Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dierlijke producten > Eieren en eiproducten
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Eieren en eiproductenExport

 

- Broedeieren en eicellen

   
 

- Eiproducten

   
Handelsnormen voor eieren

Europese wetgeving :
 • Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad

(Nummer CELEX - 32013R1308 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

 • Verordening (EU) nr. 1308/2013 - Bijlage VII - deel VI (PDF) : Eieren van kippen van de soort Gallus gallus
 • Verordening (EG) nr. 589/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor eieren.

(Nummer CELEX - 32008R0589 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

 • Verordening (EG) nr. 598/2008 van de Commissie van 24 juni 2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 589/2008 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad met betrekking tot de handelsnormen voor eieren.

(Nummer CELEX - 32008R0598 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

   
   
Belgische wetgeving :
 • K.B. van 10/11/2009 betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren.

(Nummer NUMAC - 2009018498 - voor de gecoördineerde wetgeving)

 • Omzendbrief met betrekking tot de modaliteiten voor de afwijking van de stempelplicht voor kippeneieren
  • Bijlage 1 : Formulier voor de aanvraag tot het bekomen van een afwijking op het merken van eieren van klasse A (levering aan een pakstation in een andere lidstaat van de Europese Unie)
  • Bijlage 2 : Formulier voor de aanvraag tot het bekomen van een afwijking op het merken van eieren van klasse B (levering aan de levensmiddelenindustrie)
   
   
Omzendbrief :
 • Omzendbrief betreffende het toekennen van een unieke stempelcode aan pluimveebedrijven voor het stempelen van eieren.
   


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.07.2019   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet