www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2021
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLBedreigingen van FAVV agenten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.04.2022

In alle gevallen waarbij sprake is van bedreigingen, dient (dienen) de bedreigde persoon (personen) een klacht in bij de politiediensten. Bovendien stelt het FAVV zich bij een dagvaarding door het Parket altijd burgerlijke partij ter ondersteuning van zijn medewerkers. Na melding van de bedreiging worden de bedreigde personen gecontacteerd om de ernst en de gevolgen beter in kaart te brengen. Er wordt bij de parketten aangedrongen om die dossiers van bedreiging te behandelen. In dat kader zijn in 2021 de volgende vonnissen en arresten uitgesproken.

 • Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Ieper van 13 september 2021. Tijdens deze controle in 2018 stelde de operator zich onmiddellijk agressief op. De aanwezige politie kon hem fysiek bedwingen, waardoor hij na een tijdje kalmeerde. Wanneer de politie hem opnieuw zijn gang liet gaan, keerde hij terug naar zijn wagen. Hij vertoonde wederom verbaal agressief gedrag. Vervolgens opende hij zijn koffer en slingerde heel krachtig een zware zak (gevuld met een ringmap en een grote bundel documenten) richting het hoofd van de inspecteur van het FAVV, die de zak tegen zijn schouder kreeg. Hierna was er geen contact meer mogelijk met de operator, hetgeen een belemmering vormde voor het uitvoeren van de controle. De betrokkene was immers niet beschikbaar voor bijkomende uitleg of kon niet geconfronteerd worden met bepaalde vaststellingen. Er werden tijdens deze controle verschillende inbreuken vastgesteld, zoals o.m. het ontbreken van een bedrijfsinventaris van de runderen. In 2019 volgde een hercontrole. Tijdens deze controle werden er wederom diverse inbreuken vastgesteld, zo werden er bijvoorbeeld een veertigtal runderen aangetroffen waarvan een deel niet beschikte over drinkwater. De rechtbank heeft de operator vrijgesproken voor de tenlastelegging voor inbreuken op artikel 52, 1° van het KB van 21 juli 2016, zijnde niet op elk ogenblik het verwerven en bezitten van geneesmiddelen voor zijn dieren en het toedienen van deze geneesmiddelen aan zijn dieren kunnen verantwoorden. De rechtbank veroordeelde de operator voor alle andere tenlasteleggingen. Er werd een geldboete opgelegd van € 4.000 waarvan € 1.600 met uitstel gedurende drie jaar. De operator werd ook een gevangenisstraf van drie maanden opgelegd met gunst van uitstel van deze tenuitvoerlegging. Aan de burgerlijke partijen werd toegekend:
  • FAVV: € 1;
  • inspecteur FAVV: € 250;
  • inspecteur FAVV: € 500;
  • gezamenlijke rechtsplegingsvergoeding: € 520.

 • Het vonnis van de Correctionele Rechtbank van Hoei dat op 2 november 2021 werd uitgesproken, zowel wat betreft het luik “bedreigingen” als inbreuken op de levensmiddelenwetgeving vastgesteld bij een operator op dagvaarding van het Parket van Luik naar aanleiding van verschillende PV’s van het FAVV die dateren van 2017 en 2018. De Rechtbank erkent de smaad en de bedreigingen door de zaakvoerder ten aanzien van onze controleur tijdens een controle die plaatvond op 27 augustus 2018. De Rechtbank verwerpt echter het verzet tegen de controle op basis van het feit dat de controle kon worden voortgezet. De Rechtbank verwerpt de burgerlijkepartijstellingen van het FAVV en van een andere controleur en oordeelt dat enkel de burgerlijkepartijstelling van die ene controleur gegrond is. De Rechtbank erkent nagenoeg alle in hoofde van de onderneming vastgestelde inbreuken op de levensmiddelenwetgeving. De Rechtbank benadrukt daarbij de ernst en het terugkerende karakter van de sedert meerdere jaren door het FAVV vastgestelde inbreuken en spreekt hier van een multirecidivist. In de strafrechtelijke procedure (voor de opvolging van de PV’s van het FAVV), wordt de onderneming veroordeeld tot een aanzienlijke geldboete van €30.000 met uitstel gedurende 3 jaar voor een gedeelte ervan. De onderneming wordt veroordeeld tot diverse procedurekosten. De zaakvoerder evenals 2 andere leden van het bedrijf worden ook in eigen naam veroordeeld voor deze inbreuken. In de civiele procedure (wegens smaad) wordt de zaakvoerder veroordeeld tot een symbolische morele schadevergoeding van €1 ten aanzien van onze controleur (+ een rechtsplegingsvergoeding van €180).

 • Het vonnis van de Correctionele Rechtbank van Luik van 8 november 2021 in dit dossier “bedreigingen” waarin de controleur en het FAVV klacht hadden ingediend en zich burgerlijke partij hadden gesteld naar aanleiding van een geval van agressie waarvan de controleur het slachtoffer is geworden op 16 september 2020 tijdens de controle van een winkel. De dader van de feiten is de slager van de winkel. De slager werd echter vervolgd door het Arbeidsauditoraat van Luik wegens “geweld op het werk ten aanzien van een werknemer in de uitoefening van zijn functie” (Sociaal Strafwetboek + Wet betreffende het welzijn van de werknemers). Het gewezen vonnis erkent volledig de burgelijkepartijstellingen van het FAVV en de controleur en veroordeelt de dader van de feiten:
  • in de civiele procedure: tot het betalen van een symbolische morele schadevergoeding van €1 aan de controleur en een symbolische morele schadevergoeding van €1 aan het FAVV;
  • in de strafrechtelijke procedure: tot een boete van €4.800;
  • tot het betalen van alle kosten.
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren