Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Autocontrole > Versoepelingen > HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

HACCP en versoepeld HACCP
Respect van de Hasard analysis critical control points (HACCP)

 

Het respect van de HACCP houdt in :

 • het identificeren van elk gevaar dat voorkomen, geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau gereduceerd moet worden;
 • het identificeren van de kritische controlepunten in het stadium of de stadia waarin controle essentieel is om een gevaar te voorkomen of te elimineren dan wel tot een aanvaardbaar niveau te reduceren;
 • het vaststellen van kritische grenswaarden voor de kritische controle punten teneinde te kunnen bepalen wat al dan niet aanvaardbaar is op het vlak van preventie, eliminatie of reductie van een onderkend gevaar;
 • het vaststellen en toepassen van efficiënte bewakingsprocedures voor de kritische controlepunten,
 • het vaststellen van corrigerende maatregelen wanneer uit de bewaking blijkt dat een kritisch controlepunt niet volledig onder controle is;
 • het vaststellen van procedures om na te gaan of de maatregelen naar behoren functioneren.
 • het opstellen van documenten en registers, aangepast aan de aard en de omvang van het bedrijf, teneinde aan te tonen dat de maatregelen daadwerkelijk worden toegepast;
 • indien nodig het opstellen van be monstering-en analyseplannen die toelaten zich te verzekeren van de geldigheid van het autocontrolesysteem.

Naar boven


Respect van de versoepeld HACCP

 

Het respect van light HACCP houdt in, bovenop de goede hygiëne praktijken, volgende principes na te leven:

 • De gevaren, de identificatie van kritische punten en de corrigerende acties mogen vooraf worden vastgelegd in het kader van een gids;
 • De kritische grenzen mogen worden vastgelegd op basis van de betreffende reglementaire normen en/of in af wezigheid van normen, op basis van sensorische waarnemingen en/of van een gids;
 • In verband met de bewakingsprocedures mag de verplichting om registratie van de uitgevoerde controles bij te houde n worden beperkt tot de registraties van non-conformiteiten. Niettemin, moet het geheel der analyseresultaten bewaard worden;
 • De documentatie met betrekking tot het HACCP-systeem mag worden vervangen door een gids;
 • De registraties van de uitgevoerde controles moeten worden bewaard tot 6 maand na afloop van de minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum of , bij ontstentenis daarvan, gedurende ten minste 6 maand.

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.02.2019   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet