www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2021
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLControles bij Europees handelsverkeer Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 16.06.2022

Intracommunautaire zendingen van levende dieren en van bepaalde levende producten (zoals sperma, embryo’s en broedeieren) worden onderworpen aan een officiële certificering. Deze intracommunautaire certificering wordt uitgevoerd via specifieke certificeringsmodellen die via TRACES (TRAde Control and Expert System) beschikbaar zijn. TRACES is de online tool van de Europese Commissie voor het beheer van de registraties van verplaatsingen van zendingen die worden ingevoerd in de Europese Unie, die worden verhandeld binnen de Europese Lidstaten of worden uitgevoerd naar derde landen waarmee de Europese Unie een overeenkomst heeft gesloten.


Levende dieren en levende producten

  Aantal uitgaande zendingen Aantal inkomende zendingen
Soorten Certificaten Hoeveelheid Certificaten Hoeveelheid
Runderen 6.211 213.836 5.068 179.773
Varkens 3.676 781.692 5.114 1.085.525
Schapen 243 5.359 540 48.962
Geiten 12 341 96 6.487
Pluimvee 8.753 87.957.290 10.886 95.750.877
Andere vogels 436 159.036 417 291.290
Vissen en andere aquacultuurdieren 643 787.103 970 1.842.863
Paarden 5.132 9.761 5.886 10.974
Honden, katten, fretten 344 10.424 5.476 28.490
Lagomorfen en knaagdieren 28 6.961 0 0
Andere zoogdieren 44 103 41 230
Amfibieën en reptielen 15 875 37 816
Ongewervelde landdieren 2.417 691.133 288 1.596.484
Sperma en embryo's 9.564 3.049.869 7.649 1.131.687
Broedeieren en SPF-eieren 2.050 279.767.145 1.941 170.474.814
Totaal 39.568 373.440.928 44.400 270.994.828

In 2021 werden 627 dossiers behandeld met betrekking tot informatie of onregelmatigheden die werden vastgesteld bij de intracommunautaire zendingen van levende dieren en producten. Het gaat om een aanzienlijke toename ten opzichte van 2020 (490 behandelde dossiers) die gedeeltelijk te wijten is aan een overgangsperiode tussen de inwerkingtreding van de Animal Health Law (april 2021) en de terbeschikkingstelling van de aangepaste certificaten in TRACES NT (oktober 2021). Tijdens deze overgangsperiode werden de modellen van certificaten die waren vastgesteld in de oude wetgeving nog steeds afgegeven in TRACES NT, terwijl de nieuwe wetgeving reeds van toepassing was.
De meest voorkomende onregelmatigheden hebben betrekking op gebrekkige identificatie, veroorzaakt door het omwisselen van paspoorten of runderen tijdens het inladen of fouten bij het opstellen van certificaten (zoals verkeerd aantal dieren, foutieve gezondheidsverklaringen).

In 2021 werden 304 dossiers behandeld betreffende honden en katten die op een non-conforme manier – vanuit een andere Lidstaat of een derde land – in België waren binnengebracht. Het FAVV is over de meeste van deze gevallen ingelicht via de Omzendbrief “Informatie gevraagd aan de erkende dierenartsen bij vaststelling van het illegaal binnenbrengen van honden, katten of fretten”. 242 dossiers betreffen dieren afkomstig uit de Europese Unie die door particulieren worden binnengebracht en waarvoor de regels voor identificatie (chip en Europees paspoort) en vaccinatie tegen hondsdolheid niet in acht zijn genomen.

62 dossiers (79 honden en katten) werden geopend in het kader de illegale invoer van dieren vanuit derde landen. Bij 54 dieren werd gewezen op het ontbreken van rabiësvaccinatie en bij 16 dieren op het ontbreken van titrering van rabiësantilichamen waaruit de doeltreffendheid van rabiësvaccinatie moet blijken. Bij 65 dieren kon regularisatie onder strikte voorwaarden zoals isolatie worden toegestaan. Voor 14 dieren werd terugzending opgelegd.Dierlijke bijproducten

Voor wat betreft de dierlijke bijproducten, niet bestemd voor menselijke consumptie, en overeenkomstig de bepalingen van verordening (EG) nr. 1069/2009, staat het FAVV in voor:
  • bij inkomend handelsverkeer: het afleveren van toelatingen voor ontvangst van niet-verwerkte dierlijke mest, het afleveren van toelatingen voor ontvangst van categorie 2 vleesbeendermeel en dierlijke vetten bestemd voor organische meststoffen en bodemverbeteraars en het melden via TRACES van aankomst van zendingen verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeding en organische meststoffen en bodemverbeteraars uit andere lidstaten;
  • bij uitgaand handelsverkeer: het uitreiken van gezondheidscertificaten voor niet-verwerkte mest van andere diersoorten dan paardachtigen en het melden via TRACES van de zending aan de lidstaat van bestemming voor niet-verwerkte mest van andere diersoorten dan paardachtigen, voor verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeding of organische meststoffen en bodemverbeteraars en voor categorie 2 vleesbeendermeel en dierlijke vetten bestemd voor organische meststoffen en bodemverbeteraars.

Onderstaande figuur geeft een overzicht van het aantal zendingen van niet-verwerkte mest van andere diersoorten dan paardachtigen en van verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeding vanuit België naar andere lidstaten die via het TRACES systeem werden gemeld. Het aantal zendingen van niet-verwerkte mest is gestegen ten opzichte van 2020, net zoals het aantal zendingen van verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeders.


Aantal zendingen vanuit België naar andere lidstaten (TRACES)

   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren