www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2021
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLGerichte controles Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.05.2022

Contactmaterialen
Transport
Etikettering levensmiddelen
Contactmaterialen

Hieronder vallen de fabrikanten en groothandelaars van materialen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

Aantal missies Aantal operatoren
188 187

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 186 88,7
Autocontrolesysteem 172 86,0
Traceerbaarheid 183 94,5
Totaal 541 89,8

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 32
PV's 10
Inbeslagnemingen 5
Totaal 47


Voorwerpen uit bamboe die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen

De Lidstaten zien de laatste jaren een toenemend aantal voorwerpen uit bamboe die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen. Het gaat om vaatwerk zoals borden, kommen en bekers uit kunststof vermengd met bamboevezels. Dit vaatwerk is licht en gemakkelijk om te gebruiken en schoon te maken. In de winkels worden deze producten vaak aangeprezen met het verkoopargument dat ze ‘biologische afbreekbaar’, ‘milieuvriendelijk’ of ‘natuurlijk’ zouden zijn, wat helemaal niet overeenstemt met de ware aard van deze producten. De Europese verordening 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen, bepaalt echter dat de etikettering van, de reclame voor en de aanbiedingsvorm van het product de consument niet mogen misleiden. De toevoeging van bamboevezels aan de kunststofmatrix maakt deze poreuzer en bevordert daardoor de migratie van ongewenste stoffen. Deze migratie treedt vooral op wanneer de voorwerpen uit melamine-bamboe in contact komen met warme en vette vloeistoffen.

De laatste jaren werden via het rapid alert system (RASFF) voor dit type voorwerpen ( melamine-bamboe) een aanzienlijk aantal meldingen doorgegeven van te hoge migratie van melamine en formaldehyde. Dit heeft geleid tot de uitdehandelname van deze producten. Voor dergelijke materialen en voorwerpen uit kunststof die bamboevezels bevatten, is verordening 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof van toepassing. Deze verordening bepaalt dat elk aditief dat aan kunststof wordt toegevoegd, een toelating moet hebben. Voor bamboe werd een dergelijke toelating niet gegeven omdat verkeerdelijk werd gedacht dat bamboe was opgenomen onder de houtvezels waarvoor wel een toelating is voorzien. Bamboe is echter geen boomsoort, maar wel een grasachtig gewas. 

Op 23 juni 2020 heeft de Europese Commissie via zijn Permanent Comité een verklaring aangenomen waarin al deze elementen aan bod komen en waarin staat dat vaatwerk uit bamboe dat in de handel wordt gebracht, illegaal is. De FOD Volksgezondheid en het FAVV hebben deze verklaring van de Europese Commissie doorgegeven aan de beroepsverenigingen en hen ervan op de hoogte gebracht dat deze producten niet meer toegelaten zijn in de handel. Bovendien werd samen met de Benelux-landen een gezamenlijke communicatie over de controles hierop uitgestuurd.

De bedrijven kregen een periode van 4 maanden om zich in orde te stellen. In de loop van 2021 is het FAVV gestart met gerichte controles in de B2B- en B2C-sectoren om toe te zien dat deze producten niet meer in de handel verkrijgbaar waren. Het FAVV heeft in het kader van de gerichte actie 128 controles uitgevoerd waarvan er 16,4% ongunstig waren. De volgende maatregelen werden genomen: 2 waarschuwingen, 6 definitieve inbeslagnames en 13 Pro Justitia’s.
Transport

Hieronder valt het diepgevroren, gekoeld en niet-gekoeld transport van levensmiddelen, het transport van diervoeders en het transport van levende dieren, inclusief de stopplaatsen en ter hoogte van de slachthuizen. De wegcontroles vinden plaats in heel België. Controles op het vervoer van levensmiddelen en diervoeders worden ook uitgevoerd bij de ondernemingen zelf wanneer producten worden geleverd of verzonden.

Aantal missies Aantal operatoren
2.087 1.447

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Traceerbaarheid 11 54,5
Transport 2.103 90,0
Totaal 2.114 89,8

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 116
PV's 73
Inbeslagnemingen 46
Tijdelijke sluitingen 2
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 1
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een ander bedrijf 2
Andere 8
Totaal 248

De vaakst voorkomende zware non-conformiteiten hebben betrekking op:
  • het niet respecteren van de temperaturen van gekoelde en diepgevroren levensmiddelen en de koudeketen (11,5%);
  • het niet reinigen en ontsmetten van het transportmiddel voor levende dieren (5,9%);
  • het niet beschermen van alle goederen tegen iedere vorm van contaminatie (3,8%);
  • het niet aanwezig zijn van alle vereiste documenten (paspoort, verplaatsingsdocument, …) van de aanwezige dieren (3,3%);
  • het niet respecteren van de temperatuur van de vervoerde levensmiddelen en van de warmteketen (1,1%).
Etikettering levensmiddelen

Hieronder vallen alle activiteiten waarbij etikettering van belang is, zowel in de primaire sector, de transformatiesector als de distributiesector.

Aantal missies Aantal operatoren
5.818 5.130

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Etikettering 10.180 87,5
Totaal 10.180 87,5

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 672
PV's 507
Inbeslagnemingen 283
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 18
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een ander bedrijf 10
Tijdelijke sluitingen 6
Andere 25
Totaal 1.521

De meest voorkomende zware non-conformiteiten bij controle van de etikettering van levensmiddelen hebben betrekking op:
  • De allergeneninformatie kan niet zonder uitstel worden medegedeeld aan de consument (schriftelijk of mondeling) (66,7%);
  • Een algemene gezondheidsclaim gaat niet gepaard met een specifieke toegelaten gezondheidsclaim (25,9%);
  • Bij alle gecontroleerde producten zijn de ingrediëntenlijst met vermelding van stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken, het lotnummer, ongewijzigde uiterste gebruiksdatum en bewaarvoorschriften niet aanwezig (= leesbaar, onuitwisbaar en niet in de ta(a)l(en) van het taalgebied waar de producten op de markt gebracht worden) (21,8%);
  • De aanwezige voedings- en/of gezondheidsclaims respecteren de algemene voorwaarden niet (16,4%);
  • Enkel voedingsclaims die voorkomen in de bijlage van Verordening (EG) nr. 1924/2006 worden vermeld en de vastgelegde voorwaarden zijn gerespecteerd (16,0%).
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren