28/04/2020 Klik hier als de mail niet leesbaar is Version française
NEWSLETTER voor de dierenartsen
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - FAVV


HERINNERING AAN DE VERHOOGDE WAAKZAAMHEID IN KADER VAN AFRIKAANSE VARKENSPEST (AVP) BIJ DE VARKENSHOUDERS EN BEDRIJFSDIERENARTSEN

VERGOEDING BETAALD DOOR HET SANITAIR FONDS IS NU VOORZIEN VOOR DE MONSTERNEMINGEN UITGEVOERD DOOR DE DIERENARTSEN IN KADER VAN VERHOOGDE WAAKZAAMHEID VOOR AVP

Het is nu meer dan anderhalf jaar geleden dat de eerste besmettingen met het virus van Afrikaanse varkenspest (AVP) in everzwijnen in de bossen in het zuiden van de provincie Luxemburg werden ontdekt. In het laatste half jaar zijn er nog nauwelijks nieuwe besmettingen vastgesteld (Zie document: Stand van zaken - Situatie op 2 maart 2020). Dit wijst erop dat de piek van de ziekte voorbij is en dat we kunnen uitkijken naar het terugkrijgen van ons vrij statuut voor AVP. Dit zou eventueel al mogelijk zijn tegen het einde van dit jaar, wel op voorwaarde dat er geen nieuwe heropflakkering van de ziekte komt. Het terugwinnen van het vrije statuut wil niet zeggen dat België nadien voorgoed vrij zal zijn van AVP. Een nieuwe introductie van de ziekte in de everzwijnen of zelfs in gedomesticeerde varkens is altijd mogelijk. Door de recente ontwikkelingen van AVP in Europa en in Azië, zullen we dus ook de komende jaren de nodige aandacht moeten blijven besteden aan deze zorgwekkende, ruim verspreide ziekte.

Het FAVV heeft na het opduiken van AVP in ons land een verhoogde waakzaamheid ingevoerd in de varkenssector om een eventuele introductie van het virus zo snel mogelijk op te sporen. De gewestelijke overheden hebben hetzelfde gedaan in het jachtmilieu. Deze waakzaamheid blijft gelden zolang het virus in Europa heerst. Om succesvol te zijn, moeten alle actoren in de varkenssector en de jacht de nodige verantwoordelijkheid en betrokkenheid met deze problematiek tonen: niet alleen de varkenshouders, de bedrijfsdierenartsen en de jagers (gekwalificeerde personen), maar ook handelaars, slachthuizen, technici, inseminators en alle andere bij de varkenssector en de jacht betrokken personen.

Varkenshouders moeten alvast de wettelijke bioveiligheidsmaatregelen correct (laten) toepassen om het risico van een introductie van het virus op hun bedrijf zo klein mogelijk te houden. Mocht er toch een introductie plaatsvinden, dan kan de verhoogde waakzaamheid de varkenshouder en zijn bedrijfsdierenarts helpen om AVP in een vroeg stadium op te sporen. De besmetting kan dan snel ingedijkt worden, zonder dat er verspreiding gebeurt naar andere varkensbedrijven. Het correct opvolgen van de maatregelen maakt deel uit van de belangrijke rol die de bedrijfsdierenarts speelt bij het vroeg opsporen van AVP.

AVP is aangifteplichtig. Dit houdt in dat de dierenarts en de varkenshouder de LCE onmiddellijk op de hoogte moeten brengen bij een klinische verdenking van de ziekte. Aangezien AVP niet altijd een duidelijk klinisch beeld vertoont en dus niet steeds gemakkelijk te onderscheiden is van andere ziekten, dient de bedrijfsdierenarts telkens er groepssymptomen opgemerkt worden bij de varkens (minstens 2 zieke varkens) monsters van drie zieke dieren te nemen of een vers kadaver over te maken aan DGZ en ARSIA voor een analyse en/of autopsie. Een passende behandeling mag enkel opgestart worden door de dierenarts nadat monsters zijn genomen.

Belangrijk om weten is dat er nu ook een vergoeding gegeven wordt door het Sanitair Fonds voor de monsternemingen uitgevoerd door de bedrijfsdierenartsen in het kader van de verhoogde waakzaamheid. Het koninklijk besluit 16 april 2020, waarin een vacatie wordt toegekend aan de dierenartsen die deze monsters afnemen, werd gepubliceerd op 16 april 2020. De vacatie bedraagt 3,56€ per genomen bloedstaal. Deze vergoeding is voorzien voor alle staalnames die sinds eind september 2018 werden genomen in het kader van verhoogde waakzaamheid voor AVP. De berekening en dus betaling van deze vacaties zullen gebeuren via dezelfde procedure als diegene in gebruik voor de ziekte van Aujeszky en Brucellose. Het FAVV blijft de analysekosten voor AVP van deze monsters nog steeds op zich nemen. Meer informatie hierover is terug te vinden in de instructies zelf.

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten” - DG Controlebeleid – FAVV.
  Facebook Twitter LinkedIn www.favv.be