www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL 

Structuur en organisatie Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 04.07.2016

Personeel
Opleiding
Begroting
Heffingen, retributies en beheer van geschillen

 


Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), opgericht bij wet van 4 februari 2000, is een federale parastatale belast met de evaluatie en de beheersing van de risico's die niet alleen de gezondheid van de consumenten maar ook de gezondheid van dieren en planten kunnen schaden evenals met de controles op de veiligheid doorheen de hele voedselketen.

Het FAVV integreert alle controlediensten, bevoegd voor de hele voedselketen. Het controleert niet alleen levensmiddelen, diervoeders, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, maar het is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van dierenziekten en fytosanitaire aspecten (plantaardige sector). Ook de opstelling van operationele regelgeving voor de controles, de certificering en de normen voor infrastructuur waar de bedrijven actief in de voedselketen zich aan moeten houden, behoort tot zijn opdrachten. Het FAVV beheert ook alle communicatie voor de materies binnen zijn bevoegdheid en in het bijzonder de voorlichting van de consumenten.

Het FAVV kan voor de uitvoering van zijn opdrachten rekenen op:

 • ongeveer 1.300 medewerkers (1.261 in 2015) verdeeld over:
  • de centrale diensten, ISO 9001 gecertificeerd (425 medewerkers in 2015);
  • 11 provinciale controle-eenheden (PCE's) die ISO 17020 geaccrediteerd zijn (685 medewerkers in 2015);
  • 5 interne ISO 17025 geaccrediteerde laboratoria (ongeveer 150 medewerkers);
  • een dienst die gecoördineerde onderzoeken uitvoert in het kader van fraudebestrijding: de nationale opsporingseenheid (NOE);

 • een nauwe samenwerking met de verschillende federale en regionale openbare diensten, waaronder de politie en de douane, evenals met privéinstellingen;

 • ongeveer 600 (604 in 2015) zelfstandige opdrachthouders (ZMO) gelijkgesteld aan ongeveer 350 VTE; het Agentschap kan taken in verband met keuring, controle, bemonstering, certificering en audit laten uitvoeren, ofwel door zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, masters, industrieel ingenieurs of bachelors, ofwel door rechtspersonen (certificering, audit, bemonstering of controle);

 • een netwerk van ongeveer 50 externe door het FAVV erkende laboratoria en 9 nationale referentielaboratoria;

 • een budget van ongeveer € 164 miljoen.

Organogram van het FAVV
Personeel

Er is een neerwaartse trend in het aantal personeelsleden door de besparingsmaatregelen waar het Agentschap aan moet voldoen.
VTE : voltijdequivalent
Opleiding

Permanente opleiding en voortdurende ontwikkeling van de competenties van de medewerkers behoren tot de prioriteiten. Het merendeel van de opleidingen heeft als doel professionele controles te garanderen waarbij aan de verwachtingen van de samenleving wordt voldaan (efficiënt, doeltreffend, competent, communicatie tussen controleurs en gecontroleerden, enz.). Ze maken deel uit van meerjaren-opleidingstrajecten.

  2013 2014 2015
Aantal opleidingsdagen 7.525 6.904 4.664
Opleidingsdagen / VTE 6,3 6,0 4,2


Er is een neerwaartse trend door de besparingsmaatregelen waar het FAVV aan onderworpen is.

Het FAVV zet zijn beleid voort om laatstejaarsstudenten kennis te laten maken met de grote diversiteit aan functies binnen het Agentschap. Naast samenwerkingsakkoorden met een aantal universiteiten en/of hogescholen ontving het FAVV 47 studenten voor een stage.
Begroting

Naast een dotatie, afkomstig van publieke middelen, beschikt het Agentschap over eigen inkomsten. In 2015 zijn die inkomsten lager dan in 2014. Net zoals in 2012, 2013 en 2014 heeft de regering zware besparingsmaatregelen opgelegd.

Voor het FAVV betekende dit een besparing van 12,177 miljoen €, zodat de uitgaven beperkt werden tot deze die onlosmakelijk verbonden zijn met de continuïteit van de werking van de dienst. Deze maatregelen hebben de uitvoering van een aantal projecten sterk afgeremd, maar het werk zelf niet is afgenomen.


Uitgaven

  Realisaties 2013 Realisaties 2014 Begroting 2015 Realisaties 2015
Personeel
Lonen en wedden
Andere presoneelskosten

84.846.000 €
7.772.000 €

87.063.000 €
8.298.000 €

86.000.000 €
7.900.000 €

86.000.000 €
7.499.000 €

Werkingskosten
Personeelsgebonden werkingskosten
ICT
Prestaties externe opdrachthouders
Externe laboratoria
Andere werkingskosten

7.693.000 €
7.463.000 €
27.657.000 €
19.493.000 €
7.704.000 €

8.153.000 €
7.240.000 €
26.249.000 €
17.549.000 €
9.426.000 €

7.599.000 €
6.961.000 €
28.269.000 €
15.893.000 €
11.244.000 €

7.263.000 €
6.363.000 €
28.269.000 €
15.892.000 €
11.138.000 €

Investeringen
Machines, meubilair, ICT

3.507.000 €

2.863.000 €

1.737.000 €

1.598.000 €

Totaal uitgaven
166.135.000 €
166.841.000 €
165.603.000 €
164.022.000 €


Inkomsten

  Realisaties 2013 Realisaties 2014 Begroting 2015 Realisaties 2015
Dotatie 106.820.000 € 108.164.000 € 98.061.000 € 98.060.000 €
Heffingen 30.676.000 € 31.296.000 € 28.000.000 € 30.875 .000 €
Retributies 40.451.000 € 38.884.000 € 38.080.000 € 39.487.000 €
andere 7.331.000 € 6.857.000 € 5.913.000 € 3.005.000 €
Totaal inkomsten
185.278.000 €
185.201.000 €
170.054.000 €
171.427.000 €
Heffingen, retributies en beheer van geschillen

Heffingen

De campagne 2015 is in maart gelanceerd en werd in november 2015 volledig afgesloten. Het gefactureerde bedrag op het einde van het jaar bedroeg 28,4 miljoen €. Dit komt overeen met het vastgelegde bedrag en is conform de voorspellingen die geformuleerd werden bij de uitwerking van de nieuwe tarieven.

Het einde van deze campagne werd gekenmerkt door de inproductiestelling van een applicatie voor de facturering en de boekhouding. Deze inproductiestelling heeft gedurende meerdere maanden heel wat energie opgeëist van de personeelsleden die zich bezighouden met financiering en boekhouding.

Het percentage inrichtingen dat beschikt over een gevalideerd ACS verhoogde van 8% in 2011, 12 % in 2012, 16,7 % in 2013, 18,4% in 2014 naar 23,1 % in 2015. Al die inrichtingen konden genieten van een verminderde heffing. Het totaalbedrag van die vermindering bedraagt meer dan € 9,5 miljoen. Sinds 2013 stelt het FAVV de autocontrolegidsen gratis ter beschikking van de B2C-sector. Dit moedigt de operatoren aan om hun autocontrolesysteem te laten certificeren.


Retributies

Het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de retributies legt het bedrag vast dat gefactureerd wordt voor de prestaties geleverd door de medewerkers van het FAVV en door de ZMO's (zelfstandige opdrachthouders die keuringen, controles, certificaten,… uitvoeren), ofwel op verzoek van de operatoren, ofwel op grond van de regelgeving.

In 2015 werd voor een bedrag van 38,4 miljoen € gefactureerd.

 

e-communicatie

De dienst financiering geeft de voorkeur aan elektronische communicatie.

In 2011 gaven 69% van de operatoren zelf hun gegevens in voor de berekening van de jaarlijkse heffing via het portaal dat aan hen ter beschikking werd gesteld.  In 2015 steeg dit aantal tot meer dan 80%. Tijdens de campagne van 2015 hebben 46.000 operatoren, zo'n 30%, een gevalideerd e-mailadres opgegeven en 18.000 van deze operatoren hebben gevraagd om voortaan hun factuur via mail te ontvangen.  


Beheer van geschillen

Om de gelijkheid tussen de operatoren na te leven, hetgeen noodzakelijk is, heeft de dienst financiering zijn actie verdergezet met betrekking tot het recupereren van schuldvorderingen.

Ondanks de moeilijke economische context, blijft het percentage onbetaalde facturen gunstig evolueren : momenteel gaat het om minder dan 1%.

Bij weigering van betaling kan het FAVV maatregelen treffen om de toelatingen en/of erkenningen en de prestaties op te schorten en de producten in beslag te nemen krachtens art. 12 van de financieringswet van 9 december 2004, om zodoende de betaling van de verschuldigde sommen te bekomen. Bovendien werden in 2015 200 dossiers ingediend bij het vredegerecht of de rechtbank van koophandel. Alle dossiers hadden een gunstig resultaat voor het Agentschap.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren