www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Opleiding en begeleiding van professionelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 05.02.2018

Voorlichtingscel
Opleidingen als alternatief voor de administratieve boete
Aangekondigde controleacties


Sinds meerdere jaren neemt het FAVV tal van initiatieven om professionelen op te leiden en te begeleiden met als doel de situatie inzake voedselveiligheid en hygiëne te verbeteren. Preventie, sensibilisering en voorlichting zijn immers belangrijke missies van het FAVV.

Hieronder worden enkele initiatieven opgesomd die erop gericht zijn de operatoren aan te moedigen om opleidingen te volgen en zich te informeren.
  • De tijdens inspecties gehanteerde checklists worden gepubliceerd op de website van het FAVV, waardoor de operatoren precies kunnen weten wat een controle inhoudt.
  • Ieder jaar voert het FAVV een tiental lokale controleacties uit die aangekondigd worden in de sector B2C. In het kader van deze acties organiseert het FAVV, in samenwerking met de betrokken gemeentes, steeds voorafgaande vormingssessies waarvoor alle operatoren uitgenodigd worden.
  • De voorlichtingscel van het FAVV organiseert gratis opleidingen voor groepen van operatoren die rechtstreeks aan de consumenten leveren. Zij richt zich meer bepaald tot kleine inrichtingen die moeilijkheden ondervinden om de reglementering te begrijpen.
  • Sinds begin 2011 is het mogelijk voor operatoren van de horeca om hun administratieve boete te laten kwijtschelden, mits het voltallige betrokken personeel van de inrichting deelneemt aan een opleiding van de voorlichtingscel die speciaal hiervoor georganiseerd wordt.
  • Didactisch materiaal wordt gratis ter beschikking gesteld van de operatoren: een syllabus, een film die uitlegt hoe een controle in de horeca verloopt, brochures die gericht zijn tot specifieke sectoren om de operatoren te informeren en uit te leggen hoe een controle verloopt.
  • Het FAVV stelt de autocontrolegidsen gratis ter beschikking van de sector B2C met het doel de nodige informatie aan de operatoren van deze sector te verschaffen en hen te helpen om te voldoen aan de goede hygiënepraktijken en aan het instellen van een eigen autocontrolesysteem. Ook "Quick Start Fiches" worden ter beschikking gesteld.
  • De uitgevoerde controles krijgen een individuele opvolging. In het geval van een ongunstige controle hangen de sancties af van het belang van de non-conformiteiten die werden vastgesteld tijdens de controles: waarschuwing, proces-verbaal van inbreuk vergezeld van een administratieve boete, (tijdelijke) sluiting en/of inbeslagname van non-conforme producten en het opstarten van een procedure voor schorsing of intrekking van de toelating/erkenning van de inrichting. Er worden ook opvolgingsinspecties uitgevoerd om zich ervan te vergewissen dat operatoren die een sanctie gekregen hebben (PV, waarschuwing) en zich in regel hebben gesteld, ook daadwerkelijk in orde blijven op lange termijn: een bepaald percentage (verschillend volgens de activiteiten) van deze operatoren wordt daarom gecontroleerd vóór de eerst volgende inspectie die voorzien is volgens de vooraf bepaalde inspectiefrequentie.

 

Begeleidingscel en overlegplatform voor kleine producenten

Om veilig voedsel te kunnen produceren worden via de wetgeving allerlei verplichtingen opgelegd aan de producenten van levensmiddelen. Voor bedrijfjes met een beperkte productie is het niet altijd evident om wegwijs te raken in de wetgeving en te voorzien in alle middelen noodzakelijk voor het waarborgen van de voedselveiligheid. Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke integratie besliste daarom middelen vrij te maken voor een begeleidingscel en een overlegplatform voor kleine producenten binnen het FAVV.

Begeleidingscel

De begeleidingscel van het FAVV die zal bestaan uit 3 medewerkers, zal in 2016 een permanent karakter krijgen. Ze zal instaan voor ondersteuning van bestaande initiatieven (bijv. initiatieven van de gewesten, beroepsfederaties, begeleidingscentra,…) inzake begeleiding onder de vorm van gerichte opleidingen, brochures...  Zo kan de cel, complementair aan bestaande opleidingen, de operatoren helpen te voldoen aan de wettelijke vereisten inzake voedselveiligheid.

Overlegplatform

Om een zicht te krijgen op de moeilijkheden die de operatoren ondervinden, de eisen die verschillende overheden opleggen, de begeleidingsvormen die reeds worden aangeboden en de noden die de operatoren nog hebben, worden vergaderingen met het zogenaamde overlegplatform georganiseerd. In 2015 kwam het platform al tweemaal samen. Hiervoor had het FAVV zowel sectorvertegenwoordigers, de Gewesten, vormings- en begeleidingscentra als onderzoeksinstellingen uitgenodigd. Ook in 2016 zal het platform minstens twee keer plaatsvinden. De deelnemers kunnen zelf aangeven welke thema’s zij wensen te bespreken. 

Doelgroep

In eerste instantie richten deze initiatieven zich op “kleine” producenten waarmee men starters of operatoren bedoelt die willen diversifiëren en een nieuwe wending willen geven aan hun bedrijf.
Bijvoorbeeld de operator start nieuwe (transformatie-)activiteiten om extra meerwaarde te creëren voor zijn bedrijf. Als pilootproject werd gestart met ondersteuning van hoevezuivelproducenten, maar ook voor andere doelgroepen kunnen in dit kader later opleidingen worden gepland. Zowel de cel als het platform kunnen hun doelgroep aanpassen volgens de noden op het terrein.

In de toekomst kan de oorspronkelijke doelstelling van dit initiatief uitbreiden.

Andere initiatieven van het FAVV

Het is voor het FAVV belangrijk te steunen op risico-evaluatie en wetenschappelijke informatie. Zo worden adviesaanvragen ingediend bij het Wetenschappelijk Comité van het FAVV. Deze adviezen ondersteunen de beleidsbeslissingen van het FAVV en worden ingezet om na te gaan of bepaalde verplichtingen versoepeld kunnen worden voor (kleine) operatoren. Bovendien kan het FAVV zelf onderzoeksprojecten uitschrijven en financieren waarvan de resultaten zijn bedoeld om het werk van de kleine producenten te vergemakkelijken. De resultaten die hieruit voortvloeien kunnen door het FAVV worden verwerkt in de autocontrolegidsen en zo gebruikt worden door de operatoren.

 Publicatie quickstartfiches

Als aanvulling op de autocontrolegidsen voor de sector distributie, ook gekend als “business-to-consumer”- of B2C-sector, werden in 2015 nieuwe Quick Start Fiches gepubliceerd en de reeds bestaande werden geactualiseerd. Deze fiches zijn geen vervanging van de autocontrolegidsen, maar lichten de belangrijkste principes met betrekking tot voedselveiligheid op een praktische en eenvoudige manier toe. De fiches bevatten o.a. informatie over de registratie/toelating, de goede hygiënepraktijken, de versoepelingen op vlak van HACCP, risico van allergenen, …
De fiches kunnen op de website van het FAVV gratis gedownload worden. Aangezien ze begrijpelijke richtlijnen bevatten, helpen ze de operatoren om aan de wettelijke vereisten te voldoen.Voorlichtingscel

De voorlichtingscel is actief sinds 1/9/2008 en helpt professionelen die direct contact hebben met consumenten (horeca, detailhandel) om zich in orde te stellen met de regelgeving. Zij organiseert hiervoor talrijke opleidingssessies voor groepen van operatoren.

Opleidingen als alternatief voor de administratieve boete

Om het hygiëneniveau in de horeca te verbeteren (restaurants, pitabars, frituren, snackbars...), biedt het FAVV sinds 1/1/2011 in samenwerking met de beroepsfederaties van de horeca, aan operatoren de mogelijkheid om hun administratieve boete te laten kwijtschelden, als ze een opleiding volgen die georganiseerd wordt door de voorlichtingscel van het FAVV. Deze actie is slechts van toepassing op de eerste boete en is niet van toepassing op boetes met betrekking tot het rookverbod.

In 2015 werden 52 opleidingssessies (41 in 2014) georganiseerd voor 1.460 deelnemers (1.108 in 2014).Aangekondigde controleacties

Met het oog op verbetering van de hygiëne in de distributiesector organiseert het FAVV sensibiliserings- en informatiecampagnes voor de sector van de horeca, slagers, detailhandel, groothandel, supermarkten, ambulanten en kinderdagverblijven. Sedert 2009 worden deze aangekondigde controleacties door vormingssessies in verschillende steden voorafgegaan.

In 2015 vonden deze acties plaats in Ciney, Waterloo, Antwerpen 200, Moeskroen, Kortrijk, Genk, Malmédy, Spa, Stavelot, Asse, Oudenaarde, Durbuy, Brussel 1000 en Aarschot. Het FAVV organiseerde hierbij in samenwerking met de betrokken gemeenten 13 vormingssessies waaraan 726 personen deelnamen. De acties kwamen ruim aan bod in de media en leverden de nodige publieke aandacht op voor de voedselveiligheid.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren