Klik hier als de mail niet leesbaar is   
23/11/2018 Franse versie


AFRIKAANSE VARKENSPEST (AVP): NIEUW UITVOERINGSBESLUIT VAN DE EUROPESE COMMISSIE VAN GESTEMD OP 23 NOVEMBER 2018: AANPASSING VAN DE ZONERING DOOR DE EUROPESE COMMISSIE

Het is belangrijk te verduidelijken dat deze nieuwe beslissing van de Europese Commissie noch te wijten is aan een verslechtering van de toestand bij de wilde everzwijnen noch aan een verhoogd risico.
Alle varkenshouderijen zijn overigens vrij van AVP.


Na de ontdekking van AVP in België op 13 september 2018, heeft de Europese Commissie na overleg met de federale en de regionale Waalse autoriteiten onmiddellijk een “besmette zone” van 63.000 ha afgebakend.
De grenzen van deze zone werden bepaald rekening houdende met de epidemiologie van het AVP virus, het leefgebied van de everzwijnen, de bebossing en de bestaande natuurlijke of kunstmatige barrières.
Het ging om een voorlopig besluit dat op 30/11/2018 vervalt.

Binnen deze “besmette zone” heeft het Waals Gewest 3 operationele Belgische “deelzones” afgebakend zoals we die nu kennen (de kernzone, de bufferzone en de versterkte observatiezone). Binnen elk van deze zones zijn specifieke maatregelen van toepassing.

In deze “besmette” zone werden op beslissing van de federale Minister van Landbouw preventieve maatregelen genomen die ondermeer de slachting van alle gedomesticeerde varkens inhield om de besmetting door de everzwijnen te voorkomen.
Bovendien benadrukt het recent advies van het onafhankelijk Wetenschappelijk Comité opgericht onder het FAVV: “Het risico van introductie naar Belgische varkensbedrijven wordt momenteel als laag ingeschat, vooral dankzij de sanitaire afslachting die in de varkensbedrijven van het besmette gebied werd uitgevoerd.”

De “besmette zone” werd vandaag, op basis van de Europese wetgeving en na overleg met de federale en de regionale Waalse autoriteiten, vervangen door twee aparte zones : een “zone I” en een “zone II”.
Deze formele beslissing wordt opgelegd door de Europese wetgeving in het kader van de zonering en de beschermingsmaatregelen tegen AVP in functie van het geïdentificeerd risico.
De “zone II” (zie kaarten hieronder) wordt beschouwd als een hoge risicozone en stemt overeen met de huidige kern- en bufferzone (die behouden blijven op Belgisch niveau).
De “zone I” (zie kaarten hieronder), waar het risico lager is, stemt overeen met de huidige “versterkte observatiezone” in het zuiden (die ook behouden blijft op Belgisch niveau) die richting noorden werd uitgebreid met een nieuwe zone genaamd “bewakingszone”. De “zone I” (wat een unicum is wat betreft de Europese wetgeving) bestaat dus uit twee delen (in praktijk voor België) die de “versterkte observatiezone” en “bewakingszone” worden genoemd en respectievelijk in het zuiden en het noorden gelegen zijn. Deze laatste zone die verplicht is krachtens de Europese wetgeving die een perifere zone I oplegt, is echter minder risicovol is dan de versterkte observatiezone(VOZ) en werd enkel voor preventieve reden opgelegd door de EU.

Hoewel er enkele bijkomende maatregelen genomen moeten worden, blijkt het niet nodig te zijn om er de aanwezige gedomesticeerde varkens te slachten.


Europese maatregelen met betrekking tot de zones I en II

Er werd overeengekomen met het Waals Gewest dat het FAVV zou communiceren over de maatregelen aangaande de federale bevoegdheden (gedomesticeerde varkens) en de Waalse regering zal achteraf de specifieke bepalingen van haar bevoegdheid verduidelijken. Zij heeft hierbij reeds verduidelijkt dat deze bepalingen geen impact zullen hebben op de circulatie in het bos en de bosactiviteiten.

 • Zone II (Binnenste zone, de hoge risicozone, komt overeen met de huidige Belgische “kern-““bufferzone”)
  Gedomesticeerde varkens :
  Binnen deze zone verandert er niets aangezien er geen enkel gedomesticeerd varken meer te vinden.

 • Zone I (Buitenste zone met een lager risico)
  Deze zone I is op Belgische niveau opgedeeld in een “zone I Zuiden” (= huidig Belgische versterkte observatiezone – VOZ) en een “zone I Noorden” (nieuwe Belgische “bewakingszone waar er een lager risico is dan in de VOZ).

  • Zone I “Zuiden” - VOZ
   Gedomesticeerde varkens: Binnen deze zone verandert er niets aangezien er geen enkel gedomesticeerd varkens meer overblijft.
  • Zone I “Noorden” – Bewakingszone (Nieuw)
   Gedomesticeerde varkens : Er zijn 16 varkensveehouderijen gelegen in de zone, waarvan slechts één afmestbedrijf met een capaciteit van meer dan 1000 varkens. Alle varkenshouders werden door het FAVV individueel op de hoogte gebracht van deze nieuwe situatie in de loop van de week van 19/11.
   Gedomesticeerde varkens - zullen niet preventief worden geslacht, zoals het geval was voor de varkens die aanwezig waren in de “besmette” zone, met inbegrip van de VOZ, waar het risico hoger blijft.
   • Op nationaal niveau: er zijn geen bijkomende maatregelen van toepassing bovenop de wettelijke maatregelen die van toepassing zijn op het ganse grondgebied1.
    In de praktijk is er dus geen enkele nieuwe beperking van toepassing op levende varkens, varkensvlees en producten op basis van varkensvlees.
   • Voor intracommunautair handelsverkeer (tussen EU-Lidstaten):
    • voor varkensvlees en producten op basis van varkensvlees (van varkens afkomstig uit deze zone) : Er zijn geen specifieke wettelijke restricties van toepassing.
    • voor de levende varkens: Verbod op verzending naar andere Lidstaten, behalve indien een afwijking mogelijk is en mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
     • de verhandelde varkens zijn gedurende minstens 30 dagen of sinds hun geboorte verbleven in het landbouwbedrijf;
     • het bedrijf van herkomst voldoet aan de bioveiligheidsmaatregelen inzake AVP ;
     • binnen de 15 dagen voorafgaand aan hun vertrek ondergaan de verhandelde varkens een AVP-laboratoriumtest die negatief moet zijn. Op de dag van het vertrek voert de officiële dierenarts een klinisch onderzoek uit dat gunstig moet zijn;
     • 2 keer per jaar, met een interval van minstens 4 maanden, moet de bevoegde veterinaire autoriteit een officiële controle uitvoeren.
   • Export naar derde landen van varkensvlees en producten op basis van varkensvlees:
    De exportmogelijkheden hangen af van de vastgelegde voorwaarden door het betreffende derde land1.


Kaart 1 : “besmette zone” met de 3 “deelzones” huidig gedefinieerd door het Waals GewestKaart 2-3-4 : zonering naar aanleiding van beslissing van de EU gestemd op 23 november 2018 :“zone I” (versterkte observatiezone + bewakingszone) en “zone II” (“kern”- en bufferzone)
1 http://www.favv.be/avp/

 
 

Copyright © 2018 FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.