www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Kwaliteit, veiligheid, leefmilieu Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 04.07.2016

Kwaliteit, veiligheid, milieu en interne controle

In 2015 heeft het FAVV zijn geïntegreerd systeem voor het beheer van kwaliteit, veiligheid, milieu en waardenbeleid nog verder verfijnd, dankzij de synergie tussen de verschillende componenten ook dienst doet als werkbasis voor de dagelijkse implementatie van de interne controle.


Het doeltreffend functioneren van dit systeem gedurende het voorbije jaar heeft ervoor gezorgd dat het Agentschap na afloop van de externe audits alle certificaten met betrekking tot de normen ISO 9001, ISO 17020, ISO 17025 en ISO 17043 heeft kunnen behouden. Na een  kosten/batenanalyse werd de EMAS-registratie verlaten maar werden milieudoelstellingen opgenomen in het algemeen kwaliteitsbeleid van het FAVV.

In 2015 kwam de realisatie van de strategische doelstellingen uit het businessplan 2015-2017 en de daaruit voortvloeiende operationele doelstellingen stilaan uit de startblokken:

  • De vastgelegde operationele doelstellingen zijn in alle entiteiten vertaald hetzij in projecten die uitgevoerd moeten worden tegen een bepaalde datum hetzij opgenomen als permanente prestatiedoelstellingen, gelinkt aan processen waarvan de kritische indicatoren gerespecteerd moeten worden. Aansluitend wordt het beheer van risico’s versterkt via systematische integratie in de projecten en processen. Het geheel is opgenomen en wordt opgevolgd in een unieke boordtabel die dus alle elementen van de keten van de interne controle verzamelt.
  • De processen die bovenstaande doelstellingen moeten ondersteunen werden in 2014 geschematiseerd en geïnventariseerd en begin 2015 voorgesteld in de herziene cartografie van de processen van het FAVV. De procesbenadering ontwikkelt zich meer en meer en draagt sinds 2015 actief bij tot de uitvoering van geordende, ethische, zuinige, doeltreffende en doelmatige verrichtingen. De procesbenadering wordt geleidelijk aan geïmplementeerd door verschillende initiatieven op vlak van communicatie, opleiding en verbeterprojecten van de processen, ook middels bijkomende opleidingen over procesbeheer.
  • Voor de rapportering en de beveiliging van de gegevens werd de rol van Chief Information Safety Officer toegewezen aan de verantwoordelijke van de stafdirectie voor integratie van bedrijfsinformatie.Interne audit

Vanuit een methodische benadering evalueert de interne audit de werking van het FAVV op onafhankelijke wijze en biedt het management een garantie met betrekking tot de efficiënte beheersing van zijn activiteiten. Een andere belangrijke doelstelling bestaat erin, zowel op organisatorisch als op technisch vlak, verbetermogelijkheden aan te reiken.

De uitvoering van interne audits is een eis van zowel de Europese Unie (verordening (EG) nr. 882/2004) als de nationale overheid (koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interne auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht). Dit is ook een strikt noodzakelijke stap voor de validatie (certificering of accreditatie) van de bij het FAVV ingestelde kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001, ISO 17020, ISO 17025).

De interne audits worden opgenomen in een meerjaren auditprogramma dat gebaseerd is op een risicoanalyse die berust op 2 pijlers:

  • een audituniversum van de processen actief in het FAVV (47 items),
  • een sectorieel audituniversum op basis van de Verordening 882/2004 en het businessplan van het FAVV (40 items).

Uit de multi-jarenplanning 2014-2016 werd het auditprogramma voor 2015 gedistilleerd dat ook rekening houdt met:
  • het audituniversum zoals bepaald in de Europese regelgeving,
  • de uitvoering van twee centrale opvolgingsaudits,
  • second party audits bij organisaties: taken en bevoegdheden die vallen onder de bevoegdheid van het FAVV worden aan hen toegewezen.

In 2015 werden in totaal 36 interne audits uitgevoerd. De resultaten van de audits zijn beschikbaar in het jaarverslag interne audit op onze website.


Auditcomité

Het Auditcomité van het FAVV heeft als opdracht toe te zien op de werking van de interne auditactiviteiten. Het Auditcomité bestaat uit 5 leden waarvan 4 externe (2 vertegenwoordigers van het Raadgevend Comité, 1 vertegenwoordiger van de voogdijminister en 1 consultant gespecialiseerd in audit en kwaliteitssystemen die dit comité voorzit, en een vertegenwoordiger van het Directiecomité van het FAVV).

Het jaarprogramma en de jaarverslagen van de audits worden zowel aan het Auditcomité als aan het management voorgelegd.

Sinds 2010 houdt een gemeenschappelijk Federaal Auditcomité (ACFO) voor alle federale diensten ook toezicht op de activiteiten van de interne audit. Het gaat om een onafhankelijk raadgevend orgaan in dienst van de federale regering dat bijdraagt tot het goed beheer van de federale overheidsdiensten en erop toeziet dat de federale overheidsdiensten het geld van de bijdrageplichtigen goed besteden.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren