www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2021
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLNetwerk voor fraudebestrijding Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.05.2022

In het kader van de fraudebestrijding in de voedselketen neemt het FAVV deel aan de volgende werkgroepen:


Het "Pharma and Foodcrime Platform" (PFCP)

De multidisciplinaire hormonencel werd gecreëerd naar aanleiding van de moord op dierenarts Karel Van Noppen in februari 1995. De bevoegdheden van de cel worden uitgebreid naar de farmaceutische sector en ze krijgt een nieuwe naam, namelijk het Pharma and Foodcrime Platform (PFCP).

Het mandaat voor het PCP en het samenwerkingsprotocol tussen de 4 nationale antidoping organisaties, de federale politie en het college van procureurs-generaal inzake de strijd tegen doping werd in het eerste trimester van 2019 ondertekend.

Het PFCP behoudt haar missie, namelijk het opbouwen van expertise en het uitwerken van acties en controles op het terrein tegen personen en organisaties die actief zijn in de illegale hormonen- en diergeneesmiddelenhandel. Ze is ook belast met diezelfde missie wat betreft de illegale handel in humane geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, alsook wat betreft de illegale productie van levensmiddelen of ook nog de handel in dopingproducten voor mensen.
Het PFCP zal ook onderzoeken voeren op vraag van de politionele en gerechtelijke autoriteiten.

Ten slotte is de cel ook belast met een informatie- en waarschuwingsmissie over haar bevoegdheden en doet ze aanbevelingen over veiligheidsmaatregelen om het hoofd te bieden aan bedreigingen. Ook antidopingbureaus zullen vertegenwoordigd zijn in de PFCP.


Interdepartementale Commissie voor de coördinatie van de fraudebestrijding in de economische sectoren (ICCF)

De commissie staat in voor het efficiënte beheer van de informatie-uitwisseling tussen de betrokken departementen, de uitwerking van voorstellen waarbij gezamenlijke strategieën voor fraudebestrijding worden vastgelegd en het collectieve overleg over fraudemechanismen.


Interdepartementale Coördinatiecel voor de controle van de voedselveiligheid (ICVV)

Deze cel is belast met het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende diensten die betrokken zijn bij de strategie en de controles inzake de veiligheid van de voedselketen en de farmaceutische regelgeving en het nemen van alle nuttige initiatieven om de coördinatie van de opsporingen van de inspectie- en politiediensten te verzekeren.


Multidisciplinaire fraudebestrijdingscel voor de veiligheid van de voedselketen (MFVV)

De NOE neemt het voorzitterschap van de MFVV dat moet bijdragen tot het vastleggen van terreinacties tegen personen en organisaties die betrokken zijn bij fraude in de voedselketen. De MFVV coördineert de uitwisseling van informatie en de samenwerking tussen de betrokken diensten en evalueert de uitgevoerde acties. Leden van deze cel zijn de Federale Gerechtelijke Politie, FOD Financiën (Bijzondere Belastinginspectie), FAGG (Speciale Onderzoekseenheid), het openbaar ministerie en het FAVV.

Er werden op initiatief van de MFVV verschillende gecoördineerde acties uitgevoerd met andere overheidsdiensten: FOD Economie, Financiën, Sociale Zaken en SIOD.


EU agri-food fraud network

De EU agri-food fraud network, vroeger de Food Fraud Workgroup, georganiseerd door DG Santé van de Europese Commissie beschikt per lidstaat voor een centraal aanspreekpunt aangaande voedselfraude. In samenspraak met de FOD Economie is de NOE het centraal aanspreekpunt van de Food Fraud Workgroup op Europees niveau.


Working Group of Enforcement Officers (WGEO)

De NOE werkt samen met een aantal internationale instanties. De veterinaire groep van de WGEO, bekend als de Small Bull Group, komt tweemaal per jaar samen. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van onder andere Engeland, Noord-Ierland, Ierland, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Nederland, België, Frankrijk, Polen, Italië, Spanje en Hongarije.

Meerdere nieuwe fraudefenomenen werden behandeld in de vergaderingen.


Head of Agencies Werkgroep tegen voedselfraude

De wereldhandel werkt frauduleuze activiteiten in de hand, voornamelijk wat “exotische” producten betreft die weinig gekend zijn bij de consument. Bovendien wordt fraude een lucratieve bezigheid wanneer grote zendingen van goederen verhandeld worden. Om het hoofd te bieden aan deze opkomende trend, voorziet de Europese Voedselwet een beter beleid ter bestrijding van voedselfraude.

De strijd tegen voedselfraude is een complexe uitdaging waaraan de EU-lidstaten het hoofd bieden door nationale systemen op te zetten die gekenmerkt worden door moderne en innovatieve benaderingen. Daartoe worden netwerken gecoördineerd, technische platformen beheerd en worden er mogelijkheden voor kennisoverdracht tussen bestuursorganen en tussen nationale en internationale stakeholders geïnitieerd.

Verordening (EU) 2017/625 stelt een gemeenschappelijke benadering voor alle niveaus voorop. De Heads of Agencies Werkgroep tegen voedselfraude zou een centrale rol kunnen spelen in deze gemeenschappelijke benadering door haar ervaring te bundelen en verspreiden.

De hoofddoelstelling van deze werkgroep is om een best practice approach op te stellen. Er moet advies worden verleend aan de HoAs en er kunnen ook proactief aanbevelingen voor verdere begeleiding worden uitgewerkt die bestemd zijn voor de Europese Commissie. Bovendien dient de werkgroep zowel op korte als lange termijn suggesties te doen over verschillende thema’s aan de referentiecentra van de Europese Unie voor de authenticiteit en de integriteit van de agro-voedselketen. NOE is lid van deze werkgroep.
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren