Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
13/10/2014 Version française en-dessous


REGELS VOOR HET VERKEER VAN HONDEN, KATTEN EN FRETTEN: NIEUW VANAF 29 DECEMBER 2014

De voorschriften voor het reizen met gezelschapsdieren (honden, katten en fretten) binnen de Europese Unie worden duidelijker en strenger. Zo zijn de regels voor het afleveren van het paspoort en voor de vaccinatie tegen rabiës aangepast en is het niet-commerciële verkeer beter gedefinieerd.

Wat de geldigheid van vaccinatie tegen rabiës betreft, zullen voor een eerste vaccinatie niet langer de aanbevelingen van de verschillende producenten van toepassing zijn. Vanaf 29 december 2014 is de geharmoniseerde regel dat de eerste vaccinatie tegen rabiës pas vanaf de leeftijd van 12 weken kan worden uitgevoerd en pas na 21 dagen geldig is (dus vanaf 16 weken).

De Belgische lijst met lidstaten met een rabiësvrij statuut, van waaruit niet-gevaccineerde pups kunnen worden ingevoerd, zal verdwijnen. In principe zullen dus geen dieren jonger dan 12 weken en niet gevaccineerd tegen rabiës meer in ons land mogen worden binnengebracht.

De controles bij invoer in de Europese Unie worden verscherpt. Als het gezelschapsdier uit een land met een hoog risico op rabiës komt ( dus wanneer serologisch onderzoek vereist is ), is de eigenaar of verantwoordelijke verplicht om uit eigen beweging het dier op de plaats van binnenkomst voor controle aan te bieden.

Het Europees paspoort voor gezelschapsdieren, dat toelaat om naar andere lidstaten te reizen, is aangepast. Dit paspoort moet bij aflevering alle identificatiegegevens bevatten, zowel van het dier als van de eigenaar, en ook door die laatste worden ondertekend. Dit moet voorkomen dat er blanco paspoorten in omloop raken. De paspoorten die voor 29 december 2014 al zijn of nog worden afgeleverd, blijven wel geldig.

De definitie van niet-commercieel verkeer is verduidelijkt: het gaat om elke verplaatsing die niet tot doel heeft om een gezelschapsdier te verkopen of de eigendom ervan over te dragen. Het dier blijft voor de duur van dit verkeer onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar of de gemachtigde persoon.

Wanneer een eigenaar of verantwoordelijke met meer dan vijf gezelschapsdieren reist, blijven dezelfde regels als voor handelsverkeer gelden. Een uitzondering is voorzien voor dieren die deelnemen aan een wedstrijd, een tentoonstelling of een sportmanifestatie, op voorwaarde dat de juiste procedure is gevolgd.

De basisregels voor intracommunautair verkeer van gezelschapsdieren, ten slotte, blijven dezelfde. Honden, katten en fretten moeten geïdentificeerd zijn, geldig gevaccineerd zijn tegen rabiës en vergezeld zijn van een paspoort of van een invoercertificaat. Ook de wachttijden voor invoer of terugkeer met gezelschapsdieren uit derde landen, en de regels voor serologisch onderzoek, wijzigen niet.

Meer informatie :
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pet-regulation_20141229_en.htm
RÈGLES POUR LES MOUVEMENTS DE CHIENS, CHATS ET FURETS : NOUVEAUTÉS À PARTIR DU 29 DÉCEMBRE 2014

Les prescriptions pour voyager avec des animaux de compagnie (chiens, chats et furets) à l’intérieur de l’Union européenne sont renforcées et clarifiées. Ainsi, les règles pour la délivrance du passeport et pour la vaccination contre la rage ont été adaptées et le mouvement non –commercial mieux défini.

En ce qui concerne la validité de la vaccination contre la rage, les recommandations des différents producteurs ne seront plus d’application dans le cas d’une première vaccination. A partir du 29 décembre 2014, la règle harmonisée est que la première vaccination contre la rage ne pourra être effectuée qu’à partir de l’âge de 12 semaines et ne sera valable qu’après 21 jours (donc à partir de 16 semaines).

La liste belge reprenant les états membres avec un statut indemne de rage à partir desquels des jeunes animaux non vaccinés peuvent être introduits disparaîtra. En principe, plus aucun jeune animal âgé de moins de 12 semaines et non vaccinés contre la rage ne pourra être introduit dans notre pays.

Les contrôles sont renforcés lors de l’entrée dans l’Union européenne. Si l’animal provient d’un pays à haut risque pour la rage (donc chaque fois qu’un examen sérologique est exigé), le propriétaire ou la personne responsable est obligé de présenter de sa propre initiative, son animal au point d’entrée pour le faire contrôler.

Le passeport européen pour les animaux de compagnie, qui permet de voyager vers d’autres états membres, est adapté. Lors de sa délivrance, ce passeport doit contenir toutes les données d’identification, aussi bien de l’animal que du propriétaire, et doit également être signé par ce dernier. Ceci a pour but d’empêcher tout détournement des passeports vierges. Les passeports délivrés avant et jusqu’au 29 décembre 2014 restent toutefois valables.

La définition d’un mouvement non commercial est plus claire : il s’agit d’un déplacement qui ne vise ni la vente, ni le transfert de propriété d’un animal de compagnie. Cet animal restant sous la responsabilité de son propriétaire ou d’une personne autorisée par ce dernier durant le mouvement.

Lorsque un propriétaire ou un responsable voyage avec plus de 5 animaux de compagnie, ce sont les mêmes règles que pour un mouvement commercial qui restent d’application. Une exception est toutefois prévue pour les animaux qui participent à un concours, une exposition ou une manifestation sportive à conditions que la procédure correcte soit suivie.

Les règles de base pour les mouvement intracommunautaires d’animaux de compagnie restent au final les mêmes. Les chiens, chats et furets doivent être identifiés, vaccinés valablement contre la rage et être accompagnés d’un passeport européen ou d’un certificat sanitaire. De même que sont toujours d’actualité le temps d’attente pour les voyages ou retours de pays tiers avec des animaux de compagnie, ou encore les règles pour le test sérologique.

Plus d’information :
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pet-regulation_20141229_en.htm
 
 

Copyright © 2014 Tous droits réservés.