Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Over het FAVV > Basiswetgeving van het FAVV
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Basiswetgeving van het FAVV

   
Deze pagina vermeldt de basiswetgeving met betrekking tot :
de controle
de financiering
de bevoegdheden
de organisatie
van het FAVV.
 
Controle

M.B. van 06/10/2011 tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de inspecteurs en controleurs van het FAVV (B.S. van 18/10/2011)
(Nummer NUMAC - 2011018373 - voor de gecoördineerde wetgeving)
K.B. van 13/02/2006 tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift in de koninklijke besluiten behorende tot de controlebevoegdheid van het FAVV (B.S. van 23/02/2006)
(Nummer NUMAC - 2006022173 - voor de gecoördineerde wetgeving)
K.B. van 19/12/2002 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22/02/2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het FAVV en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen (B.S. van 31/12/2002, ed. 2)
(Nummer NUMAC - 2002023108 - voor de gecoördineerde wetgeving)
M.B. van 18/12/2002 genomen in uitvoering van artikel 6, 1, van het koninklijk besluit van 22/02/2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het FAVV en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen (B.S. van 25/12/2002, ed. 1)
(Nummer NUMAC - 2002023095 - voor de gecoördineerde wetgeving)
K.B. van 16/12/2002 tot vaststelling van de procedureregels en de modaliteiten van betaling van de administratieve boetes ingevolge controles die zijn uitgevoerd met toepassing van de wetgeving betreffende de voedselveiligheid en tot inwerkingstelling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 22/02/2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het FAVV en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen (B.S. van 25/12/2002, ed. 1)
(Nummer NUMAC - 2002023096 - voor de gecoördineerde wetgeving)
Wet van 19/07/2001 tot bekrachtiging en wijziging van het koninklijk besluit van 22/02/2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het FAVV en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22/02/2001 betreffende de financiering van het FAVV (B.S. van 18/8/2001)
(Nummer NUMAC - 2001022570 - voor de gecoördineerde wetgeving)
K.B. van 22/02/2001

houdende organisatie van de controles die worden verricht door het FAVV en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen (B.S. van 28/II/2001)
Bekrachtigd bij wet van 19/07/2001 (B.S. van 18/8/2001)

(Nummer NUMAC - 2001022136 - voor de gecoördineerde wetgeving)
Naar bovenBevoegdheden

K.B. van 10/10/2003 houdende het toevertrouwen aan de Gewesten van de uitvoering van bepaalde taken die tot de bevoegdheid van het FAVV behoren (B.S. van 07/11/2003)
(Nummer NUMAC - 2003022958 - voor de gecoördineerde wetgeving)
Samenwerkingsakkoord van 18/06/2003

tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij (B.S. van 01/09/2003)
(Nummer NUMAC - 2003021190 - voor de gecoördineerde wetgeving)

M.B. van 30/10/2002 tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden bij het FAVV (B.S. van 14/11/2002)
(Nummer NUMAC - 2002022920 - voor de gecoördineerde wetgeving)
16/11/2001 Koninklijk besluit houdende het toevertrouwen van bijkomende opdrachten aan het FAVV (B.S. van 24/XI/2001)
(Nummer NUMAC - 2001022869 - voor de gecoördineerde wetgeving)
K.B. van 10/08/2001 tot vaststelling van de datum met ingang waarvan het FAVV zijn bevoegdheden uitoefent (B.S. van 01/09/2001)
(Nummer NUMAC - 2001022616 - voor de gecoördineerde wetgeving)
K.B. van 22/05/2001 tot vaststelling van sommige bijkomende bevoegdheden van de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu (B.S. van 01/06/2001)
(Nummer NUMAC - 2001021280 - voor de gecoördineerde wetgeving)


Naar bovenOrganisatie

K.B. van 20/12/2007 tot vaststelling van de vestigingsplaats, de organisatie en de werking van het FAVV (B.S. van 21/02/2008)
(Nummer NUMAC - 2008024062 - voor de gecoördineerde wetgeving)
Wet van 07/01/2003 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het FAVV (B.S. van 06/03/2003)
(Nummer NUMAC - 2003022167 - voor de gecoördineerde wetgeving)
Wet van 04/02/2000 houdende oprichting van het FAVV (B.S. van 18/02/2000)
(Nummer NUMAC - 2000022108- voor de gecoördineerde wetgeving)

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.11.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet