www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL 

Externe audits Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.06.2016

Audit door nationale instanties


Het FAVV heeft zijn geïntegreerd systeem voor het beheer van kwaliteit, veiligheid en milieu verder uitgewerkt en onderhouden: na afloop van externe audits werden alle verkregen certificaten met betrekking tot de normen ISO 9001, ISO 17020, ISO 17025, ISO 17043 en ISO 14001 behouden in 2015.Audit door de Europese Commissie

Elk jaar verricht de directie belast met de audits en analyses op gezondheid en op voedsel van het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Europese Commissie (voordien: Food and Veterinary Office), overeenkomstig artikel 45 van verordening (EG) nr. 882/2004 inzake de officiële controles, en in die hoedanigheid belast met het controleren van de goede uitvoering van de controles door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, een reeks audits in België.


In 2015 hebben 2 studiebezoeken, 1 informatiemissie en 4 audits plaatsgevonden in België.


De twee studiebezoeken, waarvan de doelstelling was om een reeks goede praktijken te identificeren en te delen met de andere Lidstaten, hadden respectievelijk betrekking op de hygiëne in slachthuizen en op privécertificeringsschema's in de diervoedersector. Het eerste bezoek heeft het mogelijk gemaakt een reeks initiatieven van de Belgische autoriteiten te valoriseren, zoals het beheer van de vachtcondities van de dieren die worden aangeboden in het slachthuis, de doeltreffendheid van de procedure voor de erkenning van inrichtingen of ook nog de harmonisering van de controles dankzij het gebruik van gestandaardiseerde checklists. Het tweede studiebezoek heeft de aandacht gevestigd op de inspanningen die de diervoedersector de laatste 10 jaar, in nauwe samenwerking met het FAVV, heeft geleverd om de redactie en de implementatie van autocontrolegidsen te bevorderen. Deze autocontrolegidsen moeten het voor operatoren gemakkelijker maken de wettelijke voorschriften m.b.t. voedselveiligheid na te leven.


De informatiemissie focuste op opkomende risico's voor plantengezondheid, met inbegrip van toezichtsmaatregelen. Deze missie heeft het mogelijk gemaakt te besluiten dat het FAVV, dankzij zijn uitgebreide bevoegdheden, beschikt over een systeem dat geschikt is om risico's te identifceren en daar snel op te reageren.


De audits hadden respectievelijk betrekking op :


• controles bij invoer met betrekking tot plantengezondheid;
• controles op residuen en contaminanten in levende dieren, dierlijke producten en diergeneesmiddelen;
• controles met betrekking tot het in de handel brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;
• controles met betrekking tot microbiologische contaminatie in de primaire productie.


Hieruit blijkt dat België over een controlesysteem beschikt dat voldoet aan de Europese vereisten, dat goed gedocumenteerd is en over het algemeen goed wordt toegepast op het terrein. Ook de inspecteurs en controleurs zijn goed opgeleid en beschikken over de vereiste competenties. Deze audits waarvan de verslagen gepubliceerd staan op de website van het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid hebben aanleiding gegeven tot een aantal aanbevelingen, bijvoorbeeld met betrekking tot controles bij invoer, het beter rekening houden met risico's bij de planning van controles of de registratie van geneeskundige behandelingen in fokbedrijven. Deze aanbevelingen maken het voorwerp uit van een gecoördineerde opvolging met de verschillende betrokken Belgische autoriteiten.


Ten slotte was België tijdens het laatste trimester van 2015 onderworpen aan een algemene opvolgingsaudit die erop gericht was het "Country profile" van België te updaten. Dit document, dat beschikbaar is op de website van de Commissie, bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de verschillende autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de controles die zijn voorzien in verordening (EG) nr. 882/2004, en de systemen van de bestaande controles. Het tweede deel bevat alle aanbevelingen die werden geformuleerd tijdens de audits die in het verleden werden uitgevoerd bij de Belgische autoriteiten en die nog open staan. In september 2015 konden 36 van de 50 openstaande aanbevelingen worden afgesloten. De nieuwe versie van het "Country profile" kan worden geraadpleegd op de website van de Europese Commissie.

Inspecties en audits door derde landen

Het FAVV wordt ook regelmatig geauditeerd door derde landen met het oog op het behoud en de uitbreiding van onze uitvoermarkten.
In 2015 hebben delegaties uit Saoedi-Arabië, Mexico, Maleisië en Turkije het Belgische voedselveiligheidssysteem gecontroleerd.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren