www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL 

Primaire productie Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 04.07.2016

 

Plantaardige productie
Groothandel in groenten en fruit
Dierlijke productie
Controles voor andere overheden

De resultaten van de missies zijn beduidend beter in bedrijven die beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS): landbouwPlantaardige productie

Aantal missies Aantal operatoren
6.360 5.177


  Aantal checklists Gunstige checklists
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 3.655 97,3%
Meldingsplicht 3.387 99,7%
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 3.141 97,4%
Fytosanitaire - fysische controle 3.057 niet van toepassing
Bestrijdingsmiddelen (gebruik en bezit) 2.653 88,5%
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 5 80,0%
Autocontrolesysteem 11 90,9%
Totaal 12.852 96,1%


Maatregelen
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 269
Inbeslagnemingen 257
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 18
PV's 190
Andere 44
Totaal 778De resultaten liggen in dezelfde lijn als 2014, behalve voor de inspecties op infrastructuur, inrichting en hygiëne (-4,8%). De belangrijkste overtredingen hadden te maken met:

  • het bijhouden van registers over het gebruik van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten,
  • het bewaren en afvoeren van gevaarlijke stoffen (bestrijdingsmiddelen, biociden, meststoffen, smeermiddelen, brandstoffen, ...),
  • de properheid van lokalen.
Groothandel groenten en fruit

 

Aantal missies Aantal operatoren
244 219


  Aantal checklists Gunstige checklists
Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 204 88,7%
Meldingsplicht 141 96,5%
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 136 84,6%
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 134 97,0%
Autocontrolesysteem 7 71,4%
Totaal 622 91,2%


Maatregelen
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 49
Inbeslagnemingen 4
PV's 3
Andere 2
Totaal 58De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2014.Dierlijke productie

Aantal beslagen en dieren

2013

2014

2015

Runderen Beslagen

31.363

30.138

29.315

Dieren

2.585.003

2.615.471

6.640.941

Varkens Beslagen

8.332

8.027

7.754

Plaatsen voor zeugen

542.187

543.596

511.362

Plaatsen voor mestvarkens

5.324.618

5.339.118

5.314.450

Schapen Beslagen

27.582

26.936

26.865

Dieren

172.500

187.711

201.362*

Geiten Beslagen

10.841

10.290

10.211

Dieren

50.616

57.118

61.654

Hertachtigen Beslagen

2.555

2.466

2.428

Dieren

9.747

9.942

10.130

Pluimvee Beslagen

1.531

1.514

1.527

Plaatsen voor legkippen

9.408.572

9.281.016

9.480.856

Plaatsen voor braadkippen

27.349.030

28.928.394

32.395.330

Plaatsen voor fokpluimvee

2.564.649

2.931.313

3.021.085

Paarden  

253.091

270.149

288.222

* voorlopig aantal (het definitieve aantal zal gekend zijn op 1/10/2016)

Aantal missies Aantal operatoren
8.181
7.550


  Aantal checklists Gunstige checklists
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 9.131

88,2%

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 8.067

97,9%

Dierenwelzijn 6.499

niet van toepassing

Geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding 5.922

97,6%

Epidemiologische bewaking 3.639

94,2%

Dierengezondheid 1.429

97,4%

Meldingsplicht 130

99,9%

Autocontrolesysteem 113

98,8%

Totaal 29.587

94,7%Maatregelen
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen

1.325

Inbeslagnemingen

75

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator

74

PV's

96

Andere

50

Totaal

1.620De inspectieresultaten zijn over het algemeen gelijkaardig aan de resultaten van 2014, met uitzondering van de resultaten van de traceerbaarheidscontroles op markten en bij handelaars, die minder gunstig waren.  De meest frequente non-conformiteiten hadden betrekking op :

  • afwezigheid van een bezoekersregister of een register dat niet up-to-date is,
  • afwezigheid van een paar conforme oormerken bij runderen of een conforme identificatie bij kleine herkauwers,
  • de naleving van de termijnen voor gegevensregistratie in het register,
  • voor paarden : de naleving van de regels voor registratie in de databank. 

De resultaten van de controles die betrekking hebben op infrastructuur en hygiëne van de voertuigen zijn verbeterd ten opzichte van 2014; dit is te wijten aan betere resultaten tijdens de inspectie voorafgaand aan de erkenning van de voertuigen.  De resultaten van de controles op infrastructuur en hygiëne in verzamelcentra van type 2 (1 operator) waren minder gunstig.  De meest frequente non-conforme elementen waren het gebrek aan reiniging en desinfectie vóór iedere activiteit en de afwezigheid van een aangepaste stock van desinfecterende producten.
Controle op de vereisten inzake preventie BSE: feedban

Bij veehouders controleert het Agentschap ter preventie van BSE (gekkekoeienziekte) of zij enkel veevoeders in bezit hebben die aan alle dieren aanwezig op de boerderij mogen gegeven worden (met uitzondering van de aanwezige voeders voor gezelschapsdieren). Dit voorkomt dat door vergissingen, fraude of kruiscontaminatie niet-doeldieren voeders met bepaalde dierlijke eiwitten zouden krijgen.Aantal missies Aantal operatoren
1.641 1.636


  Aantal checklists Gunstige checklists
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 1.677 100%Deze resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2013 en 2014.Controles voor andere overheden


Randvoorwaarden
Tijdens de bezoeken bij de landbouwbedrijven en handelaarstallen worden in het kader van de randvoorwaarden (EU-reglementering) een aantal eisen op het vlak van volksgezondheid, dierengezondheid, dierenwelzijn, gezondheid van planten en leefmilieu gecontroleerd. Deze resultaten worden overgemaakt aan de gewesten die volledig verantwoordelijk zijn voor het gevolg dat hieraan gegeven wordt (met betrekking tot de eventuele intrekking van premies op basis van Europese reglementering).

In 2015 heeft het FAVV de resultaten van 31.175 inspecties uitgevoerd bij 9.337 operatoren tijdens 9.736 missies aan de gewesten doorgegeven.Dierenwelzijn

Omwille van de zesde staatshervorming werden de bevoegdheden m.b.t. dierenwelzijn vanaf 1 juli 2014 overgeheveld naar de gewesten. Voordien was de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bevoegd voor het beleid in verband met dierenwelzijn. Overeenkomstig het protocol tussen de gewestelijke overheden en het FAVV gaat deze laatste de naleving van de reglementering na met betrekking tot dierenbescherming en dierenwelzijn in het kader van zijn routinecontroles bij houders van nutsdieren en via de dierenartsen met opdracht in de slachthuizen, en maakt de resultaten over aan de gewesten. De maatregelen die ten gevolge van deze waarnemingen zouden kunnen worden genomen door de gewestelijke overheden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het FAVV.

In 2015 voerde het FAVV 9.910 inspecties uit bij 5.497 operatoren tijdens 8.419 missies.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren