30/11/2021 Klik hier als de mail niet leesbaar is Version française
NEWSLETTER voor de dierenartsen
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - FAVV


ORGANISATIE VAN DE HANDEL IN RUNDEREN MET BETREKKING TOT IBR IN DECEMBER 2021 EN VANAF 2022

Vanaf 1 december 2021 dienen de regels met betrekking tot het handelsverkeer van dieren naar andere Lidstaten en zoals vastgelegd in de Europese Dierengezondheidswet (de Animal Health Law – AHL) strikt toegepast te worden (de overgangsperiode die begon op 21 april 2021 is beëindigd). De impact met betrekking tot IBR is het grootst.


1. Gevolgen met betrekking tot IBR

Met betrekking tot IBR dienen de runderen die men rechtstreeks wil verzenden naar een Lidstaat met een goedgekeurd IBR-bestrijdingsprogramma (zie punt 2) afkomstig te zijn van IBR-vrije bedrijven en dit volgens de normen van de AHL. Zij mogen bovendien geen contact hebben gehad met runderen met een lagere gezondheidsstatus.


2. Lidstaten met een goedgekeurd IBR-bestrijdingsprogramma

De Lidstaten met een goedgekeurd IBR-bestrijdingsprogramma zijn: België, Frankrijk (belangrijke bestemming voor België), Luxemburg, Tsjechië, Venezia Giulia (regio in Italië) en Trento ( provincie in Italië).

Ter info: in 2021 en tot half oktober werden vanuit de veemarkt van Ciney 696 runderen gecertificeerd met Frankrijk als bestemming.


3. Overeenstemming van de AHL-normen met de Belgische IBR-statuten in SANITEL

Op dit moment komen enkel de Belgische bedrijven die in SANITEL geregistreerd staan als “I.4-bedrijf” overeen met de norm “vrij bedrijf” volgens de AHL.

Heel wat Belgische I.3-bedrijven komen nu al in aanmerking om het statuut I.4 te bekomen, maar deze aanpassing moet nog worden uitgevoerd in SANITEL en moet voor elk beslag de goedkeuring krijgen van de betrokken veehouder. Op I.4- bedrijven mag niet meer gevaccineerd worden tegen IBR.
Deze statuutaanpassingen in SANITEL gebeuren beslag per beslag door de erkende verenigingen (ARSIA en DGZ) en worden momenteel voorbereid. De effectieve aanpassingen zullen in de maand december 2021 gebeuren.


4. Organisatie van de veemarkten en de beperkte mogelijkheden tot certificatie in 2021.

Runderen met het I.4-statuut
Runderen met het I.4-statuut (vrije runderen in overeenstemming met de AHL-normen) kunnen zonder probleem gecertificeerd worden voor een bestemming naar een Lidstaat met een goedgekeurd IBR-bestrijdingsprogramma (zie hoger).
Het aanbod I.4-runderen van IBR-vrije bedrijven is momenteel echter beperkt. Zie ook punt 6 in dit verband.

Runderen met het I.3-statuut
In afwachting van het realiseren van de aanpassingen in SANITEL (zie punt 3) kunnen runderen met het actuele I.3-statuut (en misschien ook I.4-waardig) niet gecertificeerd worden op een erkende verzameling voor een bestemming naar een Lidstaat met een goedgekeurd IBR-bestrijdingsprogramma (zie hoger). Op de erkende verzamelplaats beschikt men immers momenteel niet over objectieve gedetailleerde informatie (in SANITEL) over de exacte status van de I.3-runderen (en of ze misschien ook I.4-waardig zijn) om deze correct te certificeren.

Bovendien laat de AHL niet toe dat op een erkende verzameling en met het oog op export dieren met een verschillende gezondheidsstatus worden verzameld.
Indien men de export naar Lidstaten met een goedgekeurd IBR-bestrijdingsprogramma (zie hoger) wil vrijwaren, mogen enkel runderen met het I.4-statuut (dezelfde gezondheidsstatus) worden verzameld.
Indien men zowel I.3 als I.4 runderen tegelijkertijd toelaat op een erkende verzameling, dan kan de handel enkel blijven plaatsvinden voor nationale bestemmingen en voor bestemmingen naar een Lidstaat zonder een goedgekeurd IBR-bestrijdingsprogramma.


5. Organisatie van de veemarkten en de mogelijkheden tot certificatie vanaf 2022.

Vanaf 2022 zal de in punt 3 bedoelde omvorming van een groot aantal I.3-beslagen naar het statuut I.4 (Europees vrij statuut) gerealiseerd zijn. Het aanbod I.4 runderen zal dus sterk toenemen. Maar ook in dit geval blijft dezelfde principes gelden als uitgelegd in punt 4.

Indien men vanop een erkende verzameling de export naar Lidstaten met een goedgekeurd IBR-bestrijdingsprogramma (zie hoger) wil vrijwaren, mogen tegelijkertijd enkel runderen met het I.4-statuut (dezelfde gezondheidsstatus) worden verzameld.

De handelaars en de organisatoren van erkende verzamelingen zullen dus ook in 2022 een keuze moeten maken over de veehandel. Voor een erkende verzamelplaats kan per verzameling een keuze maken worden over het doel van die verzameling.


6. Verwerven van het I4-statuut

We verwijzen nog eens naar de recente newsletter nr. 342 in verband met het verwerven van het I.4 statuut.
https://www.favv-afsca.be/newsletter-da-vt/newsletter342_nl.asp
  Facebook Twitter LinkedIn www.favv.be