Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Hoeveverkoop en hoeveproductie
Hoeveverkoop en hoeveproductie


  Iedereen die een activiteit uitoefent in de primaire productie (veeteelt, land- en tuinbouw, akkerbouw, fruitteelt…) moet gekend zijn bij het Voedselagentschap als primaire producent, zowel hobbyisten als professionelen.

Slechts in enkele uitzonderlijke gevallen is het niet nodig om bij het FAVV gekend te zijn. Deze gevallen worden beschreven in het KB van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV.

Professionelen in de primaire sector mogen hun producten, fruit, groenten, rauwe melk, kruiden… verkopen aan andere operatoren (verwerkingsindustrie, restaurants, detailhandels…) of rechtstreeks aan de consument, zonder dat ze dit als extra activiteit in de voedselketen moeten melden. Hiervoor volstaat hun activiteit als primaire producent.

Het FAVV kan geen onderscheid maken tussen primaire producenten die hun producten verkopen aan de industrie en zij die de producten verkopen rechtstreeks aan consumenten (hoeveverkopers). Primaire producenten zijn dus allemaal potentiële hoeveverkopers. Het totaal aantal professionele primaire producenten kan worden bepaald, het aantal hoeveverkopers niet. In 2017 bedroeg het totaal aantal professionele, bij het FAVV gekende primaire producenten ongeveer 40.000.

Hoeveverkopers die producten aanbieden die ze niet zelf geproduceerd hebben, maar zelf hebben ingekocht, moeten dit aangeven bij het FAVV. Als operatoren er voor kiezen om hun producten eerst te bewerken of te verwerken alvorens ze te verkopen, moet dit ook aangegeven worden bij het FAVV.
Het zijn dan immers niet louter hoeveverkopers, maar ook hoeveproducenten.

Een hoeveproducent is bijvoorbeeld:
  • iemand die rauwe melk verwerkt tot zuivelproducten,
  • iemand die eigen gekweekt pluimvee slacht en verkoopt op de lokale markt,
  • iemand die het vlees van eigen runderen - moeten geslacht worden in een slachthuis - verwerkt in de hoeveslagerij,
  • iemand die confituur of compote maakt van het zelf geteeld fruit,…

Deze activiteiten als hoeveproducent moeten dus bij het FAVV gekend zijn onder de vorm van een toelating. Op basis daarvan kan het FAVV een schatting maken van het aantal hoeveproducenten dat zijn producten rechtstreeks verkoopt aan de consument.

Onderstaande figuur geeft een overzicht:Voorbeeld: Een kweker van aardbeien is een primaire producent. Verkoopt hij de verse aardbeien aan de consument, dan is hij hoeveverkoper. Maakt hij van de verse aardbeien eerst confituur om die dan aan de consument te verkopen, dan is hij hoeveproducent.

Vier specifieke groepen hoeveproducenten kunnen worden onderscheiden:
  1. Hoevezuivelproducenten: zij produceren melk en verpakken of verwerken ze tot zuivelproducten.
  2. Hoeveproducenten van pluimvee of konijnen: zij slachten de dieren zelf en verkopen de volledige karkassen op de hoeve, op de markt of verwerken ze in hun eigen restaurant of slagerij op de hoeve.
  3. Hoeveslagers: zij houden dieren en baten ook een slagerij uit op het landbouwbedrijf. Het slachten van de dieren gebeurt meestal in een erkend slachthuis.
  4. Detailhandelaars en producenten van plantaardige producten op het landbouwbedrijf: zij telen groenten, fruit of akkerbouwgewassen, verwerken de producten of kopen nog extra producten in en verkopen ze rechtstreeks aan consumenten in hun hoevewinkel

Het totaal aantal hoeveproducenten is niet eenvoudig de som van bovenstaande groepen. Sommige operatoren behoren immers tot meer dan één groep. Anderzijds zitten in het totaal aantal hoeveproducenten ook operatoren die niet tot een van de 4 groepen behoren (bijv. operatoren die op grote oppervlakte plantaardige producten telen en deze verwerken in hun restaurant, operatoren die foie gras maken van zelfgekweekte ganzen…).
Meer info

 
De meest recente schattingen van het aantal hoeveproducenten (PDF)
Brochure “Verwerking en verkoop op de hoeve”
Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf
Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen
Omzendbrief met betrekking tot verkoop van levensmiddelen door de producent aan de consument met tussenkomst van een derde voor de organisatie van de levering
Listeria: algemene informatie
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.01.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet