www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL 

Administratieve vereenvoudiging Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 04.07.2016

Het FAVV streeft ernaar om de reglementering en de daarmee samenhangende verplichtingen zo bevattelijk en toegankelijk mogelijk te houden. Daarom worden altijd heel wat inspanningen geleverd niet alleen op het vlak van informatie en sensibilisering van de operatoren, maar ook op wetgevend en procedureel vlak.

In de businessplannen 2009 – 2011, 2012 – 2014 en 2015 – 2017 neemt de administratieve vereenvoudiging een prominente plaats in. In 2015 werden onder meer de volgende vereenvoudigingen gerealiseerd.

Versoepelingen in het kader van autocontrole in de sector B2C

Het FAVV hecht veel belang aan de kleine ondernemingen. In dat kader werden en worden heel wat versoepelingen toegekend aan deze kleine ondernemingen. Enkele belangrijke verwezenlijkingen in dit kader zijn:

 • Het FAVV heeft het beheer van de gidsen voor de B2C-sector overgenomen, waardoor het zelf in staat voor het actualiseren en drukken van de gidsen. Bovendien worden deze gidsen gratis ter beschikking gesteld van de operatoren via de website van het FAVV.
 • Quick-start-fiches werden uitgewerkt als aanvulling op de autocontrolegidsen in de B2C-sector en bevatten op een eenvoudige, duidelijke manier de belangrijkste punten waarop een operator moet letten om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Deze fiches worden uitgebreid van zodra er nieuwe wetgeving van toepassing is.
 • Verschillende activiteiten werden geneutraliseerd bij de bepaling van de heffing van de operatoren zodat het feit dat deze activiteiten (nog) niet afgedekt zijn door een validatie van het autocontrolesysteem geen invloed zouden hebben op de heffing. Het betreft bijvoorbeeld nieuwe activiteiten gedurende het eerste jaar, bepaalde activiteiten die nog niet opgenomen zijn in bepaalde gidsen, activiteiten waarvoor enkel een registratie nodig is in de horeca, detailhandel, …
 • De mogelijkheid om de administratieve boete te vervangen door een validatie van het autocontrolesysteem.
 • De “rechtstreekse levering, door de producent, van kleine hoeveelheden van primaire producten aan de eindverbruiker of de plaatselijke detailhandel die rechtstreeks aan de eindverbruiker levert” is onderworpen aan versoepelde wettelijke eisen (KB van 7 januari 2014). Voor de rechtstreekse verkoop van rauwe melk bijvoorbeeld, al dan niet via een melkautomaat op het productiebedrijf, volstaat de registratie van deze activiteit. België aanvaardt een verlaagde analysefrequentie (celgetal, kiemgetal, residuen van antibiotica) voor de levering van kleine hoeveelheden.
 • Een aantal operatoren in de detailhandel wordt vrijgesteld van de erkenningsplicht als zij producten van dierlijke oorsprong leveren aan andere detailhandelszaken en het gaat om een marginale, plaatselijke en beperkte activiteit.
 • De Europese reglementering voorziet dat de lidstaten kunnen toestaan dat melk met een te hoog kiemgetal kan gebruikt worden voor de productie van kaas met een rijpingsduur van meer dan 60 dagen. België heeft deze afwijking toegestaan via het koninklijk besluit van 30 november 2015 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong.
 • De flexibiliteit m.b.t. HACCP wordt in België geregeld via het ministerieel besluit van 22 maart 2013 betreffende de versoepeling van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige inrichtingen in de voedselketen. De operatoren moeten zelf geen risicoanalyse uitvoeren en kunnen direct de autocontrolegids toepassen. In dat kader moeten bovendien enkel de non-conformiteit, correctieve acties en corrigerende maatregelen geregistreerd worden. De documenten m.b.t. traceerbaarheid moeten maar gedurende 6 maanden bewaard worden na afloop van de houdbaarheidsdatum of bij ontbreken van deze datum, gedurende 6 maanden na de productiedatum in plaats van 2 jaar.
 • De B2C-sector mag het aantal registraties in het kader van de autocontrole beperken. De registratie is niet meer nodig voor reiniging en ontsmetting, ongediertebestrijding, opleidingen, klachten. Er zijn geen verklaringen van overeenstemming meer nodig voor materialen die in contact komen met levensmiddelen en er moeten geen productfiches meer bijgehouden of opgesteld worden voor de levensmiddelen die rechtstreeks aan de consument worden geleverd.
 • De bemonsteringsfrequentie m.b.t. microbiologie (Verordening (EG) nr. 2073/2005) in het kader van autocontrole is vast te leggen door de operator op basis van het risico. Echter, de sector van de hoevezuivel is vragende partij om alleen een minimumaantal analyses op te leggen. In de gids hoevezuivel wordt een minimum van 2 bemonsteringen per jaar per productgroep voorzien voor de relevante analyses op ieder product. België eist geen omgevingsbemonstering voor analyse op Listeria bij de hoevezuivelaars.
 • De Europese verordening nr. 2073/2005 legt een minimale bemonsteringsfrequentie op voor gehakt vlees, vleesbereidingen, separatorvlees en vers pluimveevlees. De bevoegde autoriteiten kunnen inrichtingen die gehakt vlees, vleesbereidingen en vers pluimveevlees in kleine hoeveelheden produceren vrijstellen van deze bemonsteringsfrequenties. In België ziet het FAVV elke detailhandelszaak in vlees (vleeswinkel, slagerij) als een inrichting die slechts kleine hoeveelheden gehakt vlees en vleesbereidingen produceert. De bemonsteringsfrequentie wordt voor deze bedrijven verlaagd tot 1 analyse per jaar.


Elektronische exportcertificatie

Via de applicatie BECERT werd een beperkt aantal elektronische exportcertificaten al in gebruik genomen om via trapsgewijze introductie te komen tot een stabiel en efficiënt systeem. Er werden extra middelen voorzien voor de ontwikkeling van de applicatie volgens de behoeften van de exporteurs en de certificerende agenten, en voor een spoedige uitbreiding van het aantal certificaten die via BECERT kunnen worden aangevraagd.


Tijdens hun dagelijkse activiteiten waken de medewerkers van het FAVV ook over de administratieve vereenvoudiging.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren