Klik hier als de mail niet leesbaar is   
27/09/2018 Franse versie


STAND VAN ZAKEN BETREFFENDE AFRIKAANSE VARKENSPEST IN HET ZUIDEN VAN DE PROVINCIE LUXEMBURG

Momenteel (27/09) zijn 18 gevallen van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen bevestigd in het gebied dat op 13/09 werd afgebakend naar aanleiding van de bevestiging van de aanwezigheid van het virus.

Er is geen enkel varkensbedrijf getroffen door de ziekte. Er werd een gebied van 63.000 ha afgebakend rond de plaats waar de eerste besmette everzwijnen werden aangetroffen.

De verschillende bestuursniveaus (FAVV-Gewesten) werken nauw samen om de verspreiding van het Afrikaanse varkenspestvirus en de overdracht van de ziekte van de everzwijnenpopulatie op varkensbedrijven te voorkomen.

De Service Public de Wallonie – SPW - heeft een call center geopend zodat personen die een everzwijn vinden dit kunnen melden (nr. 1718) en de dienst haar medewerkers kan mobiliseren om op zoek te gaan naar kadavers van everzwijnen en monsters van deze dieren te analyseren om zeer nauwkeurig het werkelijk besmette gebied te bepalen.

Het is trouwens van essentieel belang om de everzwijnen niet te storen om zo te voorkomen dat de besmetting zich sneller verspreidt onder de populatie door de verplaatsingen van de dieren. Op die manier kan ook worden vermeden dat ze zich verspreiden buiten hun leefgebied en zo het werkelijk besmette gebied vergroten. Om die reden wordt de toegang tot wegen, niet verharde wegen en bospaden in het besmet gebied verboden, behalve voor activiteiten die betrekking hebben op de ziektebestrijding. Jacht en bosbouwactiviteiten zijn ook verboden in dit gebied.

Het FAVV herinnert aan de bioveiligheidsmaatregelen die altijd van toepassing zijn in varkensbedrijven en heeft instructies opgesteld die bestemd zijn voor de dierenartsen.

Deze instructies herinneren de dierenartsen er met name aan dat Afrikaanse varkenspest een aangifteplichtige ziekte is die niet altijd een duidelijk klinisch beeld vertoont. Indien meerdere varkens symptomen vertonen van de ziekte tijdens hun bezoek, kunnen dierenartsen Afrikaanse varkenspest niet uitsluiten. Zij dienen dan monsters te nemen van drie zieke dieren alvorens een behandeling toe te passen. In geval van sterfte kan het kadaver naar DGZ of ARSIA worden gebracht voor autopsie.

Er werden ook bijkomende maatregelen getroffen in gans België en in het betrokken gebied (cf. website1).

Alle bij het FAVV gekende varkensbedrijven in het “besmet gebied” werden ter plaatste gecontroleerd. Ter gelegenheid van deze controles werd een inventaris opgesteld van de aanwezige dieren, kregen de varkenshouders informatie en werden maatregelen opgelegd in het gebied.

Op vrijdag 28/09 eerstkomend zal een ministerieel besluit in werking treden met de verplichting om alle gehouden varkens (en everzwijnen) in het besmet gebied af te maken om te vermijden dat het virus van wilde dieren overgaat op gehouden varkens. Dit zou immers problemen voor de dierengezondheid en zeer grote economische problemen veroorzaken. De maatregel moet worden uitgevoerd binnen de 5 kalenderdagen na publicatie van het besluit. Het besluit werd gepubliceerd op 27/09, de maatregel moet worden uitgevoerd vóór 02/10 om middernacht.

Het Agentschap organiseert het afmaken buiten het bedrijf van alle varkens afkomstig van bedrijven met 10 varkens of meer.

Voor de bedrijven met minder dan 10 varkens zijn het de burgemeesters die belast zijn met de aanduiding van erkende dierenartsen om de dieren op het bedrijf te euthanaseren. De ophaling van de kadavers gebeurt volgens de instructies van het Agentschap.


(1) Meer informatie over Afrikaanse varkenspest kan worden teruggevonden via onze nieuwe website over AVP: http://www.favv.be/avp/

 
 

Copyright © 2018 FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.