www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2021
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLOrganisatie Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 30.05.2022

Begroting
Heffingen, retributies, e-communicatie en beheer van geschillen
Audit FIA
Administratieve boetes
Begroting

Net zoals in 2020, werd in 2021 een vrijstelling van de heffing verleend aan de horeca-sector ten gevolge van de COVID-19 crisis (-10 miljoen). Hiervoor werd, ongeveer € 7.882 miljoen gerecupereerd via de dotatie 2021. Naar aanleiding van COVID-19 werd er beslist om in 2020 tijdelijk geen betalingsherinneringen te versturen naar bedrijven. In 2021 werd een inhaalbeweging uitgevoerd waardoor er € 1.960 miljoen meer werd geïnd t.o.v. 2020. Door de progressieve implementatie van de Brexit-certificaten in 2021, kon het volledige budget van de retributies niet worden behaald.

Er heeft een indexverhoging plaatsgevonden op 01/04/2020 en 01/10/2021. Daarnaast verhoogde de jaarlijkse bijdrage aan de pool van de parastatalen (van 45% in 2020 naar 50% in 2021). Dit verklaart de stijging van de lonen en andere personeelskosten. Ook zijn de werkingskosten in 2021 gestegen, dit heeft meerdere oorzaken: indexering van de uitgaven t.o.v. 2020, meer definitieve minwaarden ten gevolge van faillissementen en implementatie van heel wat IT-projecten in 2021.


Uitgaven

Begroting 2021 Realisaties 2021
Personeel
Lonen en wedden
Andere personeelskosten
104.630.000 €
2.384.000 €
103.387.000 €
2.211.000 €
Werkingskosten
Personeelsgebonden werkingskosten
ICT
Prestaties externe opdrachthouders
Externe laboratoria
Andere werkingskosten
6.497.000 €
11.334.000 €
28.302.000 €
16.255.000 €
16.769.000 €
6.353.000 €
11.064.000 €
28.223.000 €
16.099.000 €
15.684.000 €

Andere uitgaven
Afrikaanse varkenspest
Juridische kosten

1.274.000 €
1.025.000 €
1.274.000 €
1.025.000 €
Investeringen
Machines, meubilair, ICT
3.227.000 € 2.526.000 €
Totaal uitgaven 191.697.000 € 187.846.000 €


Inkomsten

Begroting 2021 Realisaties 2021
Dotatie 108.766.000 € 108.766.000 €
Interdep. provisie (Corona) 101.000 € 101.000 €
Interdep. provisie (andere) 1.025.000 € 1.025.000 €
Heffingen 22.639.000 € 23.504.000 €
Retributies 47.432.000 € 45.044.000 €
Cofinanciering van de EU 302.000 € 463.000 €
Andere 6.666.000 € 6.914.000 €
Totaal inkomsten 186.931.000 € 185.817.000 €
Heffingen, retributies, e-communicatie en beheer van geschillen


Heffingen

De campagne 2021 is gestart op 10 mei 2021 en werd op 28 maart 2022 afgesloten. Deze verschoven timing heeft te maken met het feit dat de facturering van bedrijven die in 2021 met hun activiteiten beginnen, in 2022 moet gebeuren.

De coronacrisis heeft opnieuw een invloed op de heffingcampagne van 2021. Inrichtingen uit de horecasector hebben kunnen genieten van een vrijstelling van de jaarlijkse heffing voor 2021. Het gefactureerde bedrag voor de heffing van 2021 bedroeg op 1 maart 2022 € 23,736 miljoen, tegenover de circa € 30 miljoen in andere jaren, als gevolg van de verleende vrijstelling. Het percentage inrichtingen dat een factuur ontving en beschikt over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS) ging van 8% in 2011 naar ongeveer 21% in 2019, 2020 en 2021. Deze inrichtingen kunnen genieten van een verminderde heffing. Het totaalbedrag van deze vermindering bedraagt meer dan € 10,7 miljoen. In de horecasector beschikt slechts 1% van de inrichtingen over een gevalideerd ACS.


Retributies

Het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de retributies legt het bedrag vast dat gefactureerd wordt voor de prestaties geleverd door de medewerkers van het FAVV en door de zelfstandige dierenartsen met opdracht (keuringen, controles, certificaten…), ofwel op verzoek van de ondernemingen, ofwel op grond van de regelgeving.

In 2021 werd voor een bedrag van € 45,044 miljoen gefactureerd.


E-communicatie bij de financiering

De dienst financiering geeft de voorkeur aan elektronische communicatie.

Ieder jaar worden de operatoren uitgenodigd om een aangifte in te vullen voor de heffing, met uitzondering van de starters en de operatoren in de primaire sector die een van ambtswege opgestelde factuur met een forfaitair bedrag ontvangen. In 2021 verliep het verzenden van de uitnodigingen tot aangifte en de herinneringen tot aangifte voor de helft per mail en voor de helft per brief.


Beheer van geschillen

Om de gelijkheid tussen ondernemingen te garanderen, heeft de dienst financiering zijn actie met betrekking tot het recupereren van schuldvorderingen verdergezet.

Wanneer geweigerd wordt om de facturen te betalen, kan het FAVV maatregelen treffen om de toelatingen en/of erkenningen en de prestaties op te schorten en de producten in beslag te nemen krachtens art. 12 van de financieringswet van 9 december 2004, om op die manier de betaling van de verschuldigde sommen te verkrijgen. Sinds 2013 werden 1.865 dossiers ingediend bij het vredegerecht of de rechtbank van koophandel, met een gunstige afloop voor het Agentschap voor het overgrote deel van de dossiers (99%).
FIA-audits 2018

Op 13 maart 2021 gaf het FAVV, samen met de FIA en de minister, een laatste stand van zaken over de FIA-audits die werden uitgevoerd in 2018. De conclusie luidde dat van de 107 aanbevelingen, slechts 19 aanbevelingen niet volledig afgewerkt waren vanwege de COVID-19 crisis of omdat het FAVV hier afhankelijk is van derden.

Het FAVV zet intussen wel het werk verder om ook de laatste aanbevelingen af te werken. Zo wordt de nieuwe controlemethodologie verder uitgewerkt en uitgerold, wordt het protocol tussen het FAVV en de FOD Volksgezondheid verder herzien en wordt een betere samenwerking met de Gerechtelijke politie bekeken.

Daarnaast hadden de aanbevelingen ook een impact op de inhoud van het nieuwe businessplan 2021-2024. Zo werden er een aantal operationele doelstelling geformuleerd om de openstaande aanbevelingen op te volgen en werd er enorm veel aandacht besteed aan het linken van KPI’s aan alle strategische processen van het Agentschap. Dit moet een betere opvolging mogelijk te maken.
Opheffing van de titel “Commissaris van de administratieve boetes”

Op 1 oktober 2021 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 2 september 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2002 tot vaststelling van de procedureregels en de modaliteiten van betaling van de administratieve boetes ingevolge controles die zijn uitgevoerd met toepassing van de wetgeving betreffende de voedselveiligheid en tot inwerkingstelling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen en tot opheffing van het Koninklijk besluit van 23 januari 2003 tot aanduiding van de commissarissen van de administratieve boetes belast met het voorstellen van een administratieve boete aan de daders van inbreuken op de voedingswetgeving.

Dit besluit heft de titel van “Commissaris van de administratieve boetes” op.

De commissarissen van de administratieve boetes en hun plaatsvervangers, werden nominatief aangeduid bij koninklijk besluit van 23 januari 2003. In elke taalrol waren er twee personen bevoegd om administratieve boetes voor te stellen.

Afwezigheid of verhindering van de commissarissen vormde een gevaar voor de continuïteit van het proces van de administratieve boetes. Om deze reden werd de adviseur-generaal van de juridische dienst aangeduid als bevoegde ambtenaar en, bij afwezigheid of verhindering, een tiental juristen.

Deze nieuwe regeling trad in werking op 11 oktober 2021.
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren