Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Coronavirus (Covid-19): Informatie voor bedrijven in de ...
Coronavirus (Covid-19): Informatie voor bedrijven in de voedselketen Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Algemene vragen: https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/
Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
Call center: 0800/14.689 tussen 8u en 20u.
Actieve biociden tegen dit virus
Afspraken per sector

Informatie voor dierenartsen en houders van huisdieren en nutsdieren - Informatie betreffende de Risk Assessment Group - Covid Animals (RAGCA)


 
Enkel bedrijven die een toelating van het FAVV van het type "restaurant" kunnen tonen worden als dusdanig beschouwd

Heropstart van uw activiteit: het FAVV begeleidt u!

Algemene maatregelen voor bedrijven en winkels

Controles en inspecties door het Agentschap 

Aanbevelingen voor de voedselverwerkende bedrijven
Verpakkingen

Validatie autocontrolesysteem in alle sectoren -Update-

FAQ's -Update-

FAQ's van de Europese Commissie (PDF)

Enkel bedrijven die een toelating van het FAVV van het type "restaurant" kunnen tonen worden als dusdanig beschouwd (09/10/2020)

 

Bedrijven van het type "restaurant" beschikken over een toelating van het FAVV. Het FAVV levert deze toelating onder de vorm van een affiche die ze verplicht moeten ophangen op een voor het publiek zichtbare plaats. Een bedrijf dat dergelijke affiche van toelating door het FAVV niet kan tonen kan niet als een restaurant worden beschouwd.
Een café is geen restaurant maar een drankgelegenheid. Café's beschikken over een registratie, niet over een toelating.


Via Foodweb, kan voor een bepaald bedrijf worden opgezocht welk type toelating of registratie het FAVV heeft toegekend.

Meer info over toelatingen en registraties vindt u op: www.favv.be/erkenningen/verplichtingtothetafficheren/default.asp

Hieronder ziet u een voorbeeld van een toelating:
Controles en inspecties door het Agentschap (Update 27/04/2020)

 

Het Agentschap normaliseert geleidelijk aan zijn controles.

Vanaf het begin van de maatregelen die de federale Regering op 18 maart van dit jaar heeft genomen, werden de activiteiten van handelszaken en bedrijven beperkt of verboden. Handelszaken actief in de voedingsketen konden hun activiteiten verder zetten, behalve de restaurants Ook de inspectie- en controlediensten met inbegrip van het FAVV behoren tot de organisaties waarvan de werking als essentieel werd beschouwd en dit om de veiligheid van burgers in het algemeen en van de voedselketen te beschermen. In dit kader is het FAVV controles blijven uitvoeren. Het agentschap heeft haar controleplan aangepast en richtte zich in eerste instantie op de meest prioritaire controles, zoals het opvolgen van klachten, van non-conformiteiten en de controles bij import en export. Het FAVV start deze week met een geleidelijke normalisatie van haar activiteiten.

Uiteraard moet dit in alle veiligheid kunnen gebeuren. Voor alle controles wordt alles in het werk gesteld om de tijd ter plaatse zo kort mogelijk te houden en dit met aangepaste checklists.

Tijdens controles moeten een aantal bijzondere maatregelen worden voorzien die te allen tijde moeten worden nageleefd.
Het doel van deze maatregelen is om de fysieke afstand en de tijd voor de fysieke controle tot een minimum te beperken. Dit betekent dat:

 • De missies worden grondig voorbereid. Dit maakt het mogelijk om de tijd aanwezig bij de bezochte onderneming tot een minimum te beperken.
 • Controleurs houden voldoende afstand van de gecontroleerde (minstens 1,5 meter). Controleurs verzorgen een goede handhygiëne voor en na de controle.
 • Controles van documenten worden beperkt. Documenten kunnen vooraf of nadien elektronisch overgemaakt worden.
 • Contact van materiaal van de controleur met dat van de ondernemer wordt in de mate van het mogelijke beperkt en er wordt indien nodig ontsmetting voorzien.
 • Documenten waaraan maatregelen gekoppeld zijn, zullen wel ter ondertekening voorgelegd worden, met respect van de maatregelen voor de fysieke afstand en de handhygiëne.


De controleur/ inspecteur zal de gecontroleerde hierover specifiek inlichten.Naar bovenAanbevelingen voor de voedselverwerkende bedrijven (Update  19/03/2020)

  In het kader van de maatregelen getroffen door de regering beschouwt zij “de handelszaken en de bedrijven betrokken in de voedselketen, de voedingsindustrie, de land- en tuinbouw en de productie van meststoffen en de visserij” als noodzakelijk voor de bescherming van de vitale behoeften van de natie en van de behoeften van de bevolking. Zij beschrijft ze ook als vitale sectoren en essentiële diensten.

De activiteiten van de voedselverwerkende sector zijn onder bepaalde voorwaarden toegelaten.

Ter ondersteuning van de sector werden deze aanbevelingen op 17/03/2020 opgesteld. De website van de FOD Volksgezondheid en de reglementering vormen steeds de referentie ingeval van twijfel over de aard van het antwoord of van de meest geschikte maatregel op eender welke vraag of risico.

https://www.info-coronavirus.be/fr/         https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.info-coronavirus.be/de/       https://www.info-coronavirus.be/en/Er moet met twee risico’s van overdracht van het Covid-19 virus tussen personen rekening worden gehouden :
 • Het risico door rechtstreeks contact met een besmette persoon;
 • Het risico door onrechtstreeks contact, verspreid in de tijd, met een besmette persoon door contact met door hem of haar uitgehoeste verneveling op inerte oppervlakken (gebruiksvoorwerpen, tafels, gereedschap, computertoetsen, aanraakschermen, aanraaktoetsen van elektronische/elektrische systemen, handgrepen, voedsel, verpakking, enz.).


Rechtstreeks contact

De rechtstreekse contacten zijn het meest risicovol en de belangrijkste maatregelen om momenteel hieraan het hoofd te bieden, zijn :
 • (snel) verwijderen van besmet personeel of personeel met ademhalingssymptomen. De personen die in nauw familieverband in contact zijn geweest met personen van wie de besmetting bevestigd is, zouden eveneens moeten weggehouden worden van een risicovolle werkpost (contact met andere personen, hanteren van vers te consumeren levensmiddelen), of in ieder geval moeten zij hun temperatuur en ademhalingssymptomen regelmatig controleren;
 • social distancing", door de contacten tussen personen maximaal te verminderen en door minimum 1,5 meter afstand te houden tussen mensen waar mogelijk.


In elk geval moet worden aangedrongen op elke maatregel om “social distancing” te kunnen naleven (voor de interacties tussen de personeelsleden maar ook met de verschillende actoren in het bedrijf, zoals de medewerkers van het FAVV en de met opdracht belaste personen), afhankelijk van de situatie, en zonder afbreuk te doen aan de verplichte maatregelen die worden doorgevoerd,

 • door het bevorderen van thuiswerk,
 • door bijzonder waakzaam te zijn op plaatsen waar de werknemers van het bedrijf samenkomen (verdeling van maaltijden, kleedruimten, enz.),
 • door een minimumafstand van 1,5 m tussen de werkposten en de werknemers te handhaven, of door geschikte beschermingsmiddelen aan het personeel ter beschikking te stellen,
 • door het aantal vergaderingen tot een minimum te herleiden en de voorkeur te geven aan "teleconferenties", en het aantal deelnemers tot een minimum te beperken indien "fysieke" vergaderingen absoluut moeten worden gehouden,
 • door het beperken van contacten met bezoekers ongeacht wie,
 • door ervoor te zorgen dat het personeel elke bijeenkomst vermijdt,
 • indien nodig door het invoeren of bevorderen van het werk in twee of meerdere teams gescheiden in de tijd.Onrechtstreeks contact

Het risico op infectie in verband met (onrechtstreeks) contact met levensmiddelen blijft momenteel door verschillende internationale gezondheidsorganisaties als verwaarloosbaar beoordeeld ten opzichte van rechtstreeks contact. Dit soort risico's wordt meer bepaald beheerd door een strikte toepassing van de bestaande aanbevelingen en verplichtingen op het gebied van persoonlijke hygiëne, van voedselhygiëne en arbeidshygiëne en door regelmatige reiniging en desinfectie van inerte oppervlakken en voorwerpen. Reiniging met warm water en zeep is reeds zeer effectief tegen Covid-19. Soms is reiniging beter dan een ontsmettingsmiddel verkeerd gebruiken. De meeste van de gebruikelijke ontsmettingsmiddelen zijn actief tegen Covid-19 wanneer de gebruiksvoorwaarden ervan worden nageleefd (zie gebruiksaanwijzingen).Specifieke aanbevelingen voor de persoonlijke hygiëne met betrekking tot Covid-19:

 • blijf thuis als je ziek bent;
 • was je handen regelmatig (warm water en zeep zijn al voldoende);
 • gebruik altijd nieuwe papieren zakdoeken en werp ze onmiddellijk weg in een gesloten vuilnisbak;
 • nies of hoest in de plooi van je elleboog als je geen zakdoek bij de hand hebt.

Algemene aanbevelingen met betrekking tot voedselhygiëne, in volgorde van prioriteit specifiek voor Covid-19:

 • bereid geen voedsel als je ziek bent. Vermijd contact tussen je handen en je gezicht wanneer je voedsel bereidt;
 • was je handen met warm water en zeep tussen elke bereiding gedurende minstens 30 seconden;
 • was grondig de oppervlakken waarop je voedsel, vooral rauw vlees, bereid hebt met warm water en zeep;
 • verhit al het rauwe vlees voldoende aan de oppervlakte (70°C kerntemperatuur gedurende ten minste 2 minuten voor verwerkt vlees);
 • bereid het voedsel apart, vooral wanneer je werkt met rauw vlees.

Aanbevelingen voor tips over netheid en hygiëne op de werkplek (WHO):
De hierna vermelde maatregelen zullen je helpen de verspreiding van infecties in het algemeen (verkoudheid, griep, gastro-enteritis, enz.) en Covid-19 in het bijzonder op je werkplek te voorkomen en je klanten, onderaannemers en werknemers te beschermen.

 • Reinig regelmatig de oppervlakken (bureaus, tafels, enz.) en voorwerpen (telefoons, toetsenborden, enz.) met een ontsmettingsmiddel.
 • Stimuleer je werknemers, onderaannemers en klanten om hun handen regelmatig en zorgvuldig te wassen. Zie erop toe dat het personeel, de onderaannemers en de klanten de mogelijkheid hebben om hun handen met water en zeep te wassen.
 • Stel overal op de werkplek goed zichtbare dispensers met een ontsmettend handspoelmiddel ter beschikking. Zorg ervoor dat deze dispensers regelmatig gevuld worden.
 • Plaats posters waarop de handhygiëne wordt voorgeschreven. Deze posters kunnen gebaseerd zijn op die van de nationale overheid voor volksgezondheid of op die van de website van de WHO
  (www.who.int).
 • Combineer dit met andere communicatieacties, zoals de publicatie van richtlijnen van officiële instanties die verantwoordelijk zijn voor de gezondheid en veiligheid op het werk (publicatie is een maatregel die de voorkeur geniet in het kader van “social distancing”), de organisatie van briefings (niet te veel mensen tegelijk) en de verspreiding van informatie over handhygiëne op het intranet


Aanmoedigen en bevorderen van een goede ademhalingshygiëne op de werkplek.

 • Hang posters op om de ademhalingshygiëne te bevorderen. Combineer dit met andere communicatieacties, zoals het publiceren van richtlijnen van officiële instanties die verantwoordelijk zijn voor gezondheid en veiligheid op het werk, het organiseren van briefings en het verspreiden van informatie over handhygiëne op het intranet.
 • Zorg ervoor dat er maskers en/of papieren zakdoeken in geval van een loopneus of hoest op het werk ter beschikking zijn, evenals gesloten vuilnisbakken voor hygiënische verwijdering.Bijzonder risico voor dierlijke producten
Alle instellingen voor volksgezondheid en diergezondheid zijn het erover eens dat vlees of levensmiddelen op basis van vlees momenteel geen enkel initieel risico op Covid-19 vormen. Er moet echter altijd rekening worden gehouden met het risico van hun indirecte besmetting door de mens. Alle levensmiddelen waarop een operator zou kunnen gehoest hebben, moeten uit de voedselketen worden verwijderd.Naar boven

Verpakkingen (Update 24/03/2020)

 

Is er een risico op infectie door contact met verpakkingen?
Net zoals andere oppervlakken is het mogelijk dat het virus hierop kort aanwezig is.
Bij het boodschappen doen is het ook belangrijk dat men enkel aanraakt wat men echt nodig heeft, zeker indien het onverpakte levensmiddelen betreft. Regelmatig en grondig de handen wassen blijft de boodschap. In ieder geval is het zinvol om onmiddellijk na de boodschappen de handen te wassen.

Mag een consument met eigen verpakkingen (vb. potjes) naar de winkel?
Eigen verpakkingen, zoals zakjes voor groenten en fruit, in zelfbediening mogen ook nu gebruikt worden. Een goede hygiëne van de verpakking is zoals steeds belangrijk.
Het gebruik van eigen verpakkingen van de consument bij de slager, bakker, traiteur… wordt momenteel afgeraden om de verspreiding van het virus te tegen te gaan. De verpakkingen zouden een vector voor het virus kunnen zijn en zo de slager, bakker, traiteur… kunnen besmetten.
Regelmatig en grondig de handen wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt is belangrijk.

Mogen er nog levensmiddelen in bulk verkocht worden?
Ja. Extra aandacht voor een goede handhygiëne is noodzakelijk. Het aanraken van onverpakte levensmiddelen moet vermeden worden.
Als een consument een onverpakt levensmiddel aanraakt, dan moet dit product door hem/haar aangekocht worden. Aangeraakte onverpakte levensmiddelen mogen niet meer verkocht worden aan andere consumenten.
Bij het gebruik van scheplepels, dispensers… is een goede hygiëne belangrijk. De scheplepels of hendels van dispensers zouden een vector voor het virus kunnen zijn. Regelmatig en grondig de handen wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt is belangrijk.

Hoe kan de besmetting van verpakkingen vermeden worden?
Het risico op infectie via verpakkingen is veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon. Toch moet men er alles aan doen om besmetting van verpakkingen te vermijden. Dit kan door een strikte toepassing van de bestaande aanbevelingen en verplichtingen op het gebied van persoonlijke hygiëne, van voedselhygiëne en arbeidshygiëne en door regelmatige reiniging en desinfectie van inerte oppervlakken en voorwerpen.
Zie ook “Aanbevelingen voor de voedselverwerkende bedrijven”.Naar boven

Validatie autocontrolesysteem in alle sectoren (23/10/2020)

  De huidige van toepassing zijnde uitzondering voor de audits van het autocontrolesysteem wordt als volgt geüpdatet.

De uiterste datum voor het opnieuw bekomen van de validatie wordt aangepast. Deze datum werd eerder vastgelegd op 30/12/2020 voor alle activiteiten en specifiek voor de horecasector, waar een langere periode van sluiting van toepassing was, werd de uiterste datum voor validatie bepaald op 31/3/2021.

Deze laatste datum zal nu gehanteerd worden voor alle operatoren. De bedrijven met een onderbreking in de validatie wegens de corona-situatie moeten hun validatie dus opnieuw bekomen ten laatste op 31/03/2021. De audit zelf moet tijdig uitgevoerd worden, zodat indien nodig de vereiste corrigerende acties als gevolg van de audit genomen kunnen worden voor deze datum.

Mits de validatie binnen deze termijn opnieuw bekomen wordt, zal de toekenning van de bonus automatisch verlopen. Na het ingeven van de audits door de OCI in de databank van het FAVV, moeten de OCI en operator dus geen verdere actie ondernemen.


Naar boven


FAQ's (Update 14/10/2020)

 

Coronavirus en voedsel  

Horeca en distributie

Marginaal, lokaal, en beperkt voor de B2B verkoop zonder erkenning (30%, 80 km) (Update)

Invoer en uitvoer

Controles
CORONAVIRUS EN VOEDSEL


Is het mogelijk om tijdelijk af te wijken van de etiketteringsvoorschriften opgenomen in artikel 9 van VO 1169/2011 (FIC verordening) tijdens deze coronaperiode?

Het is vanzelfsprekend dat een onvolledige of foute etikettering de voedselveiligheid nooit in het gedrang mag brengen. Daarenboven moet de consument ten allen tijde kunnen beschikken over voldoende en correcte informatie om een weldoordachte keuze te kunnen maken bij de aankoop van een product.
Over essentiële vermeldingen zoals de allergenen, de houdbaarheidsdatum en de gebruiks- en bewaarvoorwaarden is er geen discussie mogelijk en kunnen geen afwijkingen gegeven worden, ook niet in deze uitzonderlijke omstandigheden.

Naar analogie met de aanpak ondersteund door de Europese Commissie en in overleg met de andere bevoegde overheidsdiensten, werkt het FAVV met een case-by-case aanpak, waarbij de voedselveiligheid steeds moet worden gegarandeerd en waarbij eventuele versoepelingen enkel tijdelijk kunnen zijn en door de huidige pandemie gerechtvaardigd moeten worden.

De controles op de etikettering van levensmiddelen zijn een gedeelde bevoegdheid tussen het FAVV en de FOD Economie. Het FAVV is bevoegd voor de controle op de etikettering van volgende verplichte vermeldingen:

 • Allergenen
 • Houdbaarheidsdata
 • Gebruiks- en bewaarvoorschriften
 • Voedingswaarde
 • Samenstelling van voedingssupplementen, bijzondere voeding, aangerijkte levensmiddelen en levensmiddelen met beweringen (de controle op de samenstelling van andere levensmiddelen is een bevoegdheid van de FOD Economie)
 • Land van oorsprong of plaats van herkomst van rundvlees (de controle op de oorsprongsetikettering van andere levensmiddelen is een bevoegdheid van de FOD Economie)

Om een afwijking van de etikettering van deze vermeldingen, die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen, te verkrijgen moet u een gemotiveerde aanvraag in te dienen bij uw LCE. Deze aanvraag moet minstens volgende gegevens bevatten:
 • Betrokken product(en)
 • Vermeldingen waarvoor een afwijking gevraagd wordt
 • Periode waarvoor de afwijking gevraagd wordt
 • Reden van de aanvraag

Voor een afwijking van de overige verplichte vermeldingen dient u uw aanvraag te richten aan de FOD Economie via Eric.Sonnet@economie.fgov.be.

Er wordt geen tolerantie verleend voor niet-conformiteiten in etikettering die tijdens controles worden vastgesteld en waarvoor niet voorafgaand een goedkeuring werd verkregen door de bevoegde overheidsdienst.


Kan je via voedsel besmetten/besmet worden?
Het risico op infectie als gevolg van (onrechtstreeks) contact met levensmiddelen blijft momenteel door verschillende internationale gezondheidsorganisaties als verwaarloosbaar beoordeeld ten opzichte van rechtstreeks contact (zie bij voorbeeld https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route). Dit soort risico's wordt meer bepaald beheerd door een strikte toepassing van de bestaande aanbevelingen en verplichtingen op het gebied van persoonlijke hygiëne, van voedselhygiëne en arbeidshygiëne en door regelmatige reiniging en desinfectie van oppervlakken en voorwerpen. Reiniging met warm water en zeep is reeds zeer effectief tegen Covid-19. Reiniging is altijd beter dan een ontsmettingsmiddel verkeerd gebruiken. De meeste van de gebruikelijke ontsmettingsmiddelen zijn actief tegen Covid-19 wanneer de gebruiksvoorwaarden ervan worden nageleefd (zie gebruiksaanwijzingen).

Moeten winkelmanagers (vooral in bulkverkoop) speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Het risico op infectie als gevolg van (onrechtstreeks) contact met levensmiddelen blijft momenteel door verschillende internationale gezondheidsorganisaties als verwaarloosbaar beoordeeld.

Het FAVV herinnert, zoals steeds, aan het belang van de naleving van een goede basishygiëne. Een reflex die het mogelijk maakt om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, van welke aard ook. Deze algemene aanbevelingen hebben in het bijzonder betrekking op persoonlijke hygiëne (thuisblijven als je ziek bent, handen wassen, ...), voedselhygiëne (al het rauwe vlees voldoende koken, ...), en aanbevelingen voor netheid en hygiëne op de werkplek (regelmatige en voldoende reiniging van oppervlakken, ...).
In de huidige omstandigheden van Covid-19 heeft het agentschap de sectoren in een nota verzocht de bestaande aanbevelingen en verplichtingen inzake levensmiddelen en persoonlijke hygiëne strikt toe te passen, alsook door regelmatige reiniging en ontsmetting van oppervlakken en voorwerpen die in contact/nabijheid kunnen komen met mensen. Reiniging met zeep en warm water is inderdaad zeer effectief om interpersoonlijke overdracht van covid-19 tegen te gaan. Reiniging met zeep is een essentiële stap voor de desinfectie. Reiniging is vaak beter dan desinfecteren. De meeste van de gebruikelijke ontsmettingsmiddelen zijn actief tegen Covid-19 wanneer de gebruiksvoorwaarden worden gerespecteerd (zie gebruiksaanwijzing).

Zijn er specifieke aanbevelingen voor de operatoren over het gebruik van handschoenen of kan worden gezegd dat het regelmatig en correct wassen van de handen (volgens de aanbevelingen op onze website m.b.t. Covid-19) volstaat?
Een goede handhygiëne is, meer nog dan anders, van vitaal belang. De nadruk moet dus worden gelegd op het correct wassen van de handen met warm water en zeep, eventueel gevolgd door een ontsmetting.
Zelfs bij het dragen van handschoenen moet op elk moment een goede handhygiëne worden toegepast. Handschoenen kunnen soms een vals veiligheidsgevoel geven: je voelt je beschermd en je denkt minder aan het regelmatig wassen/ontsmetten van je handen!
Wanneer een verkoper meerdere klanten bedient zonder zijn handschoenen te wisselen, bestaat in deze bijzondere context van Covid-19 bovendien het risico dat de handschoenen een vector van het virus worden, tussen consumenten (via de verpakking) of naar de verkoper indien hij zijn gezicht met de handschoenen aanraakt...
Handschoenen zullen de verspreiding van het virus dus niet stoppen. Gewoon je handen wassen tussen elke klant is een zeer goede oplossing om besmetting te voorkomen.
http://www.favv.be/consumenten/dagelijksleven/bereiding/handschoenen/

Hoe moet ik mijn winkelruimte reinigen en ontsmetten?
Elk commercieel beschikbaar reinigingsmiddel mag gebruikt worden om werkoppervlakken, vloeren, muren… te reinigen. Daarbij moet de gebruiksaanwijzing gevolgd worden en moet steeds grondig nagespoeld worden met drinkbaar water.
Enkel toegelaten biociden mogen gebruikt worden voor het ontsmetten van de ruimtes in uw onderneming. De voorwaarden voor gebruik op het etiket en in de toelatingsakte moeten zeer strikt gerespecteerd worden. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn levensmiddelen te beschermen of weg te nemen uit de behandelde ruimte of om de behandelde oppervlakken grondig na te spoelen met drinkbaar water. Bewust biociden vernevelen over groenten en fruit met als doel deze te ‘ontsmetten’ is geen toegelaten praktijk. Biociden kunnen schadelijk zijn voor gezondheid.
Via volgende link kan u de lijst raadplegen die een overzicht geeft van de toegelaten biociden en de specifieke voorwaarden voor gebruik: https://www.health.belgium.be/nl/lijst-van-toegelaten-biociden-en-jaarverslag.
HORECA EN DISTRIBUTIE

Hebben groothandels een aparte registratie nodig voor detailhandelsactiviteiten?
Elke groothandel beschikt over een toelating of registratie van het FAVV. Deze bedrijven mogen nu rechtstreeks levensmiddelen verkopen aan consumenten. In het bijzonder wordt de bedrijven gevraagd de nodige maatregelen te nemen om wachtrijen te voorkomen (cf. algemene aanbevelingen).
Tot eind december zal het FAVV dit beschouwen als een activiteit die geen aparte registratie vereist. De detailhandelsactiviteiten worden dus gedekt door de bestaande toelating of registratie van het bedrijf. De inrichtingen die niet bij het FAVV geregistreerd zijn, vallen uiteraard niet onder de definitie van levensmiddelenhandel en mogen dus geen levensmiddelen verkopen.

Mag een ambulante handelaar, die over een toelating (of registratie) beschikt van het FAVV, levensmiddelen verkopen vanop zijn thuisadres?

Ja, dit mag. Als de operator dit doet vanuit het voertuig of kraam dat hij gebruikt voor de ambulante handel en er geen vaste winkelruimte aanwezig is, is deze activiteit steeds impliciet en moet ze niet aangegeven worden bij het FAVV. Er is geen bijkomende toelating nodig.


Hebben bedrijven een aparte registratie nodig voor cateringactiviteiten?
Bedrijven, die actief zijn in de horecasector en hiervoor over een toelating 1.1 van het FAVV beschikken, mogen in het kader van de Covid-19 maatregelen traiteurdiensten voorstellen en ze mogen ook maaltijden bij klanten thuis afleveren. In het bijzonder wordt de bedrijven gevraagd de nodige maatregelen te nemen om wachtrijen te voorkomen (cf. algemene aanbevelingen).

Tot eind 2020 zal het FAVV dit beschouwen als een activiteit die geen aparte registratie vereist. De traiteuractiviteiten worden dus gedekt door de bestaande toelating van het horecabedrijf.
De inrichtingen die niet bij het FAVV geregistreerd zijn, vallen uiteraard niet onder de definitie van levensmiddelenhandel en mogen dus geen levensmiddelen verkopen.

Mogen horecazaken leveren?
Keukens van horecazaken (restaurants, hotels) mogen opereren. Een horecazaak kan overgaan tot het leveren van maaltijden, mits het respecteren van volgende voorwaarden:
De wettelijke bewaartemperatuur van te koelen voedingsmiddelen of diepvriesproducten moet worden gegarandeerd. Dit kan in een koelwagen, of bij gebrek daaraan door het gebruik van frigoboxen, isotherme zakken/bakken met koelelementen,…
Zowel de wagen als de koelinstallaties moeten in goede staat zijn en regelmatig gereinigd worden. De temperatuur tijdens het transport moet controleerbaar zijn met een gemakkelijk af te lezen en goed geplaatste temperatuur.
Warme keten: De minimale veilige temperatuur voor de warme keten situeert zich tussen 55°C en 60°C.
Koude keten: De maximale veilige temperatuur voor de koude keten bedraagt 7°C.
Tijdens de leveringen moeten deze temperatuurdrempels worden gerespecteerd om de ontwikkeling van bacteriën te voorkomen.
Het verpakkingsmateriaal en de andere materialen moeten geschikt zijn om met voedingsmiddelen in contact te komen (schotels, verpakking, emmers,…). Dit symbool geldt als bewijs:


U moet de consument op de hoogte brengen van de aanwezigheid van één of meerdere allergenen in uw producten (bv. Eieren in mayonaise).
De informatie moet schriftelijk (op de menukaart, op het etiket) of mondeling gegeven worden.
Momenteel is de kans dat consumenten via voeding besmet raken met COVID-19 zeer klein en niet bewezen. Hoe dan ook benadrukt dat het handhaven van de goede hygiënepraktijken fundamenteel is en helpt om de meeste besmettingen te voorkomen:
 • bereid verschillende voedingsmiddelen gescheiden, vooral wanneer wordt gewerkt met rauw vlees
 • gebruik warm water en zeep om de oppervlakten waar voedsel bereid wordt mee af te wassen, vooral wanneer wordt gewerkt met rauw vlees
 • was je handen met warm water en zeep tussen elke bereiding door
 • verhit rauw vlees voldoende (70°C kerntemperatuur gedurende minstens 2 minuten)
 • bereid geen voeding indien je ziek bent

Mag er afgehaald worden in horecazaken?
Keukens van horecazaken (restaurants, hotels) mogen opereren. Een horecazaak kan overgaan tot het afhalen van maaltijden, mits het respecteren van bovenstaande voorwaarden.

Volstaat het afwassen van glazen met koud water om de verspreiding met het coronavirus te vermijden?
Machinaal afwassen verdient de voorkeur boven met de hand afwassen (temperatuur minimum 60°C, langere contacttijd met het water en detergenten, drogen, …).
Als u met de hand afwast is het aangeraden om heet water en detergent te gebruiken. Eventueel kan u naspoelen met koud drinkbaar water.
Indien het niet mogelijk is om met heet water af te wassen, bijvoorbeeld omdat uw cafétoog niet over warm water beschikt, moet u extra aandacht besteden aan volgende punten:
 • het gebruikte afwaswater moet te allen tijde schoon worden gehouden.
 • Gebruik steeds voldoende detergent (volgens de aanbevelingen van de producent).
 • Laat de glazen voldoende lang weken in het water met detergent.
 • Spoel na met drinkbaar water.
 • Gebruik een afwasbak voor het afwassen en een andere afwasbak voor het naspoelen.
 • Laat de glazen goed uitlekken en drogen voor ze opnieuw gebruikt worden.
 • Droog bij voorkeur niet af met een handdoek. Als dit toch niet te vermijden is, zorg er dan voor dat u zo vaak als nodig een propere handdoek neemt. Was de handdoeken steeds na gebruik (laat ze niet drogen om opnieuw te gebruiken).
 • Was uw handen voor u de gewassen glazen aanraakt.

Groothandels

Aan groothandels in levensmiddelen waarvan de stock aan gekoelde levensmiddelen niet kan afgezet worden als gevolg van de sluiting van de horeca, wordt uitzonderlijk toegestaan dat zij gekoelde voorverpakte levensmiddelen invriezen op voorwaarde dat:

- ze beschikken over installaties die toelaten de producten snel in te vriezen tot -18°C en deze temperatuur aanhouden gedurende de duur van de stockage,
- de gekoelde levensmiddelen voor het invriezen steeds bewaard en gemanipuleerd werden in de vestiging met respect voor de goede hygiënepraktijken,
- de uiterste consumptiedatum of datum van minimale houdbaarheid van deze levensmiddelen niet overschreden wordt voor het invriezen plaatsvindt,
- de oorspronkelijke etikettering van deze levensmiddelen niet wordt gewijzigd en blijft zichtbaar en leesbaar,
- de datum van invriezen wordt toegevoegd op de verpakking van de betrokken levensmiddelen,
- de ingevroren levensmiddelen na het invriezen in de vestiging beheerd worden met respect voor de goede hygiënepraktijken,
- niets de verantwoordelijken van de betrokken vestigingen laat vermoeden dat de betrokken levensmiddelen een risico inhouden voor de gezondheid van de consument,
- de levensmiddelen die ingevroren werden door groothandels in het kader van deze uitzondering ingevroren verkocht worden voor 1/1/2021 en gebruikt worden ten laatste op 31 januari 2021. In ieder geval moeten de producten na het ontdooien zonder uitstel gebruik worden.
Tot eind 2020 zal het FAVV dit beschouwen als een activiteit waarvoor geen registratie of melding aan het FAVV nodig is.MARGINAAL, LOKAAL, EN BEPERKT VOOR DE B2B VERKOOP ZONDER ERKENNING (VERKOOP VAN MAXIMAAL 30% VAN DE OMZET, BINNEN EEN STRAAL VAN 80 KM) (Update 14/10/2020)

Is de regel “marginaal, lokaal en beperkt” (30% 80 km) voor de B2B verkoop zonder erkenning nog geldig?
De regel “marginaal en beperkt” voor de verkoop aan andere professionele zaken (B2B verkoop) zonder erkenning wordt opgeheven tot eind 2020. Dit wil zeggen dat meer dan 30% B2B verkocht mag worden en dat er geen limiet is op het aantal eigen vestigingen waar levensmiddelen aan mogen verdeeld worden.
De regel “lokaal” 80 km blijft wel behouden om bijkomende verre verplaatsingen te vermijden.
Deze tijdelijke afwijking zal slechts geldig zijn tot eind 2020. Operatoren die meer dan 30% B2B verkopen of aan meer dan 2 eigen vestigingen leveren, zullen vanaf 2021 opnieuw over de correcte erkenning of toelating moeten beschikken voor deze B2B activiteit zoals voorzien in de regelgeving.INVOER EN UITVOER

Heeft de COVID 19 epidemie een impact op de grenscontroles in derde landen?
Het FAVV heeft vernomen dat omwille van de COVID 19 epidemie sommige derde landen bepaalde grenscontroleposten sluiten. Het FAVV raadt aan dat de exporteur zich voorafgaandelijk hiervan vergewist, bijvoorbeeld via zijn importeur.

Heeft de COVID 19 epidemie een impact op de invoervoorwaarden van derde landen?
Sommige landen hebben hun invoervoorwaarden aangepast omwille van het Coronavirus COVID-19. We raden exporteurs, in het bijzonder zij die levende dieren exporteren, aan om zich goed te informeren over de huidige invoervoorwaarden bij zijn importeur. Officieel bevestigde wijzigingen worden zoveel mogelijk gepubliceerd op de export webpagina’s van het FAVV.


Wat met controles op geïmporteerde goederen?
De controles van het FAVV op ingevoerde levensmiddelen, gepland op basis van een wetenschappelijke risicoanalyse, worden gehandhaafd.

Moeten invoerders nog altijd de originele documenten in de grenscontroleposten aanleveren?
Het FAVV heeft vernomen dat importeurs problemen ondervinden bij het aanleveren van originele documenten in de grenscontroleposten (GCP). Uitvoeringsverordening 2020/466 laat toe dat dat de documentaire controle kan gebeuren op basis van certificaten aanwezig in TRACES of op basis van een scan die door de overheid van het derde land of de operator naar de GCP van binnenkomst (1) verzonden wordt. Operatoren die van deze werkwijze gebruik wensen te maken dienen, behalve indien de gegevens door de bevoegde autoriteit van het derde land in Traces zijn gegenereerd en ingediend, de GCP een verklaring te bezorgen dat ze zich er toe verbinden om de originele documenten zo snel als mogelijk aan de GCP te bezorgen. Een gewaarmerkte kopie van het certificaat zal door de GCP pas afgeleverd worden na ontvangst van het origineel certificaat. In geval van wederuitvoer kunnen er specifieke bepalingen van toepassing zijn.

(1) Dieren en dierlijke producten: https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip-contacts_en
Levensmiddelen en diervoeders onder tijdelijke verhoging van officiële controles of noodmaatregelen: https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports/non-animal_en
Planten en plantaardige producten onder fytosanitaire controle: https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports/plants_en

Wat te doen als u problemen ondervindt bij het verstrekken van het originele certificaat aan de overheid van het derde land?
Indien een bedrijf moeilijkheden ondervindt bij het ter beschikking stellen van een certificaat aan een derde land, ten gevolge van de maatregelen die zijn genomen in het kader van de Covid-crisis, dan kan de betrokken operator zijn LCE op de hoogte brengen en zal het FAVV beoordelen wat in dit kader gedaan kan worden.


Wat met certificering van levende dieren bij intracommunautair handelsverkeer?

Om de gezondheid van de certificerende dierenartsen en de operatoren te beschermen tijdens de certificering van levende dieren en gelijkgestelde producten met behoud van de certificeringsactiviteiten die de intracommunautaire handel in deze goederen mogelijk maken, werd het volgende beslist:

 • Certificerende dierenartsen moeten het huis/kantoor van de operator niet meer betreden om het certificaat ter plaatse af te leveren in TRACES.
 • De certificerende dierenarts kan de certificaten thuis afwerken en valideren in TRACES.


Per uitzonderingsmaatregel zal in deze Coronacrisistijd de extra kost die voorzien was in de Omzendbrief met betrekking tot het gebruik van TRACES door de operatoren bij het intracommunautaire handelsverkeer in levende dieren en bepaalde producten van dierlijke oorsprong ( http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dieren/traces/_documents/2011-04-13_OmzendbriefTRACES_newlinks.pdf) tijdelijk niet van toepassing zijn mits de operator deel 1 zelf invult. Het vervallen van de extra kost is dus enkel mogelijk als de reden de social distancing is zoals beschreven onder het eerste punt.

 

CONTROLES (zie ook “Controles en inspecties door het Agentschap”)


Hoe zit het met de veiligheid van de controleurs en van de gecontroleerde?
Het spreekt voor zich dat de controleurs de nodige hygiënemaatregelen en de voorschriften voor social distancing respecteren. Zij hebben duidelijke en gedetailleerde instructies gekregen over de maatregelen die moeten worden genomen om te zorgen voor een inspectie zonder besmetting aan beide zijden.

Wat met klachten van consumenten?
Het agentschap blijft klachten en meldingen van consumenten opvolgen en controleurs gaan ter plaatse indien dit nodig is.

Als er geen keurder in een slachthuis aanwezig is, kunnen de normale slacht-werkzaamheden doorgaan?
BMO’s die niet aanwezig kunnen zijn op een dag dat ze moeten keuren, zorgen conform artikel 3 in de bijlage van de Raamovereenkomst zelf voor hun vervanging. Deze werkwijze geldt in eerste fase ook op dit moment. De Raamovereenkomst is te vinden op de website van het Agentschap: http://www.favv.be/professionelen/dierenartsen/#bmo.
Vervanging
Art. 3. […] De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om wanneer hij verhinderd is zelf voor zijn vervanging te zorgen. Bij vervanging blijft de opdrachtnemer ten aanzien van de opdrachtgever aansprakelijk voor het garanderen van de continuïteit van de uitvoering van de opdracht.


Indien er effectief niemand zou komen opdagen in het slachthuis, dan kan het slachthuis contact nemen met de LCE. De LCE’s voorzien via GSM een permanentie 24/7. U vindt de telefoonnummers op de website van het Agentschap: http://www.favv.be/professionelen/contact/lce/ onder “verplichte melding”.

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   23.10.2020rmat:Ge1 -->15.10.2020   |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet