Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Export naar derde landen > Planten en plantaardige producten
Export van planten en plantaardige producten


 
Algemene informatie
Informatie per productklasse
Formulier "Aanvraag van inspecties van planten, tijdens het groeiseizoen, met het oog op de uitvoer"
Landspecifieke instructiebundel per productAlgemene informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omzendbrief betreffende fytosanitaire certificaten voor uitvoer en wederuitvoer (PCCB/S4/1604537)

 

Omzendbrief betreffende het fytosanitaire pre-uitvoercertificaat (PCCB/S4/673795)

Informatie over de fytosanitaire eisen van derde landen en de informatiebronnen (PDF) (14/03/2023)
 • Bijlage 1 (XLS) : Tabel 01 - Eisen voor groenten, fruit en consumptieaardappelen (10/10/2023)
 • Bijlage 2 (XLS) : Tabel 02 - Eisen voor planten voor opplant (26/09/2023)
 • Bijlage 3 (XLS) : Tabel 03 - Eisen voor andere producten (hout, tabak, vlas, mout, hop, diervoeder, diepgevroren producten, granen, gedroogd fruit, enz. ...) (26/09/2023)
 • Bijlage 4 (DOC) : Aanvraagformulier om deze tabellen aan te passen (15/02/2023)
Authorised service provider (ASP)

Informatie en instructie omtrent geografische ziektevrije zones

Plantenziekten


Naar boven

 Informatie per productklasse

  Een categorie gelijkaardige producten die in de fytosanitaire regelgeving samen kunnen beschouwd worden.

Productklasse Informatie
Fruit en groenten (inclusief consumptie-aardappelen)

Omzendbrief betreffende de uitvoervoorwaarden om te voldoen aan de specifieke eisen van 3de landen m.b.t. maximumresidugehalten  (PCCB/S4/697330)

(alleen geldig voor uitvoer naar de Russische Federatie en Japan)  

Deze omzendbrief maakt het mogelijk om de basis vast te leggen om ook de specifieke invoereisen van derde landen m.b.t. de maximumresidugehalten (MRL) bij de uitvoer van verse aardappelen, groenten en fruit te integreren in het autocontrolesysteem (ACS) van de exporteur.

Handelsnormcontrole

Omzendbrief betreffende handelnormcontroles voor aardappelen, groenten en fruit (PCCB/S1/LSW/597024)

Gewasbeschermingsmiddelen

De certificaten voor registratie van een product (free sales certificates) die worden gevraagd door bepaalde derde landen worden afgeleverd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Voor meer informatie hierover: https://fytoweb.be/nl/gewasbeschermingsmiddelen/toelatingsprocedure/toelating-wijzigen/certificaat. (26/03/2019) 

Gewaarmerkte kopie van fytosanitaire certificaten

Overeenkomstig ISPM-12 dient een fytosanitair certificaat voor wederuitvoer steeds vergezeld te gaan van ofwel het origineel fytosanitair certificaat van het land van oorsprong ofwel een gewaarmerkte kopie van het fytosanitair certificaat van het land van oorsprong. Door Fresh Trade Belgium (Belgische beroepsfederatie van invoerders, uitvoerders, groothandelaars en logistieke dienstverleners actief in de sector fruit en groenten) werd een sectorprocedure opgesteld voor het correct gebruik en beheer van dergelijke gewaarmerkte kopieën. Deze procedure die openstaat voor zowel leden als niet leden van Fresh Trade Belgium werd gevalideerd door het FAVV. Operatoren die een gewaarmerkte kopie van een fytosanitair certificaat wensen te bekomen in het kader van de wederuitvoer van verse groenten en fruit, dienen deze sectorprocedure toe te passen. (27/11/2015)

Meer en meer derde landen leveren elektronische of digitale certificaten af. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de criteria en voorwaarden die in België worden gehanteerd voor de afgifte van gewaarmerkte kopieën van dergelijke elektronische/digitale certificaten voor wederuitvoer in functie van het type certificaat (afhankelijk of het certificaat door de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong al dan niet werd gegenereerd of ingediend via TRACES NT): Schema afgifte van gewaarmerkte kopieën van elektronische/digitale fytosanitaire certificaten. (29/06/2022)

State of play e-phytos to the EU   (PDF) (09/08/2023)

Verpakkingshout

Verpakkingshout (Paletten)

Boomstammen

Brief aan de lidstaten_EN  (PDF) (30/08/2019)

Bericht boomstammen (PDF) (12/08/2019)

Plantaardig teeltmateriaal

Bevoegde federale en/of gewestelijke autoriteiten:

Met ingang van 1 mei 2021 worden de afspraken uit het samenwerkingsakkoord tussen de federale en de gewestelijke overheden betreffende certificering in het kader van uitvoer in uitvoering gebracht.

Meer informatie inzake tot welke autoriteit u zich dient te richten voor het aanvragen van fytosanitaire certificaten en pre-uitvoercertificaten voor plantaardig teeltmateriaal vindt u onder

Plantengezondheid: bevoegde federale en/of gewestelijke autoriteiten, waar kan u terecht?”. (07/04/2021)

Aanvraag bijkomende veldinspecties met het oog op uitvoer door buitenlandse operatoren voor in België gelegen percelen:

Omzendbrief met betrekking tot de aangifte door buitenlandse operatoren van in België gelegen percelen waarop paspoortplichtige planten worden geteeld.

 Formulier "Aanvraag van inspecties van planten, tijdens het groeiseizoen, met het oog op de uitvoer"

  Om te exporteren naar derde landen, zijn mogelijks aanvullende inspecties tijdens het groeiseizoen vereist. In voorkomend geval, moeten deze aanvullende inspecties aangevraagd worden bij de Lokale Controle-Eenheid waar de productieplaats is gelegen, door middel van het volgende formulier "Aanvraag van inspecties van planten, tijdens het groeiseizoen, met het oog op de uitvoer" (PDF) (19/10/2023)


Naar bovenLandspecifieke instructiebundel per product

 
Landen:
  Algerije

Volgens de fytosanitaire wetgeving van Algerije (art. 17, Décret exécutif 93-286) dient een zending van planten of plantaardige producten vergezeld te zijn van:

 • Een fytosanitair certificaat voor uitvoer opgesteld door het land van oorsprong, of
 • Indien het exporterend land verschillend is van het land van oorsprong (EU-lidstaten inbegrepen), een fytosanitair certificaat voor wederuitvoer opgesteld door het exporterend land (in aanvulling op het fytosanitair certificaat van het land van oorsprong of een gewaarmerkte kopie daarvan) (13/06/2023)
  Brazilië
Peren

Ongewortelde stekken van Rhododendron spp.

  Canada
Peren
Andere Planten en plantaardige producten bestemd voor consumptie
 

China

!!! Opgelet !!!

Registratie in SINGLEWINDOWS vereist voor bepaalde productcategorieën bestemd voor humane consumptie. Zie informatie opgenomen op de webpagina betreffende registratie bij de Chinese overheid (28/10/2021).

Hout van Fraxinus sp. (importverbod - G/SPS/N/CHN/632 (DOC))
Sinds 19/11/2013 geldt er in China een invoerverbod voor boomstammen en hout van Fraxinus sp. (es) uit landen waar Hymenoscyphus pseudoalbidus / Chalara fraxinea, voorkomt. Gezien deze schimmel in België aanwezig is, mogen boomstammen en hout van Fraxinus niet meer vanuit België naar China geëxporteerd worden. Dit verbod  geldt ook voor es uit de andere landen die in de notificatie vermeld worden en Luxemburg. Deze laatste informeerde de lidstaten van de aanwezigheid van dit schadelijke organisme in Luxemburg en heeft aan de Europese Commissie gevraagd  om de Chinese overheid hierover in te lichten.
Phytophthora ramorum - waardplanten :
Peren

Auditchecklist voor de validatie van de voorwaarden voor de export van Belgische appelen en peren naar derde landen die specifieke fytosanitaire eisen opleggen (CL-Export-PHY-01 versie 03 dd. 26/02/2021 – verantwoordelijke: VBT - datum goedkeuring FAVV: 18/03/2021)


  Colombia
Appelen en Peren
  Egypte

Advanced Cargo Information System:

zie  https://www.nafeza.gov.eg/en en FIT marktstudie.

Het certificaat voorziet niet de mogelijkheid om het ACID (Advanced Cargo Information Declaration) nummer te vermelden. Zoals opgenomen in de FAQ van NAFEZA dient de exporteur in voorkomend geval het ACID nummer te vermelden op een sticker die op het certificaat wordt aangebracht. De sticker dient buiten het (fyto)sanitair kader (bv linkerbovenhoek) te worden aangebracht en mag enkel volgende informatie bevatten: “INFO of exporter: ACID number” gevolgd door het 19-cijferig ACID nummer.(01/12/2021)

 Euraziatische Economische Unie
(Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan, Armenië, Kirgizië)

!!! Opgelet !!!

Invoerbeperkingen Wit-Rusland en Rusland

 • INVOERVERBOD Wit-Rusland op diverse productcategorieën : Zie NF 2023/49
 • INVOERVERBOD Rusland op goederen die van oorsprong uit Denemarken komen

Vanaf 27 oktober 2023 verbiedt Rosselkhoznadzor tijdelijk de invoer van  alle goederen onderhevig aan een fytosanitaire invoercontrole die verzonden zijn uit of van oorsprong uit Denemarken komen, en dit ten gevolge van de vaststelling van Ambrosia artemisiifolia L in suikerbietenzaad (zie link) (20/11/2023)

Producten uit de lijst die afkomstig zijn uit landen buiten de Europese Unie, Verenigde Staten, Canada, Noorwegen en Australië zijn voor zover wij weten niet geviseerd door het Russische embargo. De producten dienen vergezeld te gaan van een fytosanitair certificaat voor wederuitvoer waaraan het origineel of een gewaarmerkte kopie van het fytosanitair certificaat van het land van oorsprong is gehecht.

 • INVOERVERBOD Rusland m.b.t. de re-export vanuit België van tomaten

Vanaf 25 november 2020 verbiedt Rosselkhoznadzor de re-export naar Rusland van tomaten vergezeld van Belgische certificaten, ongeacht het land van oorsprong. (10/12/2020)

 • INVOERVERBOD Rusland op aardappelen en plantgoed

De Russische Federatie heeft per 1 juli 2013 een tijdelijk invoerverbod opgelegd voor aardappelen en plantgoed uit de EU. In bijlage van de omzendbrief betreffende de uitvoer van snijbloemen en potplanten naar de Russische Federatie bevindt zich een overzicht van de planten en plantaardige producten, met vermelding van de GN-codes, waarop het invoerverbod van toepassing is. Export van de betrokken planten en plantaardige producten is slechts mogelijk indien de exporteur aan de hand van een geldige invoervergunning kan aan tonen dat de Russische  importeur toestemming heeft van zijn eigen fytosanitaire dienst voor deze invoer.

Omzendbrief betreffende de uitvoer van snijbloemen en potplanten naar de Russische Federatie en de vereiste van een preuitvoercertificaat voor potplanten (PCCB/S4/1095724).

 • INVOERBEPERKINGEN Rusland voor diervoeders

Zie FAVV exportpagina diervoeders (20/10/2021)

EU uitvoerbeperkende maatregelen - Wit-Rusland en Rusland

Zie Informatie conflict Rusland-Oekraïne - (18/05/2022)

Uitvoerverbod voor sierteelt- en boomkwekerijgewassen, en hout:

Sinds 9 april 2022 is een nieuw pakket maatregelen van kracht, gericht tegen Rusland. Bepaalde sierteelt- en boomkwekerijgewassen, en houtsoorten mogen niet langer meer uitgevoerd worden. De GN-codes die onder dit uitvoerverbod vallen kunnen geraadpleegd worden in bijlage XXIII van VO (EU) 883/2014.

Het is de verantwoordelijkheid van de operator om na te gaan of de goederen die hij wenst uit te voeren onder het uitvoerverbod vallen. Vanaf 1 oktober 2022 dient de operator bij de aanvraag van een fytosanitair certificaat voor (weder)uitvoer van sierteeltgewassen, boomkwekerijgewassen of hout schriftelijk te verklaren dat de producten in de betreffende zending niet onder het uitvoerverbod vallen. De operator maakt daarbij gebruik van dit document, dat hij invult en ondertekent; hij voorziet daarin een unieke link met de exportaanvraag. Zonder verklaring wordt geen certificaat afgeleverd. (26/09/2022)

Verklaring uitvoerbeperkende maatregelen

Memorandum betreffende de fytosanitaire certificering voor export naar Rusland:

            Zie MoU 2005

Algemene instructie export planten en plantaardige producten naar Euraziatische Economische Unie : Zie IB.PHY.EEU.01 (PDF) (14/02/2023)


  India
Planten en plantaardige producten voor consumptie
Boomstammen
 • De bevoegde overheden van India hebben België de status verleend van land dat het gebruik van methylbromide heeft uitgebannen. Boomstammen die vanuit België naar India worden verzonden en die deze behandeling vereisen worden bij aankomst in India behandeld en fytosanitaire certificaten kunnen voor deze producten worden afgeleverd waarbij de vakken met betrekking tot de behandeling worden doorgehaald (07/09/2023)
  Indonesië
Verse levensmiddelen van plantaardige oorsprong
 
  Israël
Algemeen
Appelen en peren
  Japan
Algemeen

In augustus 2020 hebben de Japanse autoriteiten via de WTO/SPS-notificatie (G/SPS/N/JPN/684/Add.1) van 6 augustus 2020 wijzigingen in de fytosanitaire invoermaatregelen aangekondigd. Deze wijzigingen, die op 5 augustus 2020 in werking treden, betreffen de lijst van plantaardige producten waarvoor bij invoer geen fytosanitair certificaat vereist is.

Als overgangsmaatregel heeft Japan bij wijze van uitzondering de invoer van bepaalde plantaardige producten aanvaard die voorheen waren opgenomen in de lijst van producten waarvoor bij invoer geen fytosanitair certificaat vereist was, zelfs zonder fytosanitair certificaat, tenzij bij de invoerinspectie quarantaineorganismen worden ontdekt.

Per officiële brief heeft het MAFF het FAVV meegedeeld dat deze overgangsperiode afloopt op 5 augustus 2023. Vanaf die datum is invoer alleen nog toegestaan indien deze producten vergezeld gaan van een fytosanitair certificaat. Voor België gaat het onder andere om plantaardige producten bestemd voor gebruik als meststof, diervoeder en andere productiematerialen voor de landbouw, hout, hooi, granen,...

Meer details over de wijzigingen in de lijst en de betrokken producten staan in de tabel bij de notificatie. (28/04/2023)

Groenten en fruit
Voor groenten en fruit is een sectorprocedure, goedgekeurd door het FAVV, zie : "Lijst van de actuele versies van de goedgekeurde sectorprocedures en bemonsteringsplans betreffende export"
  Marokko

De bevoegde overheid van Marokko (ONSSA, Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires)  voorziet nieuwe maatregelen om de invoer van Xylella fastidiosa te voorkomen. Deze maatregelen gaan in voege vanaf 16 september 2023 en zullen van toepassing zijn voor alle planten en plantaardige producten,  behalve voor zaden en plantaardige producten bestemd voor humane of dierlijke consumptie .

Enkel planten en plantaardige producten afkomstig van landen waar Xylella fastidiosa afwezig is, kunnen ingevoerd worden. België is vrij van Xylella fastidiosa. Fruitbomen geteeld in landen waar Xylella fastidiosa aanwezig is, kunnen onder bepaalde voorwaarden toch ingevoerd worden in Marokko (art. 3 van de wetgeving)

Opdat export van deze planten en plantaardige producten mogelijk is, dient het FAVV vooraf een lijst over te maken van de productiepercelen waarop de te exporteren planten en plantaardige producten geteeld werden.

Operatoren die vanaf 16 september 2023 planten of plantaardige producten wensen te exporteren naar Marokko dienen via volgend formulier hun percelen aan te melden vóór 7 september 2023. Dit document moet bezorgd worden aan de LCE(‘s) waar de percelen gelegen zijn (http://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/ via het generieke EXPORT.[LCE]@favv-afsca.be mailadres) en de generieke mailbox van de betrokken diensten op het FAVV-hoofdbestuur (export@favv-afsca.be) in kopie en met als onderwerp “aanmelding percelen MA”.

Operatoren waarbij de exportcontroles gebeuren door de gewestelijke overheden nemen contact op met de gewestelijke entiteit om hun percelen aan te melden (http://www.vlaanderen.be/landbouw).

  Mexico
Appelen en peren
Cichorei witloof
  Moldavië

Vers fruit en groenten


  Noorwegen

Export planten en producten van EU origine

Phytophthora ramorum - waardplanten
 • Instructie

IB.PHY.NO.01.03 (PDF) (03/06/2022)

!!! Opgelet !!!

Gezien Phytophthora ramorum vanaf 11/4/2022 niet langer een quarantaine-organisme is, zal voor planten bestemd voor opplant van Viburnum spp. L., Camellia spp. L. en Rhododendron spp. L. (andere dan Rhododendron simsii) een extra inspectie van de productieplaats moeten aangevraagd worden met het oog op uitvoer. Met het oog op uitvoer van planten van Kalmia spp. en Pieris spp. zullen 2 officiële inspecties van de productieplaats moeten aangevraagd worden bij het FAVV. (08/04/2022)

Chrysanten (Dendranthema x grandiflorum)
  Peru
Peren

Biologisch bestrijdingsmiddel – Neoseiulus cucumeris

  Saoedie-Arabië

Registratie van operatoren

  Sri Lanka

Tabak

 • Instructiebundel  (PDF) (17/12/2021)
 • Aanvraag goedkeuring intermediair quarantainestation :

Formulier   (PDF) (03/02/2021)

  Thailand
Appelen
  Verenigd Koninkrijk

Eind augustus 2023 heeft het Verenigd Koninkrijk de definitieve versie van het Target Operating Model (TOM) gepubliceerd. In het TOM worden planten en plantaardige producten ingedeeld in risicocategorieën: hoog-risico, middelgroot risico en laag-risico.

Planten en plantaardige producten kunnen tot verschillende risicocategorieën behoren naar gelang ze afkomstig zijn uit EU-landen of niet-EU- landen:

Planten en plantaardige producten die legaal ingevoerd werden in de EU, worden bij wederuitvoer naar het VK beschouwd als Europese goederen en de risicocategorieën voor EU-landen zijn bijgevolg van toepassing.

Hoog-risico planten en plantaardige producten zijn sinds 1 januari 2021 onderworpen aan fytosanitaire controles bij invoer in het VK (excl. Noord-Ierland). Deze zendingen moeten dan ook vergezeld zijn van een fytosanitair certificaat en een pre-notificatie door de Britse invoerder is nodig.

Zendingen van planten en plantaardige producten met een middelgroot risico dienen reeds sinds 1 januari 2022 aangemeld te worden door de Britse invoerder. Vanaf 31 januari 2024 moeten alle planten en plantaardige producten met een middelgroot risico voorzien zijn van een fytosanitair certificaat bij invoer in het VK (excl. Noord-Ierland).

Een pre-notificatie noch fytosanitair certificaat zijn nodig voor laag-risico planten en plantaardige producten (o.a. fruit en groenten ingevoerd uit de EU). Voor bepaalde laag-risico planten en plantaardige producten wordt momenteel een risico-analyse uitgevoerd en is het mogelijk dat ze alsnog worden ingedeeld in een categorie met een hoger risico. Wijzigingen in risicogroepen gaan echter niet plaats vinden voor april 2024.

Voor bepaalde planten en plantaardige producten geldt een invoerverbod: https://planthealthportal.defra.gov.uk/trade/imports/imports-from/prohibitions/

Algemeen

Planten voor opplant

 

Fruit en groenten  (uitgezonderd aardappelen)

In het overzicht van risicocategorieën voor planten en plantaardige producten uit de EU staat geen enkele groente- of fruitsoort vermeld onder hoog of middelhoog risico.

Alle planten of plantaardige producten uit de EU die niet worden genoemd in de categorieën met een hoog of middelhoog risico, hebben een laag risico en vereisen geen pre-notificatie of fytosanitair certificaat bij invoer. Hoewel verdere risicobeoordelingen worden uitgevoerd, zullen wijzigingen in deze TOM-risicocategorieën van de EU niet plaatsvinden vóór april 2024.

 • Instructie :

IB.PHY.UK.02 (PDF) (25/10/2023)

 
 • Handelsnormcontrole


Alle groenten en fruit uit het toepassingsgebied van verordening (EU) nr. 543/2011  die vers (gekoeld inbegrepen) verhandeld worden, dienen bij in- en uitvoer ter controle aangemeld te worden bij het FAVV. De producten die moeten aangemeld worden, evenals de wijze waarop het aanmeldingsformulier dient ingevuld te worden, kan geraadpleegd worden in de omzendbrief met betrekking tot de aanmelding en de certificering van verse groenten en fruit die in- of uitgevoerd worden (PCCB/S1/LSW/597024).
Bij invoer van groenten en fruit in het VK zal bij een deel van de zendingen gecontroleerd worden of ze voldoen aan de handelsnormen van het VK.

Aardappelen

Consumptie-aardappelen en pootgoed zijn hoog-risico planten en plantaardige producten  en moeten sinds 1 januari 2021 vergezeld zijn van een fytosanitair certificaat bij invoer in het VK (excl. Noord-Ierland).

Evaluatie specifieke invoereisen (Annex 7A) (PDF) (21/10/2021)

  Uzbekistan
Sierplanten van Rosaceae-familie 
  Verenigde Staten
Appelen en Peren
  Vietnam
Appelen en Peren
  Zwitserland
Europese Vrijhandelsovereenkomst - EVA (EFTA) en overeenkomst tussen de EU en Zwitserland.
Website van de Zwitserse overheid: de overeenkomst tussen de EU en Zwitserland en regelmatig bijgewerkte informatie over dit onderwerp.
Besluit 2011/83 (PDF) met laatste wijziging van bijlage 4, aanhangsel 1 van de landbouwovereenkomst tussen de EU en Zwitserland - Besluit 1/2010.


Naar boven

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.11.2023    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet