www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2020
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLStructuur Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.06.2021

Personeel
Strategische cel
Wetenschappelijk ComitéHet Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), opgericht bij wet van 4 februari 2000, is een federale parastatale belast met de evaluatie en de beheersing van de risico's die niet alleen de gezondheid van de consumenten maar ook de gezondheid van dieren en planten kunnen schaden evenals met de controles op de veiligheid doorheen de hele voedselketen.

Het FAVV integreert alle controlediensten, bevoegd voor de hele voedselketen. Het controleert niet alleen levensmiddelen, diervoeders, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, maar het is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van dierenziekten en fytosanitaire aspecten (plantaardige sector). De opstelling van operationele regelgeving voor de controles, de certificering en de normen voor infrastructuur waar de bedrijven actief in de voedselketen zich aan moeten houden, behoort eveneens tot zijn opdrachten. Verder beheert het FAVV alle communicatie voor de materies binnen zijn bevoegdheid en gaat er specifieke aandacht naar de voorlichting van de consumenten.

Het FAVV kan voor de uitvoering van zijn opdrachten rekenen op:
 • ongeveer 1.400 medewerkers verdeeld over:
  • de centrale diensten, ISO 9001 gecertificeerd (ongeveer 470 medewerkers);
  • 9 lokale controle-eenheden (LCE's) die ISO 17020 geaccrediteerd zijn (ongeveer 760 medewerkers);
  • 5 interne ISO 17025 geaccrediteerde laboratoria (ongeveer 140 medewerkers);
  • een dienst die gecoördineerde onderzoeken uitvoert in het kader van fraudebestrijding: de nationale opsporingseenheid (NOE) (ongeveer 30 medewerkers);

 • een nauwe samenwerking met de verschillende federale en regionale openbare diensten, waaronder de politie en de douane, evenals met privéinstellingen;

 • ongeveer 610 (570 in 2019) opdrachthouders (BMO), hoofdzakelijk zelfstandige dierenartsen maar ook bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors of masters, gelijkgesteld aan ongeveer 290 VTE, die controleopdrachten (hoofdzakelijk antemortem- en postmortemkeuringen in het slachthuis) en certificeringstaken uitvoeren onder het toezicht van ambtenaren. In het uitvoeren van hun missies voor het FAVV worden de ’BMO-dierenartsen’ als officiële dierenartsen beschouwd;

 • een netwerk van ongeveer 60 externe, door het FAVV erkende, laboratoria en 9 nationale referentielaboratoria.
Personeel

Onderstaande grafiek geeft het gemiddelde aantal personeelsleden weer voor de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020. Sinds 2015 hebben de besparingsmaatregelen die aan het Agentschap waren opgelegd, het personeelsplan verlaagd. Het Agentschap neemt verschillende initiatieven om zijn personeelsplan aan te vullen. Sinds 2019 konden we ons personeelsbestand opnieuw versterken door een aantal bijkomende middelen in het kader van de Brexit, de plant health law en ter bestrijding van de Afrikaanse Varkenspest.


VTE : voltijdequivalent
Learn & Develop

In 2020 werd er naar aanleiding van de genomen maatregelen inzake de bestrijding van COVID-19, uitgebreid ingezet op de digitalisering van opleiding & ontwikkeling voor de personeelsleden van het FAVV. Bestaande opleidingen werden vanaf april 2020 aangeboden via webinars, online klassen of e-learningmodules. Verder werd het opleidingsaanbod sterk uitgebreid met digitale opleidingsmogelijkheden.

Daarnaast werden, in het kader van de coronamaatregelen, tal van digitale opleidingen aangeboden over stressbeheersing, leidinggeven vanop afstand, timemanagement voor telewerkers, opbouwen van weerstand, hoe jezelf en je naasten beschermen voor COVID-19, efficiënt vergaderen vanop afstand, welzijn & productiviteit voor telewerkers, etc.

Het totale ontwikkelingsbeleid binnen het FAVV legt een realisatiegraad voor van gemiddeld 4,76 dagen opleiding per VTE in 2020. Als benchmark: binnen de federale overheid werden er in 2019 gemiddeld 2,6 opleidingsdagen per VTE gevolgd (zie bron FED20). Dit is een sterke daling in vergelijking met de voorgaande jaren. Hiervoor zijn een tweetal redenen: als eerste reden konden heel wat klassikale opleidingen niet plaatsvinden door de geldende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Ten tweede was het niet altijd mogelijk om praktijkopleidingen te digitaliseren. Ondanks de maatregelen, konden we toch vaststellen dat heel wat medewerkers van het FAVV hebben deelgenomen aan één of meerdere digitale opleidingen. Deze opleidingen zijn echter compacter van aard (in totale tijdsduur per opleiding) waardoor het aantal gespendeerde dagen aan opleiding per medewerker een daling kent.

Onderstaande grafiek toont de evolutie van de ontwikkelingsinspanningen van het FAVV in benchmark met de gemiddelde cijfers binnen de federale overheid:
  2017 2018 2019 2020
Aantal opleidingsdagen FAVV 6.184 4.972 8.643 5.866
Opleidingsdagen / VTE (FAVV) 5,71 4,51 6,90 4,76
Opleidingsdagen / VTE (FEDERAAL), bron Fed 20 2,9 2,6 2,6 *

* Cijfers nog niet beschikbaar

Aantal opleidingsdagen - FAVV


Opleidingsdagen / VTE         FAVV & FEDERAAL

Strategische cel

Een nieuwe manier van werken ...

In 2020 werd duidelijk dat het FAVV een team moest aanwerven dat beschikt over een transversale visie op de organisatie en het management kan ondersteunen bij de ontwikkeling van zijn strategieën. Via de cel kan enerzijds de interne werkwijze verbeteren, en is het anderzijds mogelijk om zich aan te passen aan de veranderingen in de werkmethoden die waren ontstaan als gevolg van de invoering van COVID-19. Daartoe werd binnen de diensten van de Gedelegeerd Bestuurder de strategische cel opgericht.

De activiteiten van de strategische cel zijn gebaseerd op drie werkgebieden:

 • Pijler A: Ondersteuning van het Directiecomité
  De Strategische Cel ondersteunt het directiecomité bij het uitwerken van zijn besluiten en houdt toezicht op de uitvoering ervan, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de impact van de strategie op het operationele niveau. De strategische cel heeft als missie om het directiecomité te ondersteunen bij zijn besluitvorming en te waken over de goede voorbereiding van de bij hen ingediende dossiers.

 • Pijler B: Project Management Office
  De strategische cel heeft als taak om het beheer van de portefeuille van strategische projecten binnen het FAVV op te richten. Deze strategische projecten worden door het directiecomité geselecteerd en er wordt hierover op regelmatige basis aan hen gerapporteerd.

 • Pijler C: Enterprisearchitectuur
  De strategische cel ontwikkelt een holistische visie op de organisatie die rekening houdt met volgende componenten: business architectuur (de processen), informatie en data architectuur en ICT architectuur (applicaties); en de interacties tussen deze verschillende componenten.
Wetenschappelijk Comité

Het Wetenschappelijk Comité dat ingesteld is bij het FAVV verschaft op onafhankelijke en transparante wijze wetenschappelijk advies over onderwerpen die in de lijn liggen van de bevoegdheden van het FAVV, meer bepaald over voedselveiligheid en over dierlijke en plantaardige (fytosanitaire) gezondheid. Het Wetenschappelijk Comité bestaat uit 22 leden die een mandaat bekleden van 4 jaar. Zij worden benoemd via koninklijk besluit op voordracht van de minister bevoegd voor de veiligheid van de voedselketen en na overleg in de ministerraad. Hiervoor wordt een transparante en objectieve selectieprocedure georganiseerd door het FAVV.

Het Wetenschappelijk Comité wordt administratief en wetenschappelijk ondersteund door de stafdirectie voor risicobeoordeling van het Agentschap.

Het mandaat van de leden benoemd in 2017 liep ten einde in januari 2021.

In december 2019 werd een oproep gelanceerd voor wetenschappers uit de academische wereld en onderzoeksinstellingen om zich kandidaat te stellen voor de hernieuwing van het Wetenschappelijk Comité begin 2021. Negentwintig kandidaturen werden ontvangen. Deze werden beoordeeld door een selectiecommissie. Uiteindelijk werden 7 kandidaten weerhouden in het domein van de dierengezondheid, 2 in het domein van de plantengezondheid, 7 in het domein van de microbiële gevaren en hygiëne van levensmiddelen en 6 in het domein van de chemische gevaren en de voeding. Zij werden benoemd per koninklijk besluit, na overleg in de ministerraad van 10 december 2020. Op 28 januari 2021 vond, in aanwezigheid van minister David Clarinval en gedelegeerd bestuurder van het FAVV Herman Diricks, de officiële installatie plaats van het vernieuwde Wetenschappelijk Comité bij het FAVV. Minister Clarinval beklemtoonde in zijn toespraak het belang van het Wetenschappelijk Comité voor de ondersteuning van het beleid. Hij verwees hierbij onder andere naar de talrijke adviezen over de bestrijding van Afrikaanse Varkenspest bij everzwijnen. Tijdens deze eerste zitting werden Dr. Lieve Herman en Dr. Philippe Delahaut verkozen als respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van het Wetenschappelijk Comité.

Website Wetenschappelijk Comité
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren