OMBUDSDIENST
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL DE
  Procedure voor de behandeling van klachten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 11.02.2019

Zodra de ombudsdienst uw klacht ontvangt, wordt ze geregistreerd en wordt de ontvankelijkheid ervan nagegaan. Er wordt een dossier geopend en binnen de 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbewijs. Indien de klacht via het online klachtenformulier ingediend wordt, kan u de ontvangstbewijs downloaden, die automatisch. Daarna wordt alle noodzakelijke informatie verzameld om de klacht te analyseren.

De ombudsdienst analyseert daarna uw klacht en gaat na of ze gegrond, gedeeltelijk gegrond, ongegrond is ofwel dat er geen besluit kan getrokken worden uit de elementen. Een klacht is gegrond wanneer het FAVV een of meerdere principes van goed administratief gedrag niet nageleefd heeft. De principes zijn de volgende : geschikte toegang, hoffelijkheid, passieve en actieve informatie, adequate motivatie, doeltreffende coördinatie, nauwgezet beheer, redelijke termijn, recht om verhoord te worden, legitiem vertrouwen, rechtszekerheid, proportionaliteit van de maatregelen, onpartijdigheid, gelijkheid, toepassing van de charters, instructies, procedures en/of rechtsregels.

Na afloop van de analyse stuurt de ombudsdienst u een schriftelijk antwoord (per mail of per post, indien u geen e-mailadres heeft) met zijn besluit.

De ombudsdienst stelt alles in het werk om de klachten zo snel mogelijk te behandelen, met name binnen de maand nadat de klacht werd ingediend. Echter, deze termijn kan langer of korter duren volgens de complexiteit van uw dossier en het aantal klachten die tegelijkertijd moeten behandeld worden.
 
 
FAVV - Ombudsdienst
Administratief Centrum Kruidtuin
Food Safety Center, lokaal K08/120216
Kruidtuinlaan 55
B-1000 BRUSSEL

Tel. (gratis): +32 800 13 455 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u)
E-mail: ombudsdienst@favv.be
Online klachtenformulier