www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2020
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLOrganisatie Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 10.06.2021

Begroting
Heffingen, retributies, e-communicatie en beheer van geschillen
Audit FIA
Begroting

COVID-19 heeft een niet te verwaarlozen impact gehad op de inkomsten van het FAVV in 2020. De vrijstelling van betaling van de heffingen in de horecasector en de ambulante handel is goed voor een vermindering van de inkomsten met bijna € 10,6 miljoen voor 2020.
De extra kosten die deze crisis heeft veroorzaakt, werden echter gecompenseerd door de interdepartementale provisie die daarvoor was voorzien.
De personeelskosten zijn in 2020 sterk toegenomen, aangezien het FAVV veel meer personeelsleden heeft moeten aanwerven om het hoofd te bieden aan tal van uitdagingen, zoals Afrikaanse varkenspest, de Plant Health Law en de Brexit. De laatste vergoedingen in het kader van de fipronilcrisis werden uitbetaald in 2020.


Uitgaven

  Begroting 2020 Realisaties 2020
Personeel
Lonen en wedden
Andere personeelskosten
102.688.000 €
2.679.000 €
98.041.000 €
2.197.000 €
Werkingskosten
Personeelsgebonden werkingskosten
ICT
Prestaties externe opdrachthouders
Externe laboratoria
Andere werkingskosten
6.838.000 €
9.941.000 €
27.886.000 €
15.860.000 €
17.490.000 €
6.161.000 €
9.360.000 €
27.886.000 €
14.663.000 €
15.421.000 €

Andere uitgaven
Afrikaanse varkenspest
Fipronil – vergoeding
Juridische kosten

844.000 €
2.500.000 €
172.000 €
844.000 €
912.000 €
172.000 €
Investeringen
Machines, meubilair, ICT
4.690.000 € 4.188.000 €
Totaal uitgaven 191.588.000 € 179.845.000 €


Inkomsten

  Begroting 2020 Realisaties 2020
Dotatie 98.482.000 € 98.482.000 € 
Interdep. provisie (PHL) 907.000 € 0 €
Interdep. provisie (Brexit) 1.267.000 € 1.267.000 €
Interdep. provisie (Corona) 245.000 € 245.000 €
Interdep. provisie (andere) 172.000 € 172.000 €
Heffingen 31.083.000 € 25.132.000 €
Retributies 42.830.000 € 42.326.000 €
Cofinanciering van de EU 302.000 € 1.534.000 €
Andere 5.702.000 € 4.760.000 €
Totaal inkomsten 180.990.000 € 173.918.000 €
Heffingen, retributies, e-communicatie en beheer van geschillen


Heffingen

De campagne 2020 is gestart op 15 mei 2020 en werd op 15 maart 2021 afgesloten. Deze verschoven timing heeft te maken met het invoeren (in 2018) van drie nieuwe applicaties waarmee de rapporterende ondernemingen hun eigen beveiligde toegangsprofiel tot het Foodwebportaal kunnen beheren, de uitgevoerde activiteiten die onder controle van het FAVV vallen kunnen doornemen en bevestigen, deze activiteiten indien nodig kunnen wijzigen en ten slotte hun verklaring kunnen indienen om de jaarlijkse factuur van de heffing op te stellen.

De coronacrisis heeft een invloed op de heffingcampagne van 2020. Inrichtingen uit de horecasector en de detailhandel hebben kunnen genieten van een vrijstelling van de jaarlijkse heffing voor 2020. Het gefactureerde bedrag voor de heffing van 2020 bedraagde op 1 maart € 21,011 miljoen tegenover de circa 30 miljoen euro in andere jaren. Het percentage inrichtingen dat een factuur ontving en beschikt over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS) ging van 8% in 2011 naar ongeveer 21% in 2019 en 2020. Deze inrichtingen kunnen genieten van een verminderde heffing. Het totaalbedrag van deze vermindering bedraagt meer dan € 10,7 miljoen. In de horecasector beschikt slechts 1% van de inrichtingen over een gevalideerd ACS.


Retributies

Het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de retributies legt het bedrag vast dat gefactureerd wordt voor de prestaties geleverd door de medewerkers van het FAVV en door de zelfstandige dierenartsen met opdracht (keuringen, controles, certificaten…), ofwel op verzoek van de ondernemingen, ofwel op grond van de regelgeving.

In 2020 werd voor een bedrag van € 42,3 miljoen gefactureerd.


E-communicatie bij de financiering

De dienst financiering geeft de voorkeur aan elektronische communicatie.

Ieder jaar worden de operatoren uitgenodigd om een aangifte in te vullen voor de heffing, met uitzondering van de starters en de operatoren in de primaire sector die een van ambtswege opgestelde factuur met een forfaitair bedrag ontvangen. In 2020 verliep het verzenden van de uitnodigingen tot aangifte en de herinneringen tot aangifte voor de helft per mail en voor de helft per brief.


Beheer van geschillen

Om de gelijkheid tussen ondernemingen te garanderen, heeft de dienst financiering zijn actie met betrekking tot het recupereren van schuldvorderingen verdergezet.

Wanneer geweigerd wordt om de facturen te betalen, kan het FAVV maatregelen treffen om de toelatingen en/of erkenningen en de prestaties op te schorten en de producten in beslag te nemen krachtens art. 12 van de financieringswet van 9 december 2004, om op die manier de betaling van de verschuldigde sommen te verkrijgen. Sinds 2013 werden 1.673 dossiers ingediend bij het vredegerecht of de rechtbank van koophandel, met een gunstige afloop voor het Agentschap voor het overgrote deel van de dossiers (99%).
FIA-audits in 2018: stand van zaken eind 2020

In 2018 vonden er 2 audits plaats die werden uitgevoerd door de Federale Interne Audit Dienst (FIA) op aanvraag van voormalig minister Ducarme. In totaal werden er 96 aanbevelingen geformuleerd, opgedeeld in 107 acties. In 2020 heeft het FAVV verder gewerkt op de verschillende acties die het in 2019 had opgestart om te voldoen aan de aanbevelingen en om de werking van het Agentschap te verbeteren.


Organisatie van het FAVV

De strategische cel werd operationeel. De cel moet zorgen voor een meer transversale werking binnen het Agentschap. De eerste taak van deze cel was de uitwerking van het nieuwe businessplan 2021-2024. Bij de uitwerking van dit businessplan lag de focus onder meer op de processen van het Agentschap en de koppeling van deze processen aan KPI’s om deze op te volgen.

De interne richtlijnen in verband met beslissingsneming en escalatie binnen het Agentschap werden herzien. Deze richtlijn verzekert een duidelijke verdeling van competenties binnen de DG’s en verzekert anderzijds ook dat dossiers op de juiste momenten geëscaleerd worden naar het correct hiërarchisch niveau.


Crisisbeheer

Het handboek, dat de lijddraad is bij het beheer van gebeurtenissen, incidenten en crisissen werd herwerkt. De termen gebeurtenis, incident en crisis werden beter gedefinieerd en aangevuld met voorbeelden. Daarnaast werden de captatie, evaluatie en escalatie van gebeurtenissen, incidenten en crisissen verder uitgeschreven zodat dit volgens een gestructureerde aanpak kan verlopen.

De captatie van signalen binnen de voedselketen die kunnen wijzen op een incident of crisis werd verder op punt gesteld. Hierbij werd er ook een akkoord bereikt met Sciensano over de uitwisseling van gegevens in verband met collectieve voedseltoxi-infecties (CVTI’s).


Comités

De vergoedingen voor de leden van het Wetenschappelijk comité werden herzien om deze competitief te maken aan andere organisaties. Het doel blijft om het Wetenschappelijk comité attractief te houden en de nodige expertise aan te trekken. Op deze manier heeft het Wetenschappelijk comité steeds de nodige en juiste kennis in huis om wetenschappelijk onderbouwde adviezen uit te brengen.


Controlemethodologie

Er werd een beperkte basisscope uitgewerkt voor de drie sectoren, waarin een aantal elementen, zoals auditrapporten en actieplannen van de validatie van het autocontrolesysteem (ACS) en vorige inspectieresultaten, worden bevraagd. Hierin is ook voorzien dat er een systematische communicatie tussen de onafhankelijke certificeringsinstellingen (OCI) en het FAVV plaatsvindt over de audits van het ACS.

Voor de sector distributie werd deze beperkte basisscope verder uitgewerkt in een nieuwe controlemethodologie, die ook thematische scopes omvat. Om ervoor te zorgen dat de controleurs en inspecteurs correct met deze scopes kunnen werken, werden er ook een aantal nieuwe opleidingen ontwikkeld die deze scopes omvatten. De implementatie van de volledige nieuwe controlemethodologie is echter voorzien in 2021.


Inspectiefrequenties

Om de theoretische en praktische inspectiefrequenties op elkaar af te stemmen, werden er een aantal maatregels goedgekeurd door het directiecomité. Zo zullen de inspectiefrequenties in de sector distributie herwerkt worden naar een verlaagde, verhoogde en basisfrequentie. Deze verhoogde frequentie vervangt dan de huidige opvolginspecties in de sector distributie. De implementatie is echter voorzien in 2021.


Opvolging van de controles

Er werden verschillende acties ondernomen om de opvolging van de controles te verbeteren, naast de al bestaande maatregels in kader van de ISO 17020 accreditatie van het Agentschap. Zo werden er verschillende query’s ontwikkeld om de controleur, inspecteur en BMO (belast met opdracht) op te volgen en eventuele inbreuken op het onaangekondigd karakter van controles op te sporen. Er werd ook een dashboard ontwikkeld om de gegevens, in verband met de controles, op een meer gestructureerde manier op te volgen.

De controleurs, inspecteurs en BMO’s hebben daarnaast ook toegang gekregen tot een eigen dashboard. Op dit dashboard zijn de gegevens beschikbaar over de al uitgevoerde controles, monsternemingen, analyses, etc. bij een bedrijf. Dit moet het mogelijk maken om een controle beter voor te bereiden.


Samenwerking met BMO’s

De evaluatie van de BMO’s werd aangepast. Hierdoor is het mogelijk om sneller in te grijpen indien een evaluatie niet positief is en er dus op een meer constructieve manier kan worden samen gewerkt. De instructies voor BMO’s werden aangevuld met wat er dient te gebeuren indien een bedrijf gesloten is of de zaakvoerder en/of de kwaliteitsverantwoordelijke afwezig zijn. Er werd ook verduidelijkt dat een BMO zijn bevindingen kan staven met beeldmateriaal, mits er rekening wordt gehouden met de GDPR-wetgeving.


Sanctioneringsbeleid

Er werd een duidelijk sanctioneringsbeleid uitgewerkt dat systematisch kan worden toegepast door het Agentschap. Dit beleid werd goedgekeurd door het Directiecomité. Het doel is om de veranderingen fraude en non-conformiteiten in de voedselketen beter het hoofd te bieden. Het beleid zelf omvat verschillende maatregels die kunnen genomen worden bij het vaststellen van een non-conformiteit of (voedsel)fraude. De voorstellen moeten in de komende jaren verder op politiek en reglementair vlak uitgewerkt worden.

De administratieve boetes, die als een van de maatregelen binnen het sanctioneringsbeleid kan worden opgelegd, werden ook herzien. Hierbij werd getracht om enerzijds de administratieve boetes evenredig te laten zijn met de vastgestelde non-conformiteit, maar anderzijds ze ook voldoende ontradend te laten zijn om negatief gedrag te voorkomen.
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren