www.afsca.be       FAVV - BREXIT
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL 

Uitvoer naar Groot-Brittannië, het eiland Man en de Kanaaleilanden : Dierlijke sector Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 25.04.2023

Wanneer men in onderstaande tekst melding maakt van “Groot-Brittannië (GB)”, wordt hiermee steeds Groot-Brittannië, het eiland Man en de Kanaaleilanden bedoeld.


Definities

Levende dieren: dieren die om commerciële redenen worden uitgevoerd.

Levende producten: sperma, embryo’s, eicellen, broedeieren.

Producten van dierlijke oorsprong: producten bestemd voor menselijke consumptie.

Dierlijke bijproducten en afgeleide producten: producten van dierlijke oorsprong niet bestemd voor menselijke consumptie.

Samengestelde producten: voor menselijke consumptie bestemde levensmiddelen die zowel verwerkte producten van dierlijke oorsprong als producten van plantaardige oorsprong bevatten, met inbegrip van levensmiddelen waarbij de verwerking van het primaire product een integrerend deel van de productie van het eindproduct vormt (meer info en voorbeelden van samengestelde producten via: https://www.food.gov.uk/business-guidance/importing-composite-products). 

Controle bij invoer in GB

Wanneer dieren of producten worden ingevoerd in GB, zullen de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk (VK) stapsgewijs controles bij de invoer implementeren.

Vanaf 31 januari 2024 zullen deze controles gefaseerd verplaatst worden naar/ plaatsvinden in de toegewezen grenscontroleposten.


Momenteel:

  • dienen levende dieren en levende producten, de producten van dierlijke oorsprong, dierlijke bijproducten en afgeleide producten, en-samengestelde producten, dus nog niet binnen te komen in GB via een grenscontrolepost die is aangewezen om de specifieke goederen in ontvangst te nemen.
  • Worden ook de invoercontroles zelf nog niet uitgevoerd in de grenscontroleposten.
  • zal het gebruik van de gezondheidscertificaten voor producten van dierlijke oorsprong, dierlijke bijproducten en afgeleide producten en samengestelde producten,  pas op een later tijdstip geïmplementeerd worden.

 

Export van levende dieren en levende producten

Levende dieren en levende producten dienen sinds 1/1/2021 vergezeld te zijn van een door het VK opgelegd gezondheidscertificaat (EHC). De exporteur vraagt het gezondheidscertificaat tijdig (minstens 48 u op voorhand) aan bij de lokale controle-eenheid (LCE) https://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/ van het FAVV. De gezondheidscertificaten en de instructies die moeten worden gevolgd om aan de Britse voorwaarden te voldoen, zijn terug te vinden via de website van het FAVV:
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/levendedieren/default.asp#UK

De invoerder, die in GB gevestigd is moet zich registreren via het IPAFFS (Import of products, animals, food and feed system) om de vooraanmelding te doen. Na de vooraanmelding ontvangt de invoerder eveneens een uniek aanmeldingsnummer (UNN) dat moet overgemaakt worden aan de uitvoerder. Dit aanmeldingsnummer (UNN) moet immers op het gezondheidscertificaat worden aangebracht.

Export van dierlijke bijproducten al dan niet bestemd voor voeder

Dierlijke bijproducten (DBP) worden onderverdeeld in hoog en laag risico producten.
Categorie 1 & 2 zijn hoog risico DBP. Categorie 3 DBP zijn laag risico. Meer info hierover via de website van de Britse overheid: link.

Voor categorie 1 en 2 materiaal, vleesbeendermeel en gesmolten vet afgeleid van categorie 1 en 2 materiaal moet voorafgaand aan de uitvoer een vergunning voor de invoer in GB worden aangevraagd bij het Britse Department for Environment Food & Rural Affairs (DEFRA).

De invoerder, die in GB gevestigd is moet zich registreren via het IPAFFS (Import of products, animals, food and feed system - https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system) om de vooraanmelding te doen.

Sinds 1 januari 2022 is deze voormelding ook verplicht voor DBP met een laag risico.

Het VK heeft op 5 april 2023 een nieuw ontwerp van Target Operating Model (TOM) gepubliceerd. Bepaalde DBP en afgeleide producten zullen vanaf 31 oktober 2023 van een gezondheidscertificaat moeten zijn voorzien en vanaf 31 januari 2024 zullen grenscontroles van toepassing zijn. Welke DBP en afgeleide producten onder deze nieuwe regels vallen is nog niet duidelijk.

.


Meer info is beschikbaar op de website van het FAVV : https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/


Export van producten van dierlijke oorsprong bestemd voor voeding

 

Zie webpagina “levensmiddelen”: (http://www.favv.be/brexit/nl/uitvoer/levensmiddelen/)

 

Doorvoer vanuit niet-EU landen

Levende dieren, levende producten, producten van dierlijke oorsprong, dierlijke bijproducten en afgeleide producten en samengestelde producten afkomstig uit niet-EU-landen die overgeladen of doorgevoerd worden over het grondgebied van de EU dienen door de invoerder - die in GB gevestigd is- aangemeld te worden via IPAFFS (Import of products, animals, food and feed system - https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system).


Voor meer info over doorvoer van levende dieren en dierlijke producten vanuit een derde land door Europa naar GB zie: https://www.gov.uk/guidance/transiting-animals-and-animal-products-through-great-britain#imports-from-non-eu-countries-to-great-britain-that-travel-through-the-eu

Voor info over doorvoer van levende dieren en dierlijke producten door GB zie  “Transiting animals and animal products though Great-Britain”.

 
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.