Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Nieuwe stand van zaken van het onderzoek met ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Mededeling


Nieuwe stand van zaken van het onderzoek met betrekking tot het gebruik van waswafels aangekocht in 2015 en 2016 (05/04/2017)


Beste imker,

Met het begin van het nieuwe seizoen geven we u hierbij een nieuwe stand van zaken over het onder-zoek naar de verhoogde sterfte van het bijenbroed na het plaatsen van nieuwe waswafels, in navolging van ons bericht van 22 december 2016.


Verder onderzoek bijenwas

Tijdens het productieproces van bijenwas worden dikwijls zuren gebruikt voor het reinigen, bleken en ontsmetten van de bijenwas en ook in de bijenteelt zelf voor de bestrijding van varroamijt. Het meest gebruikte zuur is oxaalzuur. Er werden in alle monsters zuurresten aangetroffen maar de gehalten wa-ren te laag om een negatieve invloed te hebben op het bijenbroed. Goede bijenwasraten met een nor-male broedontwikkeling bevatten evenveel of soms meer residuen van zuren dan sommige probleem-raten.

Onze onderzoeken, waarbij ook de mogelijkheid wordt bekeken voor het uitvoeren van een beperkte veldproef, richten zich momenteel nog verder op een aantal specifieke pistes die mogelijks aan de basis liggen van de slechte ontwikkeling van het bijenbroed.

Zodra we over meer informatie beschikken, zullen we de imkers hierover informeren.


Veiligheid van de honing - Zepen

Een eerste evaluatie betreffende de eventuele risico’s voor de consumptie van de honing stelde dat er geen risico bestond voor de consument. Deze stelling werd intussen bevestigd door de labora-toriumanalyse op de eventuele aanwezigheid van detergenten (alcoholethoxylaten en akylfeno-lethoxylaten), uitgevoerd op 31 honingstalen. De stalen werden genomen bij verschillende imkers die eerder problemen met hun bijenvolken hadden gemeld na het gebruik van nieuwe waswafels. Alle resultaten lagen onder de bepaalbaarheidsgrens van de gebruikte analysemethode. Deze zeepoplossin-gen worden gebruikt bij de productie van waswafels om te voorkomen dat ze aan de matrijzen kleven.


Wetenschappelijk advies eind 2017

Eind 2017 wordt een advies van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV verwacht omtrent de mogelijke residuen van verontreinigingen (pesticiden, biociden, geneesmiddelen, detergenten, techni-sche hulpstoffen, vetzuren, …) die aanwezig kunnen zijn in bijenwas en de mogelijke impact van deze stoffen op de bijengezondheid. Op basis van dit advies zal vervolgens bepaald worden of er wettelijke normen of actielimieten kunnen worden vastgesteld voor bijenwas bestemd voor de bijenteelt.


Er wordt de imkers intussen aangeraden om de probleemraten (zoals eerder gemeld loten tussen 212225 en 213110) niet te gebruiken. Voor de biologische was stelt er zich op basis van de analyses geen probleem.

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.04.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet