Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Vogelgriep > Alert: herintroductie van het hoogpathogeen ...
Vogelgriep (Aviaire influenza)


Opheffing van de ophokregeling - het binnen (of onder netten) voederen blijft van toepassing.


 

Als gevolg van een gunstigere epidemiologische situatie met betrekking tot vogelgriep in ons land worden de preventiemaatregelen, die op 15 november 2021 genomen werden bij de afkondiging van de periode van verhoogd risico door de minister van Landbouw David Clarinval, aangepast.

Vanaf 14 mei is het ophokken van pluimvee van professionele en particuliere houders niet langer verplicht (met uitzondering van pluimvee van professionele houders dat in de gevoelige natuurgebieden wordt gehouden). Het afschermen van pluimvee wordt nog steeds aanbevolen omdat het vogelgriepvirus nog steeds aanwezig is bij wilde vogels.

Het voederen van pluimvee en andere vogels van particuliere houders moet nog steeds binnen of onder netten gebeuren. Dit is niet langer het geval voor het drenken van hun pluimvee.

Ter herinnering: pluimvee van professionele pluimveehouders moet altijd binnen (of onder netten) gevoederd en gedrenkt worden. Het is ook verboden deze vogels water te geven met oppervlaktewater of regenwater dat toegankelijk is voor wilde vogels.

 

Alle maatregelen zijn terug te vinden op de volgende pagina: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Om verspreiding van het virus te beperken roept het FAVV alle houders van pluimvee en vogels op om de geldende bioveiligheidsmaatregelen strikt op te volgen.

  

Verhoogde waakzaamheid
Op het niveau van de pluimveebedrijven is reeds sinds 2006 een verhoogde waakzaamheid voor vogelgriep van kracht. Deze waakzaamheid moet bijzonder strikt worden nageleefd.
Concreet mag men geen therapeutische behandeling van pluimvee starten wanneer onderstaande bevindingen zijn gedaan, en vooraleer er monsters aan het DGZ of de ARSIA zijn voorgelegd voor laboratoriumonderzoek:

  • een vermindering van meer dan 20% van het normale voeder- en waterverbruik;
  • een sterftecijfer van meer dan 3% per week;
  • een vermindering van de leg met meer dan 5% gedurende meer dan twee dagen;
  • klinische tekenen of postmortale letsels die op griep wijzen.

De percentages moeten worden geïnterpreteerd op het niveau van de stal of het compartiment en niet op het niveau van het hele bedrijf.

Geheel aan maatregelen

Een gedetailleerde beschrijving van de zones en maatregelen is beschikbaar via deze link: http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 13.05.2022    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet