Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Vogelgriep > Alert: herintroductie van het hoogpathogeen ...
Vogelgriep (Aviaire influenza)


Alert: ophokplicht van pluimvee en vogels van particulieren opgeheven, voederen en drenken van pluimvee moet nog steeds binnen gebeuren

 

Gezien de gunstige evolutie van de sanitaire toestand is het ophokken van pluimvee en vogels van particuliere houders vanaf 6 april 2021 niet langer verplicht.

Waakzaamheid blijft echter bestaan: het virus circuleert waarschijnlijk nog in België, ook al is het besmettingsrisico laag. Dit is de reden waarom, ondanks opheffing van het ophokken, particuliere houders nog steeds verplicht zijn hun dieren binnenshuis te voeren, om wilde vogels niet naar kippenhokken, volières, enz. te lokken.

Het ophokken van pluimvee op pluimveebedrijven blijft voorlopig verplicht. Deze maatregel zal de komende weken worden gerevalueerd als de gezondheidssituatie dit toelaat.

Ter herinnering: de laatste zone met maatregelen werd opgeheven op 29 februari 2021. Sinds die datum is er geen besmetting met het H5-virus van aviaire influenza waargenomen bij gedomesticeerd pluimvee. Sinds 1 maart werden geen nieuwe gevallen gevonden bij wilde vogels.


Bijgevolg zijn in het hele land nog enkel de algemene preventieve maatregelen van kracht (zie verder).


Hieronder vindt u een overzicht met de haarden/gevallen en de datum waarop de zones werden ingesteld en opgeheven.


Haard of geval

type virus

zone

Ingesteld op

Opgeheven op

Menen

H5N5 (hoog pathogeen)

Beschermingsgebied (3 km)

26-11-2020

17-12-2020

Toezichtsgebied (10 km)

26-11-2020

26-12-2020

Dinant

H5Nx (hoog pathogeen)

Tijdelijke bufferzone (500 m)

08-12-2020

07-01-2021

Diksmuide

H5Nx (laag pathogeen)

Tijdelijke bufferzone (1 km)

17-12-2020

07-01-2021

Deerlijk

H5N8 (hoog pathogeen)

Beschermingsgebied (3 km)

29-01-2021

19-02-2021

Toezichtsgebied (10 km)

29-01-2021

29-02-2021


Algemeen geldende maatregelen, in gans België
 

De maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de ontdekking van gevallen van H5N8 bij wilde vogels zijn nog steeds van toepassing.

Sinds 15 november 2020 zijn volgende maatregelen van kracht voor het hele Belgische grondgebied:

  • Alle pluimvee en vogels, met inbegrip van duiven, van pluimveebedrijven , moeten worden opgehokt of zodanig afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt. Deze maatregel is niet van toepassing op loopvogels.
  • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  • Alle verzamelingen (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) van pluimvee en vogels zijn verboden, zowel voor professionele bedrijven als particuliere houders. De verkoop van pluimvee en vogels door professionele handelaars op openbare markten is wel toegestaan.

Vanaf 27 november 2020 is ook het uitladen van kippen verboden. Behalve de toegestane derogaties (link naar maatregelen) moeten alle slachtkippen, die afkomstig zijn van eenzelfde toom, worden weggehaald binnen de twee werkdagen volgend op de eerste dag van laden met als bestemming het slachthuis.


Verhoogde waakzaamheid
Op het niveau van de pluimveebedrijven is reeds sinds 2006 een verhoogde waakzaamheid voor vogelgriep van kracht. Deze waakzaamheid moet bijzonder strikt worden nageleefd.
Concreet mag men geen therapeutische behandeling van pluimvee starten wanneer onderstaande bevindingen zijn gedaan, en vooraleer er monsters aan het DGZ of de ARSIA zijn voorgelegd voor laboratoriumonderzoek:

  • een vermindering van meer dan 20% van het normale voeder- en waterverbruik;
  • een sterftecijfer van meer dan 3% per week;
  • een vermindering van de leg met meer dan 5% gedurende meer dan twee dagen;
  • klinische tekenen of postmortale letsels die op griep wijzen.

De percentages moeten worden geïnterpreteerd op het niveau van de stal of het compartiment en niet op het niveau van het hele bedrijf.

Geheel aan maatregelen

Een gedetailleerde beschrijving van de zones en maatregelen is beschikbaar via deze link: http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

 

 

 


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 06.04.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet