie-aardappelen)

Omzendbrief betreffende de uitvoervoorwaarden om te voldoen aan de specifieke eisen van 3de landen m.b.t. maximumresidugehalten  (PCCB/S4/697330)

(alleen geldig voor uitvoer naar de Russische Federatie en Japan)  

Deze omzendbrief maakt het mogelijk om de basis vast te leggen om ook de specifieke invoereisen van derde landen m.b.t. de maximumresidugehalten (MRL) bij de uitvoer van verse aardappelen, groenten en fruit te integreren in het autocontrolesysteem (ACS) van de exporteur.

Handelsnormcontrole

Omzendbrief betreffende handelnormcontroles voor aardappelen, groenten en fruit (PCCB/S1/LSW/597024)

Gewasbeschermingsmiddelen

De certificaten voor registratie van een product (free sales certificates) die worden gevraagd door bepaalde derde landen worden afgeleverd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Voor meer informatie hierover: https://fytoweb.be/nl/gewasbeschermingsmiddelen/toelatingsprocedure/toelating-wijzigen/certificaat. (26/03/2019) 

Gewaarmerkte kopie van fytosanitaire certificaten Overeenkomstig ISPM-12 dient een fytosanitair certificaat voor wederuitvoer steeds vergezeld te gaan van ofwel het origineel fytosanitair certificaat van het land van oorsprong ofwel een gewaarmerkte kopie van het fytosanitair certificaat van het land van oorsprong. Door Fresh Trade Belgium (Belgische beroepsfederatie van invoerders, uitvoerders, groothandelaars en logistieke dienstverleners actief in de sector fruit en groenten) werd een sectorprocedure opgesteld voor het correct gebruik en beheer van dergelijke gewaarmerkte kopieën. Deze procedure die openstaat voor zowel leden als niet leden van Fresh Trade Belgium werd gevalideerd door het FAVV. Operatoren die een gewaarmerkte kopie van een fytosanitair certificaat wensen te bekomen in het kader van de wederuitvoer van verse groenten en fruit, dienen deze sectorprocedure toe te passen. (27/11/2015)
Verpakkingshout

Verpakkingshout (Paletten)

Boomstammen

Brief aan de lidstaten_EN  (PDF) (30/08/2019)

Bericht boomstammen (PDF) (12/08/2019)

Plantaardig teeltmateriaal

Bevoegde federale en/of gewestelijke autoriteiten:

Met ingang van 1 mei 2021 worden de afspraken uit het samenwerkingsakkoord tussen de federale en de gewestelijke overheden betreffende certificering in het kader van uitvoer in uitvoering gebracht.

Meer informatie inzake tot welke autoriteit u zich dient te richten voor het aanvragen van fytosanitaire certificaten en pre-uitvoercertificaten voor plantaardig teeltmateriaal vindt u onder

Plantengezondheid: bevoegde federale en/of gewestelijke autoriteiten, waar kan u terecht?”. (07/04/2021)

 Formulier "Aanvraag van inspecties van planten, tijdens het groeiseizoen, met het oog op de uitvoer"

  Om te exporteren naar derde landen, zijn mogelijks aanvullende inspecties tijdens het groeiseizoen vereist. In voorkomend geval, moeten deze aanvullende inspecties aangevraagd worden bij de Lokale Controle-Eenheid waar de productieplaats is gelegen, door middel van het volgende formulier "Aanvraag van inspecties van planten, tijdens het groeiseizoen, met het oog op de uitvoer" (PDF) (23/12/2015)


Naar bovenLandspecifieke instructiebundel per product

 
Landen:  Brazilië
Peren
  Canada
Peren
Andere Planten en plantaardige producten bestemd voor consumptie
  China
Hout van Fraxinus sp. (importverbod - G/SPS/N/CHN/632 (DOC))
Sinds 19/11/2013 geldt er in China een invoerverbod voor boomstammen en hout van Fraxinus sp. (es) uit landen waar Hymenoscyphus pseudoalbidus / Chalara fraxinea, voorkomt. Gezien deze schimmel in België aanwezig is, mogen boomstammen en hout van Fraxinus niet meer vanuit België naar China geëxporteerd worden. Dit verbod  geldt ook voor es uit de andere landen die in de notificatie vermeld worden en Luxemburg. Deze laatste informeerde de lidstaten van de aanwezigheid van dit schadelijke organisme in Luxemburg en heeft aan de Europese Commissie gevraagd  om de Chinese overheid hierover in te lichten.
Phytophthora ramorum - waardplanten :
Peren

Auditchecklist voor de validatie van de voorwaarden voor de export van Belgische appelen en peren naar derde landen die specifieke fytosanitaire eisen opleggen (CL-Export-PHY-01 versie 01 dd. 17/05/2019 – verantwoordelijke: VBT - datum goedkeuring FAVV: 21/05/2019) - (11/06/2019)


  Colombia
Appelen en Peren
 

Euraziatische Economische Unie
(Rusland, Wit-Rusland, Kirgizië, Kazachstan, Armenië)

Instructie : IB.PHY.EEU.01 (PDF) (10/04/2020)

Russische Federatie
Algemeen
Invoerverbod op aardappelen en plantgoed
De Russische Federatie heeft per 1 juli 2013 een tijdelijk invoerverbod opgelegd voor aardappelen en plantgoed uit de EU. In bijlage van de omzendbrief betreffende de uitvoer van snijbloemen en potplanten naar de Russische Federatie bevindt zich een overzicht van de planten en plantaardige producten, met vermelding van de GN-codes, waarop het invoerverbod van toepassing is.

Groenten en fruit
Consumptieaardappelen
  India
Planten en plantaardige producten voor consumptie
Boomstammen
 • Op basis van het officieel document (derogatie (PDF)) van de Indische overheid betreffende een verlenging van de derogatie met betrekking tot de behandeling van landbouwproducten (fumigatie met methylbromide bij aankomst in India), kunnen fytosanitaire certificaten worden afgeleverd voor onbehandelde boomstammen waarbij de vakken met betrekking tot de behandeling worden doorgehaald. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de Indische overheid : http://agricoop.nic.in (10/06/2015)
  Opgelet: De bevoegde Indische autoriteit heeft via een officieel Memorandum (PDF) aangekondigd dat deze derogatie van toepassing zal blijven tot 30/06/2021. De referentiedatum is de opmaak van de «Bill of Lading». (20/01/2021)
  Indonesië
Verse levensmiddelen van plantaardige oorsprong
 
  Israël
Appelen en peren
  Japan
Groenten en fruit
Voor groenten en fruit is een sectorprocedure, goedgekeurd door het FAVV, zie : "Lijst van de actuele versies van de goedgekeurde sectorprocedures en bemonsteringsplans betreffende export"
  Mexico
Appelen en peren
  Moldavië
Verse levensmiddelen van plantaardige oorsprong

  Noorwegen

Export planten en producten van EU origine

Phytophthora ramorum - waardplanten
Chrysanten (Dendranthema x grandiflorum)
  Peru
Peren
  Sri Lanka

Tabak

 • Instructiebundel  (PDF) (03/02/2021)
 • Aanvraag goedkeuring intermediair quarantainestation :

Formulier   (PDF) (03/02/2021)

  Thailand
Appelen
  Verenigd Koninkrijk

Algemeen

Planten voor opplant

Fruit en groenten

 • Fytosanitaire eisen

Vanaf 1 januari 2022 moet bijna elke zending van verse groenten en fruit vergezeld zijn van een fytosanitair certificaat. Dit certificaat dient minimaal 48u voor het geplande vertrek schriftelijk aangevraagd te worden bij de lokale controle-eenheid van het FAVV waar de operator gevestigd is. Meer praktische informatie omtrent het aanvragen van een fytosanitair certificaat kan geraadpleegd worden in de omzendbrief met betrekking tot de afgifte van fytosanitaire certificaten voor uitvoer en wederuitvoer (PCCB/S4/1604537 ).
Voor groenten (behalve consumptie-aardappelen) en fruit van EU origine zijn geen specifieke invoereisen van toepassing. Bij wederuitvoer van groenten en fruit van niet-EU origine zijn mogelijks wel specifieke invoereisen van toepassing (zie:Evaluatie specifieke invoereisen (Annex 7A)) (PDF) (12/04/2021)


Lijst van vruchten en bladeren die zonder fytosanitair certificaat mogen worden ingevoerd. (PDF)
Fruit en groenten die bewerkt en verpakt zijn (bv. versneden soepgroenten, geraspte wortels, …) kunnen zonder fytosanitair certificaat ingevoerd worden.

 • Handelsnormcontrole


Alle groenten en fruit uit het toepassingsgebied van verordening (EU) nr. 543/2011  die vers (gekoeld inbegrepen) verhandeld worden, dienen bij in- en uitvoer ter controle aangemeld te worden bij het FAVV. De producten die moeten aangemeld worden, evenals de wijze waarop het aanmeldingsformulier dient ingevuld te worden, kan geraadpleegd worden in de omzendbrief met betrekking tot de aanmelding en de certificering van verse groenten en fruit die in- of uitgevoerd worden (PCCB/S1/LSW/597024).
Bij invoer van groenten en fruit in het VK zal bij een deel van de zendingen gecontroleerd worden of ze voldoen aan de handelsnormen van het VK.

Aardappelen

Evaluatie specifieke invoereisen (Annex 7A) (PDF) (12/04/2021)

  Verenigde Staten
Appelen en Peren
  Vietnam
Appelen en Peren
  Zwitserland
Europese Vrijhandelsovereenkomst - EVA (EFTA) en overeenkomst tussen de EU en Zwitserland.
Website van de Zwitserse overheid: de overeenkomst tussen de EU en Zwitserland en regelmatig bijgewerkte informatie over dit onderwerp, zijn beschikbaar in het FR, DE en IT onder " Informations complémentaires " aan de rechterkant van de pagina.
Besluit 2011/83 (PDF) met laatste wijziging van bijlage 4, aanhangsel 1 van de landbouwovereenkomst tussen de EU en Zwitserland - Besluit 1/2010.


Naar boven

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 11.05.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet