Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dierlijke producten > Vlees > VKI > Varkenssector
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Informatie over de voedselketen (VKI) : Varkenssector


  Voor elk varken of elk lot varkens dat naar het slachthuis wordt gestuurd, dient elke varkenshouder de zogenaamde informatie over de voedselketen (korter: voedselketeninformatie of VKI) aan de slachthuisexploitant te bezorgen. De nodige gegevens dient de veehouder bij te houden in zijn bedrijfsregisters.

  Vanaf wanneer is het systeem van toepassing ?
     
  Wanneer dient de voedselketeninformatie aan het slachthuis te worden bezorgd ?
     
  Onder welke vorm dient de informatie te worden bezorgd ?
     
  Overzicht van de informatie die door de veehouder minimaal aan het slachthuis moet worden bezorgd
     
  Omzendbrieven van het FAVV betreffende de VKI in de varkenssector
     
  F.A.Q. (PDF) (13/05/2008)
     
  VKI en intracommunautair handelsverkeer
     
     
Vanaf wanneer is het systeem van toepassing ?

 

Sinds 01/01/2008.

Wanneer dient de voedselketeninformatie aan het slachthuis te worden bezorgd ?

  24 uur op voorhand.
Onder welke vorm dient de informatie te worden bezorgd ?

 

De informatie mag op papier (modelformulier verplicht) of onder elektronische vorm worden overgemaakt :

 • Modelformulier : bijlage 2 van de omzendbrieven met betrekking tot de informatie over de voedselketen voor varkens (PCCB/S3/975092)
 • Uitleg (PDF)

De overmaking van de VKI dient bij voorkeur elektronisch te gebeuren. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de eVKI-toepassing in Beltrace of kan het modelformulier per e-mail worden verzonden naar het slachthuis.

Overzicht van de informatie die door de veehouder minimaal aan het slachthuis moet worden bezorgd
(Bij twijfel: raadpleeg uw bedrijfsdierenarts.)


 
1. Informatie betreffende de toegediende geneesmiddelen of andere behandelingen.

 • Voor wat betreft de periode vanaf de opzet tot 2 maanden voor vertrek van de varkens naar het slachthuis, volstaat het te vermelden welke van de volgende types geneesmiddelen / voederadditieven werden gebruikt :
        - antiparasitaire middelen
        - antibiotica
        - ontstekingswerende middelen

  Opgelet: voor fokdieren (zeugen en beren) geldt de periode van 4 tot 2 maanden voor vertrek naar het slachthuis.

 • Voor wat betreft de laatste 2 maanden voor vertrek van de varkens naar het slachthuis: vermelding
  • voor alle toegediende geneesmiddelen, en
  • voor alle voederadditieven met een verplichte wachttijd (met name de gemedicineerde diervoeders) van :
         - de namen ;
         - de data of periodes van toediening ;
         - de duur van de wachttijden (uitgedrukt in dagen).
   
   
2. Informatie betreffende de aanwezigheid van ziekten die de veiligheid van het vlees in het gedrang kunnen brengen.

 • Wat dient gemeld te worden ?

  De bij het productielot (= lot varkens dat aangeboden wordt aan het slachthuis) ; vastgestelde ziektetekens en aandoeningen.

  Bijvoorbeeld :
  • algemene ziektetekens (sufheid, vermagering, geen eetlust, groeivertraging, …);
  • ademhalingsstoornissen (versnelde ademhaling, hoesten bij meerdere dieren, …);
  • bewegingsstoornissen (manken, opgezette gewrichten, …);
  • huidletsels (abcessen, vlekken, verwondingen vooral aan staart en oren, ligwonden, krabben, haaruitval, korsten, …);
  • spijsverteringsstoornissen (diarree, braken, …);
  • vruchtbaarheidsstoornissen (abortus, geboorte van zwakke biggen, doodgeboorte, terugkeerders, witvuilers, …);
  • zenuwstoornissen (fietsbewegingen, verlammingen, evenwichtsstoornissen, …);
  • sterfte.

  Indien gekend: vermelding van diagnoses en/of ziekteverwekkers (bv. gekend op basis van de analyses uitgevoerd in het kader van de zoönotische monitoring).


 • Moet elk ziekte- en sterfgeval gemeld worden ?

  Nee. Enkel bij overschrijding van de volgende drempelwaarden :

  voor ziektetekenen :
  • de ziektegevallen die een groepsbehandeling op lotniveau (= behandeling van de hele groep dieren die naar het slachthuis wordt gestuurd) hebben vereist, of
  • de ziektegevallen die een individuele behandeling hebben vereist bij meer dan 20% van de dieren van het productielot dat naar het slachthuis wordt gestuurd. .
  Opgelet: vaccinaties worden niet als “behandelingen” beschouwd.

  voor sterfgevallen :
  als het sterfte% voor het hele bedrijf meer dan 5% bedraagt gedurende de volledige mestperiode.
  Het sterfte% dient bepaald te worden:
  • voor gesloten bedrijven: voor alle vleesvarkens (mesteenheden) van het bedrijf, gedurende de hele mestperiode;
  • voor andere soorten bedrijven: voor het productielot dat aan het slachthuis wordt geleverd (het aantal opgezette vleesvarkens min het aantal aan het slachthuis geleverde vleesvarkens), gedurende de hele mestperiode.
  In geval laboratoriumonderzoeken werden uitgevoerd (niet verplicht, maar wel aan te raden), dienen de conclusies van deze laboratoriumonderzoeken (diagnose) te worden meegedeeld.


 • Over welke periode dient deze informatie te handelen ?

  - Voor vleesvarkens: de hele mestperiode.
  - Voor fokdieren (zeugen en beren): de laatste 4 maanden voor het slachten.
   
   
3. De resultaten van laboratoriumonderzoeken die relevant zijn voor de bescherming van de volksgezondheid.

  Het betreft de conclusies van laboratoriumonderzoeken (bv. uitgevoerd in het kader van monitoringprogramma’s of diergeneeskundige onderzoeken) naar ziekteverwekkers, chemische stoffen en contaminanten (bv. dioxine).

  Welke ziekteverwekkers zijn relevant ?
  - Trichinella spiralis
  - Campylobacter spp
  - Salmonella enterica (pathogene types)
  - Yersinia enterocolitica (pathogene serotypes)
  - Mycobacterium avium subsp. hominissuis
  - Mycobacterium tuberculosis
  - Mycobacterium bovis
  - Brucella suis (vooral biotype 1)
  - Erysipelothrix rhusiopathiae (vlekziekte)
  - Leptospira serotypes
  - methicilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA)
  - Streptococcus suis (pathogene types)
  - …

  Opgelet: in het kader van de melding van voedselketeninformatie aan het slachthuis, is het niet verplicht al de hierboven vermelde ziekteverwekkers te laten opsporen. In geval laboratoriumonderzoeken werden uitgevoerd, dienen de conclusies van deze laboratoriumonderzoeken (diagnose) te worden meegedeeld. Zo dienen de resultaten van de Salmonella-analyses die worden uitgevoerd in het kader van het Aujeszkyprogramma, steeds te worden vermeld.
   
   
4. De productiegegevens, wanneer die ziekten aan het licht kunnen brengen.

- De opzetdatum van de vleesvarkens :

  • moet verplicht vermeld worden voor open bedrijven;
  • moet, indien mogelijk, vermeld worden voor gesloten bedrijven.
   

- Het type varkens dat ter slachting wordt aangeboden (mestvarkens/fokvarkens), of deze dieren al of niet toegang hadden tot buitenbeloop en of ze werden gehouden onder gecontroleerde huisvestingsomstandigheden.

   
   
5. De gegevens van de dierenarts die normaal het bedrijf van herkomst diensten verleent.

 • Verplichte gegevens: naam, adres en telefoonnummer van de bedrijfsdierenarts.
 • Facultatieve gegevens: e-mail (of faxnummer) van de bedrijfsdierenarts.
   
   
6. Bijkomende gegevens.

 • Contactgegevens van de varkenshouderij.
  • Verplichte gegevens:
   • naam en telefoonnummer van de verantwoordelijke ;
   • adres van het beslag ;
   • beslagnummer.
  • Facultatieve gegevens: e-mail (of faxnummer) van de verantwoordelijke.

 • Het aantal varkens dat naar het slachthuis wordt verzonden en het klopnummer.

 • De geplande datum waarop de varkens naar het slachthuis zullen worden gestuurd.
 • De namen van de derde landen waarvoor de varkens voldoen aan de certificatievoorwaarden.  
Omzendbrieven van het FAVV betreffende de VKI in de varkenssector

 

Omzendbrief met betrekking tot de informatie over de voedselketen voor varkens. (PCCB/S3/975092)

Voor actuele informatie over de vergunde geneesmiddelen, raadpleeg de site van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Omzendbrief betreffende onderzoeken ter opsporing van de aanwezigheid van Trichinella in de karkassen van gedomesticeerde varkens in slachthuizen tijdens de post-mortemkeuring. (PCCB/S3/665052)

Omzendbrief met betrekking tot de verplichting voor de slachthuizen om de elektronische voedselketeninformatie (eVKI ) te registreren via Beltrace. (PCCB/S6/641883)
VKI en intracommunautair handelsverkeer

 
Specifieke informatie per land
Duitsland Voor het verzenden van varkens naar een Duits slachthuis dient de Duitse standaardverklaring te worden gebruikt. Duitse standaardverklaring
Luxemburg Voor het verzenden van varkens naar een Luxemburgs slachthuis dient het Belgische modelformulier te worden gebruikt. Dit formulier dient de varkens te vergezellen en aan de slachthuisverantwoordelijke te worden overhandigd.

Belgische modelformulier + Uitleg

Nederland

Voor het verzenden van varkens naar een Nederlands slachthuis dient de Nederlandse aanpak te worden gebruikt.

Site NWA .

Spanje Spaans Koninklijk Besluit 361/2009

- Spaanse tekst (PDF)

- Nederlandse vertaling (PDF)Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.09.2020   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet