Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Dierlijke productie > Dierengezondheid > TRACES (TRAde Control and Expert System)
TRACES (TRAde Control and Expert System)


Inleiding
TRACES NT
TRACES Classic

Intracommunautair handelsverkeer

- Identificatie van runderen

Adressen en nuttige links


Inleiding

 

TRACES is het online beheersysteem van de Europese Commissie dat de bewegingen volgt van levende dieren, dierlijke producten, dierlijke bijproducten, levensmiddelen, diervoeders en planten die worden ingevoerd in de Europese Unie, verhandeld tussen de lidstaten van de Europese Unie of uitgevoerd naar derde landen waarmee de Europese Unie een overeenkomst heeft gesloten.

Momenteel worden twee platformen gebruikt: TRACES Classic en TRACES New Technology (TRACES NT of TNT)

Het bestaan van twee platformen die parallel worden gebruikt, kan worden verklaard door de progressieve migratie van de functionaliteiten van TRACES Classic naar TRACES NT, enerzijds om TRACES aan te passen aan de technologische ontwikkeling en anderzijds om te beantwoorden aan de nieuwe Europese regelgeving die van toepassing is geworden of van toepassing moet worden, zoals de verordening (EU) 2017/625, de uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715, de verordening (EU) 2016/2031 of de verordening (EU) 2016/429.       

Op termijn zullen alle functionaliteiten die aanwezig zijn in TRACES Classic worden gemigreerd naar TRACES NT en TRACES Classic zal worden stopgezet (behalve voor het bekijken van historische gegevens).

Op de dag van vandaag beheert TRACES Classic de intracommunautaire handel, de uitvoer naar derde landen en een deel van de invoer vanuit derde landen (zie hierna).

TRACES NT beheert de invoer vanuit derde landen.

Het gebruik van TRACES NT ondervindt momenteel evenwel problemen inherent aan elk nieuw systeem.

Het Agentschap communiceert op regelmatige en continue basis aan de Commissie over de bugs en anomalieën die het vaststelt bij het gebruik van de applicatie; de Commissie tracht die zo snel mogelijk op te lossen in functie van de prioriteit ervan en de omvang van de computerpatches die moeten worden aangebracht.
Naar boven


TRACES NT

 
 • Verplicht gebruik voor de modules:
  • CHED-PP (invoer van planten en plantaardige producten)
  • CHED-D (invoer van levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong, onderworpen aan de tijdelijke versterking van de officiële controles en aan de noodmaatregelen)
  • CHED-A (invoer van levende dieren)
 • Gebruik aanbevolen voor de module CHED-P (invoer van producten van dierlijke oorsprong).
  • Uitzondering: de invoer van dierlijke producten onder versterkte officiële controle moet steeds worden gemeld aan de hand van de module CVEDP in TRACES Classic tot 2 maart 2021, 06.00 uur (Brusselse tijd).


BELANGRIJK!
Op 2 maart 2021:
 • vanaf 06.00 uur (Brusselse tijd) wordt de toegang tot de CVEDP-module in TRACES Classic gesloten om nieuwe documenten voor binnenkomst te creëren voor zendingen van producten van dierlijke oorsprong; de creatie van nieuwe CVED-P's zal niet langer worden toegestaan in TRACES Classic; alleen een CHED-P kan nog in TRACES NT aangemaakt worden;
 • van 06.00 uur tot 08.00 uur blijft de creatie van nieuwe CHED-P's onderworpen aan verscherpte officiële controles (IOC) overeenkomstig Verordening (EU) 2019/1873 in TRACES NT gedeactiveerd, terwijl de huidige versterkte controles (REC) in TRACES Classic worden gemigreerd als een IOC in TRACES NT;
 • vanaf 08.00 uur zal de creatie van nieuwe CHED-P’s volledig beschikbaar zijn in TRACES NT.


Productie-omgeving

Toegang tot de omgeving voor marktdeelnemers (operatoren):

Alvorens een aanvraag voor toegang tot TNT in te dienen, moet de gebruiker die voor rekening van een Belgische marktdeelnemer werkt eerst beschikken over een EU Login

Met die EU Login kan de gebruiker zijn aanvraag voor toegang tot TNT indienen; daarbij moet hij zijn rol (marktdeelnemer) preciseren en zich identificeren bij zijn organisatie (procedure).

De bevoegde lokale autoriteit waarvan hij afhangt (*) kan dan zijn aanvraag in TNT valideren, voor zover zijn organisatie en de activiteiten ervan correct in het systeem zijn ingevoerd (**) en wel degelijk onder de bevoegdheid van het Agentschap vallen.

Als een van zijn collega's binnen zijn organisatie al over beheerdersrechten beschikt die door de bevoegde lokale autoriteit zijn toegekend, kan die zijn aanvraag ook valideren.

Opleidingsomgeving

De toegang tot de opleidingsomgeving vereist het gebruik van een generieke login. Die wordt op verzoek verstrekt door de bevoegde lokale autoriteit (*).

Documentatie van de Commissie (onder andere gebruikershandleidingen)

Opmerking: de FLEGT-documenten (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) voor geïmporteerd hout en COI (Certificate of Inspection) voor de invoer van producten afkomstig uit de biologische productie, eveneens gedekt door TRACES NT, vallen niet onder de bevoegdheid van het FAVV. De rubriek "Adressen en nuttige links" vermeldt de bevoegde Belgische instanties voor de FLEGT- en IOC-documenten.

Er zijn CHED-templates beschikbaar ingeval van panne van TRACES NT: CHED-A, CHED-D, CHED-P, CHED-PP.
Naar boven


TRACES Classic

 
 • Gebruik van de modules:
  • INTRA (intracommunautair handelsverkeer van levende dieren en levende producten)
  • DOCOM (intracommunautaire handel van dierlijke bijproducten)
  • EXPORT (uitvoer van levende dieren, levende producten, producten van dierlijke oorsprong, dierlijke bijproducten): op basis van een overeenkomst gesloten tussen de Europese Unie en het derde land van bestemming
  • CVEDP (invoer van producten van dierlijke oorsprong): toegestaan tot 2 maart 2021, 06.00 uur (Brusselse tijd), voor de ingevoerde producten onder versterkte officiële controle.

BELANGRIJK!

Op 2 maart 2021:

 • vanaf 06.00 uur (Brusselse tijd) wordt de toegang tot de CVEDP-module in TRACES Classic gesloten om nieuwe documenten voor binnenkomst te creëren voor zendingen van producten van dierlijke oorsprong; de creatie van nieuwe CVED-P's zal niet langer worden toegestaan in TRACES Classic; alleen een CHED-P kan nog in TRACES NT aangemaakt worden;
 • van 06.00 uur tot 08.00 uur blijft de creatie van nieuwe CHED-P's onderworpen aan verscherpte officiële controles (IOC) overeenkomstig Verordening (EU) 2019/1873 in TRACES NT gedeactiveerd, terwijl de huidige versterkte controles (REC) in TRACES Classic worden gemigreerd als een IOC in TRACES NT;
 • vanaf 08.00 uur zal de creatie van nieuwe CHED-P’s volledig beschikbaar zijn in TRACES NT.

Productie-omgeving

Toegang tot de omgeving voor marktdeelnemers (operatoren):

Een gebruiker die voor rekening van een Belgische operator werkt en toegang tot TRACES Classic wenst, moet zijn aanvraag indienen:

 • Ofwel via het aanvraagformulier voorzien in TRACES Classic (link)
 • Ofwel door contact op te nemen met zijn bevoegde lokale autoriteit (*)

De bevoegde lokale autoriteit waarvan hij afhangt (*) kan dan zijn aanvraag in TRACES Classic valideren, voor zover zijn organisatie en de activiteiten ervan correct in het systeem zijn ingevoerd (**) en wel degelijk onder de bevoegdheid van het Agentschap vallen.

Opleidingsomgeving

De toegang tot de opleidingsomgeving vereist het gebruik van een generieke login. Die wordt op verzoek verstrekt door de bevoegde lokale autoriteit (*).

Gebruikershandleidingen:

 • Gebruikershandleiding bestemd voor marktdeelnemers (EU/EVA): voor indiening van INTRA (gezondheidscertificaten voor intracommunautaire handel), EXPORT (gezondheidscertificaten voor uitvoer), DOCOM (commerciële documenten)
 • Gebruikershandleiding bestemd voor bevoegde autoriteiten (EU/EVA-LVE/OPD): voor certificatie van INTRA (Gezondheidscertificaten voor intracommunautaire handel), UITVOER (Gezondheidscertificaten voor uitvoer), DOCOM (Commerciële documenten)Naar boven


Intracommunautair handelsverkeer

 

Omzendbrief met betrekking tot het gebruik van TRACES door de operatoren (PCCB/S6/635294) (PDF).
Het doel van deze omzendbrief is de operatoren die actief zijn in het intracommunautaire handelsverkeer in levende dieren en bepaalde producten van dierlijke oorsprong attent te maken op de mogelijkheid om zelf het TRACES-systeem te gebruiken en hen aan te moedigen dit ook werkelijk te doen om alzo de kosten voor het opmaken van certificaten te verminderen en de gegevens in te voeren binnen de opgelegde termijn.

Intracommunautair handelsverkeer - Identificatie van runderen:

Uitvoeringsbesluit 2015/819/EU (PDF)

Binnen het kader van het intracommunautair handelsverkeer, aangaande de identificatie van runderen integreert TRACES twee coherentiecontroles :

 • een eerste bestaat uit het controleren van de overeenstemming tussen het totaal aantal runderen dat vermeld staat in het vak I.20 van het certificaat en het aantal lijnen dat vermeld staat in het vak I.31. Elke lijn komt overeen met de individuele identificatie van een rund ;
 • een tweede bestaat uit het controleren van de conformiteit van de vermelde nummers in de kolom ‘officiële identificatie’ met de unieke identificatiecode beschreven in artikel 1, lid 2, van de verordening (EG) 911/2004, die vermeld staat op de zichtbare identificatiemiddelen aangebracht overeenkomstig de verordening (EG) 1760/2000. 
  De officiële identificatie van het rund moet bestaan uit 2 letters (de ISO-code van het land), gevolgd door minstens 8 cijfers, zonder spaties.

Vanaf dan is de identificatie gegenereerd door de techniek waarbij de barcodes vermeld op de paspoorten gescand worden, rechtstreeks ingegeven in de applicatie TRACES of in het downloadbare CSV-bestand, niet meer bruikbaar  in zijn oorspronkelijke formaat, aangezien dat formaat  niet compatibel is met de ingestelde coherentiecontrole.  

Een certificaat met één of meerdere identificaties in dat oorspronkelijke formaat, verkregen via het scannen van de barcodes van de paspoorten, zal niet kunnen worden gevalideerd.

Vóór de validatie van het certificaat is het echter mogelijk om het oorspronkelijke formaat te corrigeren om het compatibel te maken met de coherentiecontrole, door het beslagnummer te schrappen en enkel de officiële identificatie van het rund te bewaren. Deze schrapping van het beslagnummer kan gebeuren:

 • ofwel rechtstreeks, manueel, rund per rund, in de applicatie TRACES of  in het downloadbare CSV-bestand ;
 •  ofwel indirect, op semi-automatische wijze, door een reinigingsfiche (XLS) te gebruiken om te garanderen dat de officiële identificatie in het juiste formaat wordt geplaatst, vóór de ingave ervan in het downloadbare CSV-bestand. 

Een procedure (PDF) beschrijft de gebruiksmodaliteiten van deze reinigingsfiche.

De vermelding van het paspoortnummer is facultatief.
Naar boven


Adressens en nuttige links

 
 • FAVV:
  • Support TRACES: TRACES.BELGIUM@favv-afsca.be
  • (*) Bevoegde lokale autoriteiten (1e lijn)
   • Grenscontroleposten
    • Validatie van de toegangsverzoeken van de belanghebbenden bij de lading, de douane-agentschappen, toegewezen aan de grenscontrolepost.
    • Invoerprocedures en -controles
   • Lokale controle-eenheden
    • Validatie van de toegangsverzoeken van de operatoren die gevestigd zijn in de territoriale bevoegdheidszone van de lokale controle-eenheid.
    • Procedures, controles en certificering in het kader van het intracommunautair handelsverkeer en de export
 • Bevoegde centrale autoriteiten (2e lijn)
 

Bevoegdheid uitgeoefend in samenwerking met de douaneadministratie (FOD Financiën)

 

De KBO is de authentieke bron van de algemene identificatiegegevens van een economische operator en elke wijziging met betrekking tot die gegevens moet eerst door de betrokken operator erin worden ingevoerd. Deze gegevens worden vervolgens bijgewerkt in de databank van de operatoren van het FAVV.

De operatoren die met de douane te maken hebben, moeten bovendien over een geldig EORI-nummer beschikken.

De operatoren die activiteiten uitvoeren die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen, moeten erop toezien dat deze activiteiten correct zijn ingevoerd in de databank van de operatoren van het Agentschap.

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.12.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet