www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Dierlijke productie Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.06.2017

Houden van dieren
Controle op de vereisten inzake preventie OSE: feedban
Verzamelcentra en pakstations van eieren
Hoevezuivelaars
Sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams
Verzamelcentra dieren
Transport levende dierenHouden van dieren

Hieronder vallen de houders van landbouwhuisdieren (runderen, varkens, schapen, geiten, pluimvee…).

Aantal beslagen en dieren
2014 2015 2016
Runderen Beslagen 30.138 29.315 28.466
Dieren 2.615.471 2.640.941 2.672.669
Varkens Beslagen 8.027 7.754 7.609
Plaatsen voor zeugen 543.596 511.362 503.118
Plaatsen voor mestvarkens 5.339.118 5.314.450 5.318.631
Schapen Beslagen 26.936 26.865 26.676
Dieren 187.711 201.362 194.687
Geiten Beslagen 10.290 10.211 10.117
Dieren 57.118 61.654 57.553
Hertachtigen Beslagen 2.466 2.428 2.357
Dieren 9.942 10.130 8.289
Pluimvee Beslagen 1.514 1.527 1.547
Plaatsen voor legkippen 9.281.016 9.480.856 8.719.228
Plaatsen voor braadkippen 28.928.394 32.395.330 32.815.269
Plaatsen voor fokpluimvee 2.931.313 3.021.085 3.207.764
Paarden  Dieren 270.149 288.222 303.349

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 7.321 97,9%
Autocontrolesysteem 99 96,0%
Traceerbaarheid 7.546 88,3%
Meldingsplicht 3.650 99,9%
Dierengezondheid 960 94,6%
Geneesmiddelen en diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding 5.186 97,0%
Epidemiologische bewaking 3.301 94,2%
Dierenwelzijn 5.204 Niet van toepassing
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 3 100%
Andere 118 83,9%
Totaal (inspecties ‘dierenwelzijn’ niet inbegrepen) 28.184 94,8%

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 1.169
PV's 107
Inbeslagnemingen 77
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 57
Andere 31
Totaal 1.441

In 2016 waren de controles van de “Infrastructuur” in varkensbedrijven minder gunstig. De vaakst voorkomende non-conformiteiten hadden te maken met het ontbreken van een goed werkend voetbad en een wasbak.
Ook de controles van de “Traceerbaarheid” in varkensbedrijven waren in 2016 minder gunstig. De vaakst voorkomende non-conformiteiten hadden te maken met het verplaatsingsdocument, de niet-naleving op het terrein van de categorie en het aantal varkens zoals ze in Sanitel geregistreerd staan en het bezoekersregister.
De resultaten van de inspecties met betrekking tot "Geneesmiddelen en begeleiding" zijn minder gunstig gebleken in 2016. De non-conformiteiten die het vaakst werden vastgesteld hadden te maken met de niet-naleving van de vereisten betreffende de bedrijfsbegeleiding, meer bepaald het ondertekenen van het geneesmiddelenregister door de dierenarts en het opstellen van een viermaandelijks evaluatieverslag.
De inspecties in het kader van de dierengezondheid waren bij pluimvee minder gunstig dan voorgaande jaren. Er werden non-conformiteiten vastgesteld op verschillende gebieden. De meest voorkomende hadden betrekking op de monitoring in het kader van het salmonellabestrijdingsprogramma, de microbiologische en chemische kwaliteit van het drinkwater (andere dan leidingwater) en de verbintenis met de bedrijfsdierenarts.Controle op de vereisten inzake preventie OSE: feedban

Bij veehouders controleert het Agentschap ter preventie van OSE (o.a. de gekkekoeienziekte) of zij enkel veevoeders in bezit hebben die aan alle dieren aanwezig op de boerderij mogen gegeven worden (met uitzondering van de aanwezige voeders voor gezelschapsdieren). Dit voorkomt dat vergissingen, fraude of kruiscontaminatie niet-doeldieren voeders met bepaalde dierlijke eiwitten zouden krijgen.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Traceerbaarheid 1.892 100%

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van de voorbije drie jaren.Verzamelcentra en pakstations van eieren

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 206 94,2%
Traceerbaarheid 163 96,3%
Meldingsplicht 131 100%
Etikettering 218 96,8%
Totaal 718 96,5%

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 21
PV's 2
Inbeslagnemingen 1
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 1
Totaal 25

De inspectieresultaten van 2016 zijn vergelijkbaar met deze van 2015.Hoevezuivelaars

Hieronder vallen de hoevezuivelaars die voornamelijk rechtstreeks aan de consument verkopen.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 194 88,7%
Autocontrolesysteem 121 94,2%
Traceerbaarheid 124 96,8%
Meldingsplicht 163 100%
Etikettering 151 92,7%
Totaal 753 94,2%

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 30
PV's 5
Inbeslagnemingen 1
Andere 1
Totaal 37

Hoewel de situatie in deze sector goed is, wordt een lichte verslechtering van de inspectieresultaten vastgesteld ten opzichte van het voorgaande jaar.Sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams

Hieronder vallen de inrichtingen die sperma van runderen, varkens, paarden, schapen en geiten winnen, behandelen, bewaren en opslaan alsook de inrichtingen die embryo’s van runderen, paarden, schapen en geiten verzamelen en/of in vitro produceren, behandelen en opslaan.

Voor paarden en kleine herkauwers vallen alleen de centra en de teams met een erkenning voor de intracommunautaire handel onder de bevoegdheid van het FAVV. Sinds 1 januari 2017 vallen ook de paardencentra met een erkenning voor de nationale handel onder de bevoegdheid van het FAVV. Bij runderen en varkens vallen zowel de centra met een erkenning voor de nationale handel als die voor het intracommunautair handelsverkeer onder de bevoegdheid van het FAVV.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 240 96,3%
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 1 100%
Traceerbaarheid 239 98,3%
Totaal 480 97,3%

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 9
PV's 3
Inbeslagnemingen 1
Totaal 13

Deze resultaten liggen volledig in lijn met de situatie van 2015.

Vier varkensspermacentra kregen een waarschuwing voor volgende inbreuken:
  • het niet (tijdig) uitvoeren van de voorgeschreven onderzoeken bij een aantal beren binnen de wettelijk vastgelegde termijnen;
  • het niet correct toepassen van de quarantainemaatregelen.

Twee paardenspermacentra en een paardenembryoteam voerden niet alle voorgeschreven onderzoeken bij de donordieren uit. Eén centrum kreeg hiervoor een PV, de overige een waarschuwing.

Eén paardenspermacentrum met een erkenning voor het intracommunautaire handelsverkeer behandelde ook sperma van hengsten voor de nationale markt. Donordieren met een verschillende gezondheidsstatus mogen echter niet met elkaar in contact komen op een spermacentrum. De operator kreeg hiervoor een PV.

Eén paardenspermacentrum had sperma ingevoerd vanuit Frankrijk zonder het vereiste gezondheidscertificaat. Het centrum kreeg hiervoor een PV en de betreffende rietjes werden in beslag genomen en vernietigd.Verzamelcentra dieren

Hieronder vallen de handelaars in dieren, publieke plaatsen waar dieren worden verzameld, verzamelcentra, veemarkten, controleposten en veilingen.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 283 93,6%
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 10 80,0%
Traceerbaarheid 339 80,5%
Dierenwelzijn 306 Niet van toepassing
Totaal (inspecties ‘dierenwelzijn’ niet inbegrepen) 632 86,4%

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 67
PV's 16
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 2
Totaal 85

De resultaten van de controles "Infrastructuur" in de verzamelcentra van type II zijn verbeterd in 2016.Transport levende dieren

Hieronder valt het transport van levende dieren, met inbegrip van de halteplaatsen en ter hoogte van de slachthuizen.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 96 94,8%
Traceerbaarheid 953 76,9%
Dierenwelzijn 2.153 Niet van toepassing
Vervoer levende dieren 894 99,6%
Totaal (inspecties ‘dierenwelzijn’ niet inbegrepen) 1.943 88,2%

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 168
PV's 28
Inbeslagnemingen 1
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 8
Andere 12
Totaal 217

De resultaten van de controles "Traceerbaarheid" uitgevoerd tijdens het vervoer en bij de transporteur bleken minder gunstig in 2016. De meest frequente non-conformiteiten hielden verband met het ontbreken van een kopie van toelating van transporteur tijdens het transport en het ontbreken van een correct bijgehouden register bij de transporteur, alsook het niet-naleven van de verplichting om toegelaten ontsmettingsmiddelen te gebruiken.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren