Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Export naar derde landen > Producten van dierlijke oorsprong niet bestemd voor humane of dierlijke consumptie
Export van producten van dierlijke oorsprong niet bestemd voor humane of dierlijke consumptie


 
Export van Verwerkte Dierlijke Eiwitten (VDE) en producten die VDE bevatten

Certificaten voor export naar derde landen :

 
AFRIKAANSE VARKENSPEST
U vindt alles wat u wil weten op een website!


Algemene certificaten

  De hieronder vermelden certificaten werden niet met de bevoegde autoriteiten van derde landen onderhandeld en zijn dus niet door hen gevalideerd. Een operator die een aanvraag wenst in te dienen om dit certificaat te verkrijgen, moet vooreerst op de website van het Agentschap onder landspecifiek gedeelte nagaan of er een specifiek certificaatmodel bestaat voor de uitvoer van dit soort producten naar het betrokken derde land en of er meer specifieke voorschriften vermeld staan in deze rubriek (voor meer informatie zie instructie bundel).

Meststoffen en bodemverbeterende middelen: De certificaten voor registratie van een product (free sales certificates) die worden gevraagd door bepaalde derde landen worden afgeleverd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Voor meer informatie hierover: https://fytoweb.be/nl/meststoffen/certificaten-gecertificeerde-kopieen-en-vertalingen (26/03/2019)

Gezondheidscertificaat voor organische meststoffen en/of bodemverbeterende middelen die verwerkte dierlijke producten bevatten
Meststoffen/bodemverbeterende middelen die verwerkte pluimveemest als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong bevatten
Behandelde huiden


Naar boven


Landspecifiek gedeelte

 
Landen:
  Bosnie-Herzegovina
Bosnië en Herzegovina integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten. De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV. (10/07/2020)
Meststoffen/bodemverbeterende middelen die verwerkte mest als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong bevatten
Lanoline
 
  Canada
Een specifiek model van certificaat is vereist voor de export naar Canada van onbewerkte dierlijke producten en bijproducten bestemd voor de farmaceutische industrie. Het certificaat werd onderhandeld tussen de Europese Commissie en de bevoegde overheid van Canada en is beschikbaar via de TRACES applicatie. In geval van exportinteresse van een operator kan hij de LCE contacteren om na te gaan of het certificaat kan worden afgeleverd voor de betrokken producten (03/09/2015)
Verwerkte dierlijke bijproducten afkomstig van niet herkauwers
  Egypte

Advanced Cargo Information System:

zie  https://www.nafeza.gov.eg/en en FIT marktstudie.

Het certificaat voorziet niet de mogelijkheid om het ACID (Advanced Cargo Information Declaration) nummer te vermelden. Zoals opgenomen in de FAQ van NAFEZA dient de exporteur in voorkomend geval het ACID nummer te vermelden op een sticker die op het certificaat wordt aangebracht. De sticker dient buiten het (fyto)sanitair kader (bv linkerbovenhoek) te worden aangebracht en mag enkel volgende informatie bevatten: “INFO of exporter: ACID number” gevolgd door het 19-cijferig ACID nummer.(01/12/2021)

  Groot-Brittanië, eiland Man en Kanaaleilanden

Momenteel dienen diervoeders en dierlijke bijproducten bij uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk niet vergezeld te zijn van een gezondheidscertificaat.

Dierlijke bijproducten en afgeleide producten die uit België naar het VK worden uitgevoerd, dienen vergezeld te zijn van een handelsdocument.

Het is de verantwoordelijkheid van de operator om de vereisten van het VK voor de producten die hij uitvoert te verifiëren (zie https://www.gov.uk/government/collections/guidance-on-importing-and-exporting-live-animals-or-animal-products#imports-or-moves-to-the-uk-from-all-countries).

Voor bepaalde diervoeders die vanuit de EU naar het Groot-Brittannië (GB) uitgevoerd worden is een in GB gevestigde vertegenwoordiger vereist (zie https://www.food.gov.uk/business-guidance/third-country-representation-for-animal-feed-businesses).

De Britse overheid heeft via een written statement  laten weten dat de volgende fase van het Border Operating Model niet zal worden geïmplementeerd vanaf 01/07/2022. De implementatie van deze fase wordt uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum.

Concreet zullen de implementatie van de certificaatmodellen evenals de fysieke controles van de goederen in de grenscontroleposten dus pas op een later tijdstip in voege treden.

De modellen van certificaten worden door het VK beschikbaar gesteld op onderstaande website:

https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain#animal-by-products

Invulbare PDF versies van deze modellen van certificaten worden op de website van het FAVV gepubliceerd, samen met de bijbehorende instructiebundels. In geval van exportinteresse voor een product waarvan het certificaat nog niet op de website van het FAVV is gepubliceerd, kunt u dit melden aan de LCE met vermelding van de referenties van het model van het certificaat dat voor de betrokken producten vereist is.

Certificaten zullen niet afgeleverd worden via TRACES.

Wij raden u als exporteur aan om de certificaten nu al te raadplegen om te weten aan welke eisen uw producten zullen moeten voldoen.

Voor meer informatie omtrent de uitvoer van goederen naar GB, zie de veelgestelde vragen (FAQ)

(02/05/2022)

Verwerkte dierlijke eiwitten en mengsels en producten (andere dan voeders voor gezelschapsdieren) die VDE bevatten   Beschikbaar op de EDU via BeCert
Gelatine of collageen die als voedermiddel of voor doeleinden buiten de voederketen kan worden gebruikt   Beschikbaar op de EDU via BeCert
Visolie
  India
"Wet blue" huiden
Gezouten huiden afkomstig van runderen
Gesteriliseerde rundergal bestemd voor farmaceutische doeleinden
  Noord-Macedonië
Behandelde huiden van hoefdieren
Verwerkte mest, afgeleide producten van verwerkte mest en guano van vleermuizen 
  Madagaskar

De autoriteiten van Madagaskar eisen een invoervergunning voor de invoer van dierlijke producten op hun grondgebied.

De sanitaire voorwaarden die van toepassing zijn, zullen worden gedetailleerd in de verstrekte invoervergunning.  Deze vergunning dient voorgelegd te worden door de operator bij zijn aanvraag tot certificering aan de LCE.

Het nummer van de invoervergunning moet worden vermeld op het gezondheidscertificaat dat de producten vergezelt. - (20/05/2021)

  Marokko
Organische meststoffen
Dierlijke bijproducten bestemd voor de cosmetische industrie
Behandelde wol
  Oekraïne
Oekraïne integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten. De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV (10/07/2020)
Verwerkte dierlijke eiwitten en mengsels en producten (andere dan mengvoeders of voeders voor gezelschapsdieren) die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong
Niet voor menselijke consumptie bestemde Gelatine of collageen die als voedermiddel of voor doeleinden buiten de voederketen kan worden gebruikt
  Palestijns grondgebied
Instructie
  Peru

Collageen en gelatine

Opgelet Afrikaanse varkenspest

Gelieve u voorafgaand te informeren bij de LCE of de export van dit product niet onderhevig is aan een embargo/restricties vanwege de Afrikaanse varkenspest - (28/02/2020)

  Russische Federatie
Lijm op basis van gelatine
  Servië
Servië integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten. De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV. (10/07/2020)
Huiden van evenhoevigen
Meststoffen/bodemverbeterende middelen die verwerkte mest als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong bevatten
Verwerkte dierlijke eiwitten
Niet voor menselijke consumptie bestemde visolie die als voedermiddel of voor doeleinden buiten de voederketen kan worden gebruikt
  Singapore

Singapore vraagt voor meststoffen/bodemverbeterende middelen die verwerkte pluimveemest als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong bevatten, een bijkomende verklaring.

Het certificaat EX.PFF.AA.12.03 kan voor uitvoer naar Singapore van dit product niet afgeleverd worden zonder deze bijkomende verklaring.

Operatoren die dit product wensen te exporteren, dienen hun LCE te contacteren waarbij zal geëvalueerd worden of en onder welke voorwaarden de bijkomende verklaring kan afgeleverd worden. (14/10/2022)

  Taiwan
Organische meststoffen die verwerkte pluimveemest bevatten .
 • Certificaat:
 • EX.PFF.TW.05.01 (03/08/2016)

  Certificering is momenteel niet mogelijk omwille van aviaire influenza (21/04/2021)

 • Instructie:
 • IB.PFF.TW.05.01 (05/06/2018)
  Turkije
Opgelet !!! In afwachting van een aanpassing van de instructiebundel wordt door de bevoegde overheid van Turkije gevraagd zowel het container- als het zegelnummer te vermelden op het certificaat.
Verwerkte dierlijke eiwitten, met in begrip van mengsels en producten (met uitzondering van voeder voor gezelschapsdieren) die dergelijke eiwitten bevatten   Beschikbaar via Becert
Behandelde schapenwol
Organische meststoffen en/of bodemverbeteraars die verwerkte dierlijke producten bevatten (uitsluitend categorie 3-materiaal)
Wolvet bestemd voor de cosmetische industrie
Gesmolten vet  !!! Opgelet !!!
  Uruguay

Europese ruwe wol

  Verenigde Staten

Afgeleide producten van dierlijke oorsprong

 

  Vietnam
Behandelde huiden van herkauwers
  Zuid Afrika
Van Zuid-Afrika werd een vragenlijst ontvangen die per producerende inrichting dient te worden beantwoord in het kader van de export van verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers. Er wordt gevraagd aan de producerende inrichtingen om indien zij interesse hebben in de export van deze producten naar Zuid-Afrika, dit te melden aan het mailadres: pccb.s4@favv-afsca.be ten laatste op vrijdag 22 februari 2019. (05/02/2019)
Runderserum van niet-Belgische oorsprong
  Zuid-Korea
Huiden van evenhoevigen
 • Certificaat:
  EX.VTB.KR.01.01 (08/07/2008)
 • Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP bij everzwijnen in België (18/09/2018)
 • Instructie:
 • IB.KR.01 (PDF) (08/07/2008)
Meststoffen/bodemverbeterende middelen die verwerkte pluimveemest als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong bevatten
  Zwitserland
Dierlijke bijproducten en afgeleide producten


Naar bovenCertificaten beschikbaar in de Lokale-Controle Eenheid (LCE)

 

In het kader van transparantie heeft het FAVV gekozen om de verschillende certificaten die niet aan een bilaterale overeenkomst onderworpen zijn, maar toch door de een of meerdere LCE's uitgegeven werden voor de export van bepaalde producten, ter beschikking te stellen van alle operatoren.

Deze certificaten werden niet met derde landen onderehandeld en zijn dus niet gevalideerd. De enige controle die het FAVV op deze certificaten heeft uitgevoerd, is de verificatie van de certificeerbaarheid van de vermelde eisen.

Het FAVV kan niet garanderen dat een niet onderhandeld certificaat automatisch door de overheid van derde landen aanvaard zal worden. Het gebruik van een niet onderhandeld certificaat blijft dus de verantwoordelijkheid van de operator. Het wordt dan ook sterk aangeraden om via de importeur te controleren dat de overheid van het derde land van bestemming het certificaat zal aanvaarden.

Indien een bilateraal certificaat niet beschikbaar is voor de uitvoer van een bepaald product naar een bepaald land, kan de operator in een van de onderstaande tabellen nagaan indien een model van niet onderhandelde certificaat beschikbaar is voor de gewenste land-product combinatie. Indien dit het geval is, dient de operator contact op te nemen met zijn LCE om een kopie van het certificaat te bekomen. De operator kan dit certificaat onveranderd gebruiken wanneer dit praktisch mogelijk is of kan een certificaat met eigen layout opmaken op basis van het beschikbare model, zolang de inhoud van het certificaat niet gewijzigd wordt. 
Derde land
van bestemming
Uitgevoerd product Type document
CN - China Diepgevroren konijnenhuiden Niet onderhandeld certificaat
CN - China Natgezouten huiden Niet onderhandeld certificaat
CN - China Ruwe wol Niet onderhandeld certificaat
CN - China Voedingsbodems Niet onderhandeld certificaat
IN - India Lanoline Niet onderhandeld certificaat
   


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 11.01.2023    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet