www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Fraudebestrijding Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.06.2016

Het FAVV staat in voor de preventie, opsporing en repressie van fraude, de bestrijding van bepaalde illegale praktijken met economisch belang en van het gebruik van sommige verboden stoffen. Om efficiënt te zijn is de bestrijding van fraude in de voedselketen gebaseerd op van een beleid dat voorziet in specifieke acties en het sensibiliseren van de medewerkers.

De Nationale Opsporingseenheid (NOE) van het FAVV is belast met de preventie, de opsporing en de repressie van fraude en het gebruik van verboden stoffen (hormonen, enz.). Omwille van de complexiteit (geografisch, technisch,…) en/of het georganiseerd karakter van deze inbreuken worden dossiers die een gespecialiseerde, gecoördineerde en/of multidisciplinaire aanpak vergen (samenwerking met de parketten, federale of lokale politie) aan de NOE toevertrouwd.

 


In 2015 registreerde de NOE (Nationale Opsporings Eenheid) 822 administratieve inbeslagnames (650 in 2012, 662 in 2013, 650 in 2014). Deze gaven aanleiding tot:

 

2013

2014

2015

Onderzoeken ingesteld naar fraude

176

404

522

Deelnames aan een wegcontrole

37

47

18

Bemonsteringen in landbouwbedrijven

88

66

58

Bemonsteringen in slachthuizen

452

452

452

Specifieke acties

34

34

23

Informatieoverdrachten naar andere diensten

104

76

113

Overtredingen

225

225

168


In 63% van de gevallen werd overgegaan tot het openen van een fraudedossier. Bij het opmaken van dit activiteitenverslag waren 393 van de in 2015 geopende dossiers afgesloten.

De overtredingen gaven aanleiding tot 2 waarschuwingen en 166 PV’s.

 

Visie over fraude

In de strategische doelstellingen van het businessplan 2015 – 2017 wordt fraudebestrijding in de voedselketen als aandachtspunt weerhouden; het voorziet een efficiënte fraudebestrijding op basis van een beleid dat voorziet in specifieke acties en het sensibiliseren van alle medewerkers om fraude in de voedselketen te detecteren en mee te helpen te bestrijden in het kader van hun opdrachten.

Bij de uitvoering van deze doelstelling werd een nieuwe visie over fraudebeleid opgesteld op basis van een bevraging van de verschillende diensten van het FAVV, andere inspectiediensten en belanghebbenden.

In dit document wordt “Food Fraud” gedefinieerd als een algemene term omvattende het opzettelijk of intentioneel substitueren, toevoegen, wijzigen of verkeerd voorstellen van voeding, ingrediënten, verpakkingen, etiketten, productinformatie, of valse of misleidende claims aangaande een product, met als doel een economisch voordeel te behalen, of in voorkomend geval met mogelijk nadelige gevolgen voor de gezondheid van consument, plant of dier.

Gezien de missie van het FAVV wordt dezelfde definitie overgenomen voor Feed, Plant en Animal fraud. De controleurs op het terrein hebben naast hun toezichthoudende functie ook een opsporingsfunctie en aldus een belangrijke rol bij de captatie van mogelijke fraude signalen op het terrein.

Het document benadrukt ook de samenwerking met andere actoren zoals:

  • de andere inspectiediensten (FOD Financiën, FOD Economie, FOD Volksgezondheid-Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, FAGG, FOD Sociale Zaken, …),
  • de externe diensten zoals politie en justitie,
  • de belanghebbenden,
  • de verschillende multidisciplinaire vergadergroepen,
  • de Europese Food Fraud Workgroup.

Door deze samenwerking dient er een netwerk opgezet te worden om fraude in de voedselsector te kunnen bestrijden zowel preventief als repressief.

Het document is een basis document voor de werking van de NOE.

 

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren