Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands  
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Diervoeders > Controle
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Controle in de diervoedersector


Wettelijke basis van de controles

 

De basis van de officiële controles op diervoeders wordt op Europees niveau geregeld en kan u terugvinden in Verordening (EU) 2017/625. Hierin worden de taken van de Europese Unie bij de organisatie van de controles beschreven en staan de bepalingen die de met de officiële controles belaste nationale autoriteiten, voor BE het FAVV dus, in acht moeten nemen.

De specifieke controleregels bij invoer zijn daarentegen opgenomen in het K.B. van 01/03/2009 (Nummer NUMAC - 2009018052 - voor de gecoördineerde wetgeving) betreffende de officiële controles van diervoeders.

De regels over bemonstering en analyse voor de officiële controle op diervoeders zijn vastgelegd in de verordening (EC) nr. 152/2009 (de geconsolideerde wetgeving raadplegen) . Deze verordening legt de volgende principes vast:

 • De volgens de verordening genomen monsters worden representatief geacht voor de bemonsterde partijen zodanig dat een bepaald kenmerk van dit monster representatief is voor de gemiddelde waarde van het kenmerk van het hele lot.
 • Wanneer een bemonstering van het volledige lot niet mogelijk is, wordt het bemonstering uitgevoerd op het toegankelijke deel van het lot.
 • Het analyseresultaat bekomen in het kader van een officiële bemonstering wordt geldig geacht voor de gehele zending. Indien de bemonstering aantoont dat niet voldaan wordt aan de wettelijke bepalingen, dan wordt aangenomen dat dit voor het hele lot geldt, tenzij in akkoord met het FAVV de operator het tegendeel kan aantonen.  

Om de uitvoering van de bijlage I van deze verordening te vergemakkelijken heeft de Europese Commissie een leidraad (PDF) hierover gepubliceerd.
Naar boven


Acties en actiegrenzen bij overschrijdingen (MRL, normen, .)

 

De maximumgehalten en de actielimieten voor ongewenste stoffen worden gegeven in bijlage I en II van de richtlijn 2002/32/EG (de geconsolideerde wetgeving raadplegen) ofwel in het document “Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering in het kader van de officiële controles”. Dit laatste document werd opgesteld om de diensten van DG Controle van het FAVV in staat te stellen eenvormige acties te ondernemen bij de vaststelling van een overschrijding van de toegelaten maximumgehalten (normen, maximale residulimiet,…). De ongewenste stoffen, de residuen, de naleving van de waarborgen en normen voor additieven in diervoeders vindt u terug in hoofdstuk 7.Naar boven


Check-lists

  De check-lists “inspecties” die van belang zijn voor de operatoren actief in de diervoedersector zijn terug te vinden onder de sector “Verwerking”.


Naar boven


Informatie naar operatoren

 

Hieronder vindt u informatie die door het FAVV aan de sector gecommuniceerd werd door middel van omzendbrieven, mededelingen…

 • Omzendbrief betreffende de dioxinemonitoring van voor de diervoeding bestemde risicovolle producten
 • Omzendbrief betreffende de schenkingen van voeder voor gezelschapsdieren (petfood)
 • Omzendbrief betreffende de bestrijding van Salmonella in diervoeders
 • Omzendbrief betreffende de autocontrole van diervoeders
 • Omzendbrief betreffende versleping van de diervoeders
 • Omzendbrief betreffende de invoering van de principes van HACCP in de voedselketen (met inbegrip van de diervoedersector)
 • Omzendbrief betreffende de aanwezigheid van niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst in vitamines van Chinese origine met bestemming diervoeder
 • Omzendbrief met betrekking tot de directe droging van diervoeder.
 • Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector.
 • Omzendbrief betreffende claims gebruikt op de etikettering van diervoeder.
 • Omzendbrief met betrekking tot het verzenden en gebruik van melkproducten als diervoeder bij veehouders onder nationale voorwaarden.
 • Omzendbrief met betrekking tot de regelgeving met betrekking tot bestrijdingsmiddelenresiduen in diervoeders.
 • Omzendbrief betreffende stromen die worden gevaloriseerd als diervoeder : verbod op het gebruik van afval, nieuwe juridische status van deze producten.
 • Omzendbrief betreffende het gebruik in de diervoedersector van toevoegingsmiddelen die niet toegelaten zijn in de EU en bestemd zijn voor uitvoer.
 • Instructie intracommunautaire verzending of verwerving van verwerkte dierlijke eiwitten, vleesbeendermeel en dierlijke vetten van categorie 2 bestemd voor diervoeding, meststoffen of bodemverbeteraars.
 • Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn.
 • Omzendbrief met betrekking tot de temperatuursvoorschriften tijdens de opslag en het transport van dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie.

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 09.08.2021   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet