www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2021
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLOndersteuning van de uitvoer Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 04.05.2022

Dierziektes en opheffen embargo’s

Dierziektes, zoals de Afrikaanse varkenspest (AVP) en vogelgriep, hebben bovenop diergezondheidsproblemen ook een serieuze impact op de export. Importerende landen stellen embargo’s in of leggen invoerrestricties op om hun grondgebied van deze ziektes te vrijwaren.

Het FAVV heeft sinds de besmetting van everzwijnen met AVP in september 2018 veel inspanningen geleverd om de export van Belgisch varkensvlees opnieuw mogelijk te maken. Het Agentschap voerde een transparante en snelle communicatie met de autoriteiten van derde landen over de ontwikkeling van de situatie en de genomen maatregelen, nam deel aan internationale studiebijeenkomsten over Afrikaanse varkenspest en onderhandelde met derde landen. De uitgevoerde stappen op verschillende niveaus werden gecoördineerd met Buitenlandse zaken en de betrokken stakeholders en hebben ondertussen geresulteerd in de heropening van de meeste markten, waaronder Zuid-Korea en Japan als de voornaamste.

In 2021 hebben al 21 landen de invoer van Belgisch varkensvlees terug toegelaten dankzij de inspanningen van het FAVV. Toch zijn er jammer genoeg nog 8 landen zoals China, Australië en Taiwan als belangrijkste afzetmarkten die nog steeds een embargo handhaven op Belgisch varkensvlees.

Vogelgriep duikt wereldwijd steeds vaker op bij pluimvee en wilde vogels. Dit heeft niet alleen een impact op de bestaande export omdat derde landen bij een uitbraak embargo’s instellen op Belgisch pluimveevlees, maar het vertraagt ook de onderhandelingen die het FAVV voert om de voorwaarden vast te leggen voor de export van pluimvee en afgeleide producten.

Het FAVV diende een dossier in bij de Werelddierengezondheidsorganisatie (OIE), en ons land kreeg op 1 oktober 2020 zijn vrije status voor AVP terug. Daardoor werd de toegang naar de markten van vele derde landen terug mogelijk. Helaas leidde de terugkeer van hoogpathogene vogelgriep en het verlies van de OIE-vrije status hoogpathogene vogelgriep op 3 december 2021 opnieuw tot talrijke embargo’s.

Samen met de Europese Commissie ijvert het FAVV ervoor om de principes van regionalisering, zoals ook voorzien in de richtlijnen van de Werelddierengezondheidsorganisatie, te laten aanvaarden door derde landen. Daardoor zouden bij uitbraken van dierziektes enkel de getroffen gebieden aan restricties onderworpen worden en niet het volledige Belgische grondgebied.Nieuwe registratieverplichtingen voor Belgische bedrijven die naar China exporteren

In de loop van 2021 heeft de Chinese douane-administratie (GACC) twee belangrijke decreten gepubliceerd die van kracht zijn vanaf 1 januari 2022. De decreten leggen registratie-, etiketterings- en inspectievoorschriften op aan buitenlandse agrovoedingsbedrijven die exporteren naar China. Met het oog op de sanitaire tracering, legt decreet nr. 248 op dat voortaan alle Belgische productie-, verwerkings- en opslagbedrijven van levensmiddelen die exporteren naar China zich registreren op CIFER, het nieuwe, speciaal daarvoor voorziene online platform.

Gelet op het zeer korte tijdsbestek tussen de lancering van het CIFER-platform in november 2021 en de ingebruikname ervan op 1 januari 2022 werden veel vragen gesteld om iedere verstoring van de handel tussen beide landen te voorkomen. Dankzij een zeer goede rechtstreekse samenwerking tussen het FAVV, in het bijzonder de permanente gezondheidsattaché in China, en het GACC, werden snel nieuwe instructies gepubliceerd en regelmatig bijgewerkt zodra er nieuwe informatie beschikbaar was. Met de steun van de sector en de Kamer van Koophandel werden verschillende webinars georganiseerd om de bedrijven op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en hen stap voor stap te begeleiden in hun registratieproces.

Dankzij deze samenwerking tussen het FAVV, de voedingsfederaties en de Chinese overheid zijn momenteel meer dan 300 Belgische bedrijven geregistreerd op het nieuwe platform en kunnen ze hun uitvoer naar China voortzetten. De toegevoegde waarde van een permanente attaché van het FAVV in China werd nogmaals aangetoond in dit dossier.Meer en meer zetten bedrijven in op de export van hun producten. Hierbij verwachten ze steun van de overheid. De toenemende vraag voor het openen van exportmarkten en het toenemende belang van mogelijke sanitaire en fytosanitaire belemmeringen bij export, vereisen een proactieve benadering, een nauwere samenwerking tussen de verschillende overheden en de bedrijfswereld en een nog efficiënter gebruik van de beschikbare middelen. Op het Europese en mondiale niveau krijgen overheden en bedrijven met dezelfde uitdagingen te maken.

Het FAVV heeft dan ook verschillende acties ondernomen die erop gericht zijn de dienstverlening voor Belgische exporteurs te verbeteren. Het FAVV stimuleert onder meer de samenwerking tussen en het nauw overleg met alle betrokken partners (bedrijven, federale en regionale administraties).
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren