www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL 

Internationale uitstraling Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.06.2016

Het FAVV ontving meerdere delegaties die geinteresseerd waren in het Belgische voedselveiligheidbeleid:

  • Maleisië (export varkensvlees en kalfsvlees),
  • Mexico (export varkensvlees),
  • Montenegro, Singapore, Argentinië, Taiwan, Brazilië, Panama en Tunesië (algemene toelichting bij de werking van het FAVV),
  • Saoedi-Arabië (export van kalfs- en rundvlees),
  • Turkije (export levende runderen en rundvlees).

Tijdens een bezoek aan Peking heeft het FAVV met zijn Chinese collega’s verschillende dossiers voor marktopening aangekaart. China is een gegeerde exportmarkt voor veel sectoren, maar sanitaire en fytosanitaire barrières verhinderen momenteel de export van onder andere rundvlees, rundersperma, pluimveevlees en vleesproducten. Naast deze dossiers, waarin vooruitgang werd geboekt, heeft het FAVV ook de registratie van bijkomende diervoederbedrijven, het bestaande protocol voor de export van duiven en de uitbreiding van de bestaande exportmogelijkheden van varkensvlees besproken. Dankzij intens overleg op technisch niveau, en in nauwe samenwerking met de Belgische ambassade, kon in juni een Memorandum of Understanding worden ondertekend door de gedelegeerd bestuurder van het FAVV in aanwezigheid van Minister Borsus. Hierdoor kan in de toekomst de export van Belgisch varkensvlees naar China aanzienlijk toenemen.

Het FAVV heeft in 2015 ook een werkbezoek gebracht aan Brazilië. Naast de exportvoorwaarden voor duiven, gelatine, paarden en de registratie van bijkomende zuivelbedrijven werd vooral de fytosanitaire risico-evaluatie voor Belgische peren besproken. Op basis van de resultaten van deze analyse zal het Braziliaanse ministerie van landbouw in overleg met het FAVV de voorwaarden vastleggen waaraan Belgische peren en de teelt ervan zullen moeten voldoen om ingevoerd te kunnen worden in Brazilië. Daarnaast werden eerste verkennende gesprekken gevoerd voor een nauwere samenwerking tussen de inspectiediensten van beide landen in de Belgische en Braziliaanse havens.Deelname aan internationale vergaderingen

Op het niveau van de EC neemt het FAVV deel aan het overleg van de CVO’s (Chief Veterinary Officers), COPHS (Chief Officer of Plant Health Services) en de HoA’s (Heads of Agencies).

In de plenaire meetings van de HOA’s, die twee maal per jaar worden georganiseerd, zijn de verschillende Europese voedselagentschappen vertegenwoordigd. Deze overlegmomenten zijn bedoeld om de onderlinge samenwerking te bevorderen, ervaringen en visies uit te wisselen met betrekking tot goede management praktijken om de efficiëntie en effectiviteit te bevorderen van de implementatie van de EU regelgeving door operatoren. In de plenaire meeting van de HoA worden werkgroepen aangestuurd voor de ontwikkeling en goedkeuring van “tools” en “best practices”, dit komt ook de harmonisatie tussen de agentschappen ten goede. Ook de EC erkent de rol die dit overlegorgaan kan spelen om een efficiënt beleid uit te bouwen, gevoed door de verschillende benchlearning projecten.

In 2015 nam het FAVV deel aan de meetings in Bern en Luxemburg en werd ook een HoA werkgroep “Influencing behaviour” geïnitieerd door DG Controle. Van juli 2016 tot juli 2018 zal het FAVV het secretariaat verzorgen en zal ook het werkgroepenplatform en de HoA website verder worden uitgebouwd.

                                                                 

Uitwisseling van informatie, ervaring en samenwerking op het vlak van handhaving van de voedselwetgeving gebeurt eveneens via informele werkgroepen, vergaderingen en seminaries van de FLEP (Food Law Enforcement Practitioners).


Het FAVV neemt deel aan de jaarvergadering van de Commissie van de Codex Alimentarius.
Het nam ook deel aan het internationaal forum Codex Alimentarius Commission (CAC). Dit forum ontwikkelt internationale normen voor voedselproducten met als doel de internationale volksgezondheid te beschermen en de handel in voedselproducten te bevorderen.

Het FAVV vertegenwoordigde België ook op de algemene vergadering van de World Organisation for Animal Health (OIE), waar de internationale normen en aanbevelingen m.b.t. de dierengezondheid worden vastgelegd, evenals bij het Comité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO-SPS Committee) te Genève. Onder leiding van de Europese Commissie werden uiteenlopende aspecten van sanitaire en fytosanitaire akkoorden met derde landen (SPS) behandeld. Via bilateraal overleg wordt getracht een oplossing te bieden aan specifieke handelsgeschillen.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren