www.afsca.be       FAVV - BREXIT
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL  Veelgestelde vragen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 10.08.2022

De Brexit en het FAVV
Import/Export - Algemeen
Export planten en plantaardige producten
Export van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong (incl. diervoeders van dierlijke oorsprong)
Invoer planten en plantaardige producten
Invoer van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong (incl. diervoeders van dierlijke oorsprong)
Definities
Brexit : veelgestelde vragen - FAQ (FAVV)
Brexit : veelgestelde vragen (FOD Economie)

Hebt u een vraag over de invoer vanuit of de uitvoer naar het VK? Stel ze dan hier!

1. De Brexit en het FAVV

1.1. Wat zijn de competenties van het FAVV in het kader van Brexit?
De missie van het FAVV is het waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van het voedsel met het doel de gezondheid van de mensen, de dieren en de planten te beschermen.
In het kader van Brexit is het FAVV bevoegd om enerzijds de onder zijn bevoegdheid vallende producten die naar het Verenigd Koninkrijk worden uitgevoerd, te certificeren en anderzijds de uit het Verenigd Koninkrijk ingevoerde producten die onder zijn bevoegdheid vallen, te controleren om ervoor te zorgen dat deze producten voldoen aan de geldende Europese normen (met betrekking tot voedselveiligheid, dierengezondheid en plantengezondheid).

1.2. Is er meer personeel nodig om het hoofd te bieden aan de Brexit?
Het FAVV heeft ingeschat dat het minstens 115 extra medewerkers nodig heeft: zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, masters of bachelors voor het uitvoeren van controle- en certificeringstaken.
Meer informatie:
- www.favv.be/professionelen/dierenartsen/
- www.favv.be/professionelen/anderezelfstandigen/
Daarnaast is er nog extra personeel voorzien voor logistieke taken.

1.3. Heeft de Brexit een impact op de logistieke processen van een onderneming die producten vervoert naar of vanuit het VK?
Ja, producten zijn bij in- en uitvoer onderworpen aan douaneprocedures en bepaalde producten moeten bij in- en uitvoer door het FAVV gecontroleerd worden (zie punt 1.1).

1.4. Wanneer kunnen de Lokale Controle-eenheden (LCE) gecontacteerd worden?
De lokale controle-eenheden (LCE) (zie 7.6) van het FAVV staan elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur tot uw dienst.
Contactgegevens LCE

1.5. Hoeveel kost een actie van het FAVV bij in- en uitvoer?
Alle tussenkomsten van het FAVV in het kader van de in- en uitvoer zijn betalend overeenkomstig het Koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het FAVV. De retributies voor de geleverde prestatie(s) worden gefactureerd aan de aanvrager.
Meer informatie:
- www.favv.be/professionelen/financiering/retibuties/

- www.favv.be/basiswetgeving/financiering/2. Import/Export - Algemeen

2.1. Wie moet ik contacteren voor invoercontroles?
Voor vragen over invoer kunt u contact opnemen met een grenscontrolepost (GCP) (zie 7.9).

2.2. Wie is verantwoordelijk voor het aanleveren van de documenten aan de bevoegde GCP van het FAVV bij invoer?
De belanghebbende van de zending (invoerder of zijn vertegenwoordiger) moet de nodige documenten voorleggen aan de bevoegde GCP van het FAVV.


2.3. Wat met de etikettering van voedingsmiddelen bestemd voor verkoop in Groot-Brittannië?
Wat betreft de informatie op de etiketten van voorverpakte voeding verandert er niets tot 30/09/2022.
Vanaf dan moet ook de naam van het Brits bedrijf of de importeur erop worden vermeld. Zolang de informatie geen verwarring veroorzaakt voor de consument mag ook andere informatie op het etiket worden vermeld (bijvoorbeeld voor een product dat ook voor andere markten/landen bestemd is).
Meer informatie: https://www.gov.uk/guidance/food-labelling-giving-food-information-to-consumers

2.4. Aan welke eisen dient leeg verpakkingsmateriaal, leeggoed, lege containers en lege tanks te voldoen bij invoer in de EU?
Het verpakkingsmateriaal, het leeggoed en de lege containers/tanks dienen gereinigd te zijn.


2.5. Zal het FAVV de certificaten die nodig zijn bij invoer digitaliseren?
De Europese Commissie plant de geleidelijke digitalisering van de certificaten nodig voor invoer in TRACES (New Technology). Hiertoe kan het land dat het certificaat aflevert (vb. VK) besluiten om al dan niet gebruik te maken van TRACES.


2.6. Wie moet ik contacteren voor uitvoercontroles?
Voor vragen over uitvoercontroles en controles met betrekking tot intracommunautair handelsverkeer, kan u contact opnemen met de lokale Controle-eenheid (LCE).

2.7. Welke LCE moet ik contacteren indien ik goederen wil exporteren?
De LCE’s vormen het contactpunt voor bedrijven. Aangezien een LCE bevoegd is voor het uitvoeren van controletaken in een welbepaald gebied (controlegebied), dient het bedrijf contact op te nemen met de LCE bevoegd voor het controlegebied waarin het bedrijf gelegen is. Indien een bedrijf in het kader van export een certificering aanvraagt bij het FAVV dient het bedrijf contact op te nemen met de LCE die bevoegd is voor het controlegebied waarin de te exporteren goederen opgeslagen zijn.
Bv.: Een bedrijf gelegen in Brugge wil producten exporteren die opgeslagen zijn in Gent. Brugge is gelegen in het controlegebied van de LCE West-Vlaanderen en Gent is gelegen in het controlegebied van de LCE Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant. Het bedrijf dient de LCE Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant te contacteren om de producten te controleren (en een certificaat af te leveren).

2.8. Hoe gebeurt de certificering bij uitvoer?
Een bedrijf dat producten wenst te exporteren waarvoor een certificaat vereist is, moet een aanvraag indienen bij het FAVV door een e-mail te versturen naar de betrokken LCE. De LCE levert een certificaat af indien het product aan alle voorwaarden van het derde land voldoet. Die voorwaarden zijn beschreven in onder meer de wetgeving van het derde land, in de invoervergunning, in de instructiebundels, … . Het certificaat moet de zending vergezellen.
De belanghebbende van de zending (uitvoerder of zijn vertegenwoordiger) bezorgt de nodige documenten aan de LCE waar certificering plaatsvindt.3. Export van planten en plantaardige producten

3.1. Welke controles voert het FAVV uit bij uitvoer van planten en plantaardige producten, en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong?
Het FAVV controleert of de zending voldoet aan de eisen gesteld door het derde land.
Meer informatie vind u terug via volgende link: www.favv.be/professionelen/export/.
De eisen van het VK kunnen onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen, gevonden worden op de volgende website: http://www.favv-afsca.fgov.be/brexit/nl/uitvoer/plantaardige/
4. Export van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong (incl. diervoeders van dierlijke oorsprong)

4.1. Welke controles voert het FAVV uit bij uitvoer van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong (incl. diervoeders van dierlijke oorsprong)?
Het FAVV controleert of er voldaan is aan de eisen gesteld door het derde land, zoals beschreven op het certificaat.
Meer informatie vind u terug via volgende link: www.favv.be/professionelen/export/.
De eisen van het VK kunnen onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen, gevonden worden op de volgende website: http://www.favv-afsca.fgov.be/brexit/nl/uitvoer/dierlijke/.
5. Invoer van planten en plantaardige producten

5.1. Wat houdt een invoercontrole van planten en plantaardige producten in?
Bij invoer worden planten en plantaardige producten (zie punt 7.8) systematisch onderworpen aan een documenten-, overeenstemmings- en materiële controle. Voor sommige producten is een gereduceerde controlefrequentie toegestaan voor wat betreft de overeenstemmings- en materiële controle. Planten en plantaardige producten moeten vooraf (1 werkdag), aangemeld worden bij de GCP via TRACES (zie 7.17).
Plantaardige producten vallen enkel onder fytosanitaire of plantengezondheidswetgeving, zijnde verordening 2016/2031, als geoordeeld werd dat de bewerking of verwerking van de plantaardige producten het fytosanitaire of plantengezondheidsrisico niet heeft kunnen uitschakelen. Planten en plantaardige producten die onder de fytosanitaire wetgeving vallen en bijgevolg van een fytosanitair certificaat vergezeld moeten gaan bij invoer uit derde landen, zijn vermeld in uitvoeringsverordening 2019/2072, bijlagen XI-A en XI-B (https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/non_eu_trade_en). In deze bijlage wordt de goederencode (=douanecode) vermeld met een omschrijving van de goederen omdat de douanecode meestal niet specifiek genoeg is. Verder wordt ook vermeld uit welke landen van oorsprong deze goederen onder de fytosanitaire wetgeving vallen.
Meer informatie : www.favv.be/invoerderdelanden/planten/

5.2. Moeten planten en plantaardige producten in een GCP gecontroleerd worden bij invoer?
Planten en plantaardige producten moeten via een GCP op het grondgebied van de Europese Unie (EU) worden binnengebracht. Het FAVV voert systematisch een documentaire controle uit in de GCP. De overeenstemmings- en fysieke (fytosanitaire) controle kan, op vraag van de invoerder, in de lidstaat worden uitgevoerd op een door het FAVV erkende inspectieplaats (EIP).


5.3. Kan de documentaire controle door het FAVV bij invoer van planten en plantaardige producten gebeuren op basis van een kopie van het certificaat?
Neen, dit is niet wettelijk. De documentaire controle kan enkel plaatsvinden op basis van het originele fytosanitair certificaat. Een kopie kan echter helpen om de controle voor te bereiden.


5.4. Kan de fysieke controle door het FAVV bij invoer van planten en plantaardige producten gebeuren op basis van een kopie van het certificaat?
Neen, dit is niet wettelijk en de zending wordt geweigerd als het originele fytosanitaire certificaat ontbreekt.
Meer informatie:
- www.favv.be/plantaardigeproductie/invoercontroles/
- Coördinaten van de erkende controlepunten en de grenscontroleposten (GCP)

5.5. Invoer van hooi/stro
Hooi en stro zijn vanwege het risico voor de dierengezondheid onderhevig aan officiële controles aan de grens.
Invoer van deze producten vanuit GB is toegelaten maar elke zending moet vergezeld gaan van een handelsdocument waaruit de aard, de hoeveelheid en de herkomst kan afgeleid worden.
Verder moet iedere zending voor aankomst aangemeld worden in een grenscontrolepost (GCP) aangewezen voor de controle van dierlijke producten. Deze aanmelding moet door de exploitant verantwoordelijk voor de zending via TRACES-NT gebeuren aan de hand van een CHED-P.
In de GCP zal er een documenten-, overeenstemmings- en materiële controle uitgevoerd worden en na een gunstige controle zal de zending vrijgegeven worden door het vervolledigen en valideren van deze CHED-P.
Bijkomende informatie: zie rubriek ‘dierlijke sector - http://www.favv.be/brexit/nl/invoer/dierlijke/

5.6. Invoer van diervoeders van niet-dierlijke oorsprong
Diervoeders die geen producten van dierlijke oorsprong bevatten, moeten bij invoer niet aangemeld worden met uitzondering van diervoeders van niet-dierlijke oorsprong die onder uitgebreide officiële controles of noodmaatregelen vallen (https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports/non-animal_en). Momenteel zijn er geen diervoeders van niet-dierlijke oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk onderworpen aan uitgebreide officiële controles op noodmaatregelen.
Bijkomende informatie: zie rubriek ‘plantaardige sector’ - http://www.favv.be/brexit/nl/invoer/plantaardige/
Meer informatie over de invoer van diervoerders uit derde landen: http://www.favv.be/invoerderdelanden/voedingdieren/#c.6. Invoer van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong (incl. diervoeders van dierlijke oorsprong)

6.1. Wat houdt een invoercontrole van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong (incl. diervoeders van dierlijke oorsprong) in?
Op het moment van invoer worden deze producten systematisch onderworpen aan een documentaire controle en een overeenstemmingscontrole. Daarnaast zijn er nog fysieke controles waarvan het controlepercentage afhankelijk is van het gezondheidsrisico. De beoordeling van dit risico is gebaseerd op de productcategorie en de oorsprong van het product.
Meer informatie: www.favv.be/invoerderdelanden/levendedieren/

6.2. Heeft het FAVV verkorte procedures voor de vooraanmelding van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong (incl. diervoeders van dierlijke oorsprong)?
Nee, veterinaire goederen moeten één dag op voorhand aangemeld worden. De kennisgeving gebeurt via de TRACES toepassing (https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces). Het originele certificaat dat door het derde land is afgeleverd, moet worden voorgelegd alvorens de veterinaire invoercontrole kan afgesloten worden.

6.3. Kunnen invoercontroles van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong (incl. diervoeders van dierlijke oorsprong) in het binnenland van een lidstaat plaats vinden?
Neen, de controles op de invoer van deze producten moeten plaatsvinden op de eerste plaats van binnenkomst in de EU, met andere woorden in de GCP. Een GCP is erkend voor het uitvoeren van controles op welbepaalde producten.
Coördinaten van de grenscontroleposten (GCP) - dierlijke sector

6.4. Kan de documentaire controle door het FAVV bij invoer van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong (incl. diervoeders van dierlijke oorsprong) gebeuren op basis van een kopie van het certificaat?
Neen, dit is niet wettelijk. De documentaire controle kan enkel plaatsvinden op basis van het originele gezondheidscertificaat. Een kopie kan wel helpen om de controle voor te bereiden.

6.5. Kan de fysieke controle door het FAVV bij invoer van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong (incl. diervoeders van dierlijke oorsprong) gebeuren op basis van een kopie van het certificaat?
Neen, dit is niet wettelijk

6.6. Kan een zegelcontrole de controles van het FAVV bij invoer van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong (incl. diervoeders van dierlijke oorsprong) vervangen?
Zegelcontrole kan enkel ter vervanging van de overeenstemmingscontrole en dit enkel voor producten van dierlijke oorsprong (incl. diervoeders van dierlijke oorsprong) waarvoor de Europese wetgeving een verplichte verzegeling voorziet en voor veterinaire goederen uit Nieuw-Zeeland.
7. Definities

7.1. Wat is intracommunautair handelsverkeer?
Intracommunautair handelsverkeer is de handel van goederen tussen lidstaten van de Europese Unie (EU). Deze handel moet voldoen aan de Europese normen.

7.2. Wat is een derde land?
Een derde land is een land dat geen deel uitmaakt van de EU.

7.3. Wat is invoer?
Invoer is de handel van producten die vanuit derde landen binnenkomen in de EU. De EU stelt eisen voor die producten.

7.4. Wat is uitvoer?
Uitvoer is de handel van producten vanuit de EU naar derde landen. De derde landen stellen eisen voor die producten.

7.5. Wat is een gezondheidscertificaat?
Een gezondheidscertificaat is een document waarin de overheid van het uitvoerende land bepaalde garanties geeft ten aanzien van de goederen. Een gezondheidscertificaat vergezelt zendingen dieren, dierlijke producten, diervoeder en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong, en is vereist voor zowel invoer als uitvoer.

7.6. Wat is een Lokale Controle-eenheid (LCE)?
Aangezien het FAVV bevoegd is voor gans België, worden de controletaken op het terrein verdeeld over verschillende lokale Controle-Eenheden (LCE). Het FAVV telt 9 LCE’s. Elke LCE voert zijn controletaken uit binnen een specifiek gebied (controlegebied) dat grotendeels overeenstemt met een provincie.
Contactgegevens LCE

7.7. Wat zijn veterinaire goederen?
Veterinaire goederen zijn levende dieren en producten van dierlijke oorsprong (incl. diervoeders van dierlijke oorsprong).

7.8. Wat zijn planten en plantaardige producten?
Planten zijn gedefinieerd als levende planten en levende delen van planten met inbegrip van zaden. Onder ‘levende delen van planten’ wordt onder meer verstaan:

  - vruchten, in de botanische zin van het woord, die niet diepgevroren worden bewaard,
  - groenten die niet diepgevroren worden bewaard,
  - wortelknollen, knollen, stengelknollen, bollen, wortelstokken,
  - snijbloemen,
  - takken met loof,
  - gevelde bomen die nog van loof voorzien zijn,
  - bladeren, loof,
  - plantenweefselculturen,
  - levende pollen,
  - enten, stekken, knoppen

Zaden worden gedefinieerd als zaden in botanische zin van het woord, met uitzondering van zaden voor andere doeleinden dan plantdoeleinden.
Plantaardige producten: producten van plantaardige oorsprong die niet verwerkt zijn of die een eenvoudige bewerking hebben ondergaan, voor zover het geen planten betreft.
(Bron: VO 2016/2031)

7.9. Wat is een fytosanitair certificaat?
Het is een document (onder papieren of elektronische vorm) dat overeenstemt met het modelcertificaat van de internationale plantenbeschermingsconventie (IPPC: international plant protection convention). Dit document wordt opgesteld door de bevoegde overheid van het exporterende land om aan de bevoegde overheid van het land van bestemming te melden dat de bijhorende zending aan de door hen opgelegde fytosanitaire invoereisen voldoet.

7.10. Wat is een grenscontrolepost (GCP)?
Een grenscontrolepost is een locatie waarlangs de goederen in de EU binnengebracht moeten worden en gecontroleerd worden vooraleer ze in de handel kunnen gebracht worden in de EU.
- Coördinaten van de grenscontroleposten (GCP)

7.11. Certificering
Het afleveren van een certificaat door de bevoegde overheid van het uitvoerende land op vraag van de bevoegde overheid van het invoerende land. Dit certificaat garandeert dat de goederen voldoen aan de sanitaire of fytosanitaire eisen van het invoerende land.

7.12. Wat is een documentaire controle?
Dit maakt deel uit van de invoercontrole, waarbij geverifieerd wordt of de zending vergezeld is van de vereiste documenten (bv. een fytosanitair certificaat, een gezondheidscertificaat, …).

7.13. Wat is een overeenstemmingscontrole?
Dit maakt deel uit van de invoercontrole, waarbij geverifieerd wordt of de werkelijke samenstelling van de zending overeenstemt met de samenstelling vermeld op de begeleidende documenten (o.a. de certificaten).

7.14. Wat is een materiële controle?
Dit maakt deel uit van de invoercontrole, waarbij visueel gecontroleerd wordt of de ingevoerde goederen voldoen aan de EU-eisen (o.a. afwezigheid van schadelijke organismen). Indien noodzakelijk worden stalen genomen voor laboratoriumanalyse.

7.15. Wat is een zegelcontrole?
Dit houdt in dat er geverifieerd wordt of de container naar behoren verzegeld is en of de gegevens van de zegel overeenkomen met de gegevens op het begeleidend gezondheidscertificaat.

7.16. Wat is een instructiebundel?
Het is een document waarin beschreven wordt welke maatregelen het bedrijf moet treffen om aan de invoervoorwaarden van het derde land te voldoen.

7.17. Wat is TRACES?
Het is een webapplicatie dat door de Europese Commissie ontwikkeld is om het verkeer van levende dieren, dierlijke producten, levensmiddelen, diervoeders en planten en plantaardige producten die in de Europese Unie worden ingevoerd en die in de lidstaten van de Europese Unie worden verhandeld, te volgen.
Meer informatie vind u terug via volgende link: www.favv.be/dierlijkeproductie/dieren/traces/
8. Veelgestelde vragen - FAQ (FAVV)

8.1. Heb ik een certificaat nodig om mijn product uit te voeren naar GB, en waar kan ik dit certificaat terugvinden?

Je kan navraag doen bij de importeur of de exportbevorderende organismen (FIT/AWEX) om te weten of een certificaat voor de uitvoer van een specifiek product nodig is.

Alle beschikbare certificaten werden gepubliceerd op de website van de Britse overheid. Voor een aantal van deze certificaten werd door het FAVV een instructiebundel uitgewerkt. Hierin wordt uitgelegd hoe het certificaat moet ingevuld worden, hoe moet voldaan worden aan de eisen die opgenomen zijn in het certificaat en of eventueel bijkomende documenten nodig zijn om een model te kunnen certificeren.

Voor meer informatie: zie de website van het FAVV (het is aangeraden om regelmatig deze website te bezoeken voor eventuele updates):

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/dierlijkeoorsprongniethumanedierlijke/default.asp#UK

8.2. Hoe werkt de pre-notificatie via IPAFFS?,

De pre-notificatie voor de invoer van producten in Groot-Brittannië dient uitgevoerd te worden door de Britse importeur. Voor meer informatie kan u steeds de website van de Britse overheid raadplegen.

8.3. Hoe zit de procedure van een certificaataanvraag in elkaar? - hoe exporteren van A tot Z

Alle algemene informatie inzake de uitvoer van goederen kan u terugvinden in de algemene leidraad export op de website van het FAVV.

8.4. Wat zijn de kosten van een certificaat?

Deze kosten zijn vastgelegd in het KB retributies (bijlage 1, deel I - deel II). Voor meer informatie, zie de website van het FAVV: https://www.favv-afsca.be/basiswetgeving/financiering/.

8.5.Hoe zit de praktische regeling en samenwerking met de LCE (Lokale Controle Eenheid) inzake de controle en certificatie in elkaar?

Contacteer uw LCE om praktische afspraken te maken omtrent de controle en certificatie. Concrete afspraken dienen ruim voldoende op voorhand gemaakt worden. Het is dus van belang dat de operator tijdig contact opneemt met de betreffende LCE.

8.6.Ik wil met mijn huisdier(-en) (hond, kat of fret) naar Groot-Brittannië reizen. Hoe pak ik dit aan?

Meer informatie inzake de uitvoer van honden, katten en fretten, als gezelschapsdier of met een commercieel doel, kan u terugvinden via de website van het FAVV.

8.7.Wat met tijdelijk importeren van goederen/dieren in het kader van evenementen (tentoonstelling, wedstrijden, …)?

Tijdelijke invoer naar BE (EU) van goederen/dieren (van dierlijke en niet-dierlijke oorsprong) bestaat niet (ook zendingen voor actieve veredeling bijv. moeten aan de sanitaire invoervoorwaarden voldoen). Hieronder vallen ook planten, plantaardige producten en andere materialen (vb.: een tweedehandstractor) die aan de fytosanitaire of plantengezondheidsvoorwaarden bij invoer moeten voldoen.

Wedstrijdduiven kunnen tijdelijk binnenkomen voor vluchten als ze voldoen aan de geldende voorwaarden (zie https://ec.europa.eu/food/animals/live-animal-movements/captive-birds_en#special-rules-for-racing-pigeons).

Geregistreerde paarden kunnen nog ‘tijdelijk’ binnenkomen voor events maar onder voorwaarden van invoer. Voor meer informatie betreffende de invoer kan u de website van het FAVV raadplegen.

8.8. Ik wil product X uitvoeren naar Groot-Brittannië, het eiland Man of de Kanaaleilanden. Hoe kan ik nagaan of dit mogelijk is en aan welke sanitaire voorwaarden moet ik voldoen?

Voor meer informatie omtrent de mogelijkheden om een bepaald product uit te voeren, kan u:

8.9. Hoe vraag ik een exportcertificaat aan?

De manier waarop het certificaat aangevraagd en afgeleverd dient te worden, wordt beschreven bij de verschillende productcategorieën op de FAVV-website:

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/dierlijkeoorsprongniethumanedierlijke/default.asp#UK

8.10. Wenst u een samengesteld product (vb: X) te exporteren naar Groot-Brittannië, het eiland Man of de Kanaaleilanden?

Als operator bent u verantwoordelijk om na te gaan of een certificaat nodig is voor de export van uw product naar GB. Informatie in verband met de export van samengestelde producten kan u raadplegen op de FAVV-website alsook op de Britse site.

8.11. Een Belgische operator stockeert zijn planten, die geteeld werden in België, in een Nederlandse opslagruimte (die zich niet zo ver van de grens bevindt).

Mogen FAVV-controleurs/inspecteurs op Nederlands grondgebied exportcontroles uitvoeren?

Nee, de FAVV-controleurs en inspecteurs zijn enkel bevoegd op het Belgische grondgebied (zoals vastgelegd in het Controlebesluit). De Belgische regelgeving geldt immers enkel op Belgisch grondgebied en de bevoegdheden die voortvloeien uit Europese Verordeningen zijn er ook enkel maar voor de bevoegde autoriteit van dat specifieke grondgebied (meer info inzake de uitwisseling van fytosanitaire informatie tussen de bevoegde overheden van EU- lidstaten in het kader van export vindt u in de omzendbrief betreffende het fytosanitair pre-uitvoercertificaat (PCCB/S4/673795))

 

 
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.