www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL 

Ondersteuning van de uitvoer Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.06.2016

Bedrijven houden zich meer en meer bezig met uitvoer en verwachten daarbij steun van de overheid. De toenemende vraag voor het openen van exportmarkten en het toenemende belang van sanitaire en fytosanitaire obstakels bij uitvoer vereisen een proactieve benadering, een nauwere samenwerking tussen de verschillende overheden en de bedrijfswereld alsook een doeltreffend gebruik van de beschikbare middelen. Op het Europese en mondiale niveau krijgen overheden en bedrijven met dezelfde uitdagingen te maken.

Het FAVV heeft dan ook verschillende acties ondernomen die erop gericht zijn de dienstverlening voor de Belgische uitvoerders te verbeteren. Het heeft onder andere het initiatief genomen om akkoorden af te sluiten die gericht zijn op een gemeenschappelijke benadering voor het bevorderen van de export in nauw overleg met alle betrokken partners (bedrijven, federale en regionale administraties).

 

Extra middelen ter ondersteuning van de Belgische export

De Belgische bedrijven zetten alsmaar meer in op export, wat zich vertaalt in een toenemend aantal aanvragen voor het openen van nieuwe exportmarkten. Bovendien treffen importerende derde landen dikwijls strikte sanitaire en fytosanitaire maatregelen die een barrière kunnen vormen voor de Belgische exporteurs. Om deze toenemende vraag het hoofd te kunnen bieden en om het FAVV zijn exportondersteunende taken te kunnen laten blijven vervullen, heeft de ministerraad extra middelen voor exportdienstverlening vrijgemaakt, namelijk 1,47 miljoen euro per jaar vanaf 2016.

Een groot deel van de middelen zal gebruikt worden voor extra aanwervingen om de centrale exportondersteunende diensten van het Agentschap te versterken. Naast de behandeling van de exportdossiers zal ook meer aandacht besteed worden aan de internationale profilering van het FAVV. Het Belgische voedselveiligheidssysteem is een troef voor de export die nog meer moet worden uitgespeeld tijdens onderhandelingen met derde landen.  Er zal meer geïnvesteerd worden in samenwerkingsverbanden met autoriteiten van deze derde landen. Dit verstrekt het wederzijdse vertrouwen en kan daardoor de handel tussen beide landen faciliteren. Bij de exportdienstverlening zijn verschillende overheidsinstanties en andere partners, zoals de beroepsfederaties, betrokken. De coördinatie van de inspanningen is dan ook onontbeerlijk. Het FAVV zal ook hier verder op inzetten.   

Er wordt ook extra geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van BECERT, de informaticatoepassing voor het elektronisch aanvragen en afleveren van exportcertificaten. Dit systeem moet een belangrijke administratieve vereenvoudiging betekenen voor zowel de certificerende agenten als de exporteurs. Daarnaast zal een Engelstalige internationale website ontwikkeld worden die vooral bedoeld is om het Belgische voedselveiligheidssysteem en de planten- en dierengezondheidsstatus in België op een overzichtelijke manier te presenteren aan buitenlandse stakeholders.

Specifieke sectorale bemonsteringsplannen in het kader van de export naar derde landen

De eisen van derde landen verschillen dikwijls van de geldende Europese en nationale wetgeving. Exporteurs moeten via hun autocontrolesysteem garanderen dat ze aan deze eisen voldoen. Enkele beroepsfederaties hebben een sectoraal bemonsteringsplan opgesteld om te verifiëren of de producten die bestemd zijn voor export voldoen aan de productnormen van het land van bestemming. Deze bemonsteringsplannen worden jaarlijks herzien en gevalideerd door het Agentschap.

De Vereniging van Belgische Tuinbouwers (VBT) en de exporteurs van groenten en fruit (Fresh Trade Belgium) hebben al verscheidene jaren een bemonsteringsplan om aan te tonen dat de producten voldoen aan de  Russische en Japanse eisen voor pesticidenresidu’s. De Federatie van de Belgische Mengvoederfabrikanten (BEMEFA) heeft haar bemonsteringsplan voor de garantie van de certificering van diervoeders die geexporteerd worden naar Macedonië, de Russische federatie, Wit-Rusland en Kazachstan uitgebreid met garanties aangaande radioactiviteit voor Wit-Rusland en Kazachstan. De Belgische federatie van het vlees (FEBEV), de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) en de gelatineproducenten garanderen de productconformiteit voor de Russische markt eveneens via een sectoraal bemonsteringsplan.
BECERT

BECERT is een applicatie die als doel heeft het certificeringproces voor export naar derde landen te digitaliseren in het kader van administratieve vereenvoudiging, traceerbaarheid en fraudebestrijding.
Sinds 5 mei 2014 is BECERT operationeel in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen voor de export van pluimveevlees. BECERT zal stelselmatig uitgebreid worden naar andere provincies en voor andere producten.

BECERT voorziet in de mogelijkheid om:

  • exportcertificaten aan te vragen, te creëren, op te slaan, af te drukken en af te leveren;

  • afgeleverde exportcertificaten te raadplegen;

  • alle informatie gerelateerd aan een certificaat te registreren in één databank;

  • gebruiksvriendelijk, veilig en efficiënt te zijn;

  • door koppeling met andere databanken, de kwaliteit van de gegevens te verbeteren.


In een eerste fase wordt BECERT gebruikt voor het digitaliseren van de aanvragen en het afleveren van exportcertificaten.
In een latere fase zal BECERT toelaten de certificaatgegevens elektronisch ter beschikking te stellen van derde landen.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren