Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Dierlijke productie > Reizen met gezelschapsdieren
Reizen met gezelschapsdieren


Introductie

Reizen binnen de Europese Unie

Reizen buiten de Europese Unie

Binnenbrengen en terugkeren naar de Europese Unie

Points of entry pets
Nuttige links


Introductie

 

Er bestaan regels om met een gezelschapsdier buiten België te mogen reizen. Deze pagina legt deze regels uit voor honden, katten of fretten (HKF).

Voordat u een reis met uw gezelschapsdier plant, is het belangrijk dat u nagaat of het binnenbrengen en de doorreis van elke HKF die u naar een ander land wenst mee te nemen, is toegestaan en of er bepaalde voorwaarden opgelegd worden door de bevoegde overheid van de landen van doorreis en van bestemming. Deze verplaatsingen kunnen commercieel of niet-commercieel van aard zijn:

Een verplaatsing wordt als commercieel beschouwd wanneer deze bestemd is voor de verkoop of voor de eigendomsoverdracht van het dier. Ook wordt elk niet-commercieel verkeer van meer dan 5 dieren per eigenaar als commercieel beschouwd. Voor deze verplaatsingen moeten bijgevolg de regels voor commercieel verkeer gevolgd worden. Een uitzondering hierop zijn HKF die deelnemen aan tentoonstellingen, wedstrijden, sportevenementen, of aan trainingen voor dergelijke evenementen. Dit laatste op voorwaarde dat de dieren ouder zijn dan 6 maanden en dat de eigenaar of de gemachtigde persoon een schriftelijk bewijs voorlegt dat de gezelschapsdieren geregistreerd zijn met het oog op het bijwonen van een evenement, of geregistreerd zijn bij een vereniging die dergelijke evenementen organiseert.
Naar boven


Reizen binnen de Europese Unie

 

Elke HKF moet aan alle volgende voorwaarden voldoen:

 • Geïdentificeerd zijn door middel van een transponder (chip) of tatoeage (Een tatoeage kan nog gelden als geldige identificatie indien aangebracht voor 03/07/2011 en duidelijk leesbaar). De identificatie moet vóór of uiterlijk op het moment van de rabiësvaccinatie worden uitgevoerd.
 • Beschikken over een Europees paspoort, zoals gedefinieerd in bijlage III van Verordening (EU) nr. 577/2013, opgesteld en afgeleverd door een gemachtigde dierenarts, overeenkomstig de bepalingen van artikel 21 van Verordening (EU) nr. 576/2013.
 • Over een geldige vaccinatie tegen rabiës beschikken:
  • Primovaccinatie
   • Minimumleeftijd om vaccin toe te dienen: 12 weken
   • Ten vroegste geldig na 3 weken (*)
   • Besluit: de HKF moet ten minste 15 weken oud zijn om over een geldige vaccinatie te beschikken (**)
  • Herhalingsvaccinatie
   • Is onmiddellijk geldig als het vaccinatieprotocol nauwkeurig werd gevolgd (voor het einde van de geldigheid van de vorige vaccinatie)
  • Opgelet! De duur van de geldigheid van de vaccinatie tegen rabiës wordt bepaald door het land van bestemming. Een vaccinatie die gedurende drie jaar in België geldig is, kan minder lang geldig zijn buiten België en bijgevolg als ongeldig beschouwd worden door het land van bestemming.

  Meer specifiek wordt de geldigheidsduur van een rabiësvaccinatie beschreven en bepaald door  de technische specificaties van het vaccin in het land waar het is toegediend en/of zoals vermeld door de gemachtigde of officiële dierenarts in het identificatiedocument (paspoort of certificaat) van dat land.

 • Behandeling tegen Echinococcus multilocularis: om uw hond mee te nemen naar een land dat in de bijlage van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/878 van de Commissie van 18 juni 2018 vermeld wordt, moet het dier over een bijkomende behandeling tegen Echinococcus multilocularis beschikken in overeenstemming met de gedelegeerde Verordening (EU) 2018/772 van de Commissie van 21 november 2017.

(*) De wetgeving vermeldt dat het vaccin geldig is vanaf 21 dagen na vaccinatie en dat het protocol van de fabrikant moet gevolgd worden. Als de fabrikant stelt dat de vaccinatie geldig is vanaf 2 weken na vaccinatie, dient er toch 21 dagen gewacht te worden. Als de fabrikant stelt dat de vaccinatie geldig is vanaf 4 weken na vaccinatie, dient er effectief 4 weken gewacht te worden.

(**) Het binnenbrengen en de doorvoer van dieren jonger dan 15 weken wordt in principe niet toegelaten, tenzij de lidstaat dit wel toelaat. In België is dit niet toegelaten. Deze informatie is beschikbaar op de website van DG SANTE van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-animals_en.

a. Niet-commercieel verkeer

Als de eigenaar niet samen met zijn HKF reist, moet de HKF door een gemachtigde persoon vergezeld worden. In dit laatste geval moet de verplaatsing van de HKF plaatsvinden binnen de 5 dagen voor of na de verplaatsing van de eigenaar (zie de website van de Europese Commissie https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation_en:

Regulation (EU) No 576/2013

Verordening (EU) nr. 576/2013 regelt het niet-commerciële verkeer van een gezelschapsdier dat de eigenaar vergezelt wanneer deze zich verplaatst en onder zijn directe verantwoordelijkheid valt. Het niet-commerciële verkeer van het gezelschapsdier kan plaatsvinden tot vijf dagen voor of na het verkeer van de eigenaar, in welk geval het niet-commerciële verkeer van het gezelschapsdier wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een natuurlijke persoon die schriftelijk toestemming heeft gekregen van de eigenaar om het niet-commerciële verkeer van het gezelschapsdier namens hem uit te voeren.)

b. Commercieel verkeer en adoptie in een andere lidstaat

Elke hond, kat en fret moet verzonden worden vanuit een door de bevoegde autoriteit erkende of geregistreerde inrichting, handelaar of kennel. De bevoegdheid hiervoor is in België toebedeeld aan de 3 Gewesten (Vlaanderen, Wallonië, Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Elke HKF moet vergezeld gaan van het TRACES-certificaat, model 92/65 EI, dat garanties biedt over de oorsprong en onder meer ook over het klinisch onderzoek van het dier. Meer informatie over TRACES kan u op de FAVV-website terugvinden: zie verder de link naar ‘TRACES’ (leidraad) onder ‘Informaticatoepassingen voor export’.

Adoptie, die gepaard gaat met een transport met het oog op de levering van de HKF aan de adoptant, is een bijzonder geval van commercieel intracommunautair handelsverkeer, omdat er sprake is van een eigendomsoverdracht.

Elke eigendomsoverdracht van een HKF moet worden vergezeld van een 92/65 EI-certificaat, waarbij onder de punten “I.5. en I.13.” de adoptant (naam en adres) als geadresseerde vermeld moet worden. In geen geval mag de aangegeven geadresseerde een asiel of een vereniging zijn.

De eigenaar wordt als eigenaar beschouwd als er reeds een adoptiecontract is opgesteld en er een betaling uitgevoerd werd. Bovendien moet het dier rechtstreeks van de plaats van herkomst naar de plaats van bestemming worden gebracht.
Naar boven


Reizen buiten de Europese Unie

 

Het is aangewezen dat elke HKF aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • Geïdentificeerd zijn door middel van een transponder (chip) of tatoeage. (Een tatoeage kan nog gelden als geldige identificatie indien aangebracht voor 03/07/2011 en duidelijk leesbaar.) De identificatie moet vóór of uiterlijk op het moment van de rabiësvaccinatie worden uitgevoerd. Hoewel een tatoeage in Europa als overgangsmaatregel nog steeds aanvaard wordt in bepaalde situaties, zal dit in de meeste derde landen niet aanvaard worden!
 • Beschikken over een Europees paspoort, zoals gedefinieerd in bijlage III van Verordening (EU) nr. 577/2013, opgesteld en afgeleverd door een gemachtigde dierenarts, overeenkomstig de bepalingen van artikel 21 van Verordening (EU) nr. 576/2013
 • Over een geldige vaccinatie tegen rabiës beschikken:
  • Primovaccinatie
   • Minimumleeftijd om vaccin toe te dienen: 12 weken
   • Ten vroegste geldig na 3 weken
   • Besluit: de HKF moet ten minste 15 weken oud zijn om over een geldige vaccinatie te beschikken
  • Herhalingsvaccinatie
   • Is onmiddellijk geldig als het vaccinatieprotocol nauwkeurig werd gevolgd (voor het einde van de geldigheid van de vorige vaccinatie)
  • Opgelet! De duur van de geldigheid van de vaccinatie tegen rabiës wordt bepaald door het land van bestemming. Een vaccinatie die gedurende drie jaar in België geldig is, kan minder lang geldig zijn buiten België en bijgevolg als ongeldig beschouwd worden door het land van bestemming.

  Meer specifiek wordt de geldigheidsduur van een rabiësvaccinatie beschreven en bepaald door  de technische specificaties van het vaccin in het land waar het is toegediend en/of zoals vermeld door de gemachtigde of officiële dierenarts in het identificatiedocument (paspoort of certificaat) van dat land.

  • Zelfs als voor een beperkt aantal landen het niet verplicht is over een geldige vaccinatie te beschikken is, raden we u in ieder geval aan om uw HKF te laten vaccineren tegen rabiës. Het is sowieso verplicht als u naar de Europese Unie wenst terug te komen.

Het land van bestemming kan bijkomende voorwaarden opleggen waaraan de HKF moet voldoen om toegelaten te worden. In het merendeel van de gevallen wordt een gezondheidscertificaat geëist door het land van bestemming om uw HKF in te kunnen voeren. De te volgen procedure om de voorwaarden van het land van bestemming te kennen, is op de FAVV-website vermeld. In ieder geval blijft u verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de invoer van uw HKF aanvaard zal worden door het land van bestemming.

Kort samengevat:

 • Soms zijn de voorwaarden gekend door het FAVV:
  • In dit geval zullen zij op de FAVV-website vermeld worden: hier indien het over een onderhandeld landspecifiek certificaat gaat of hier indien het over een landspecifiek certificaat gaat dat beschikbaar is in de LCE. Het is echter steeds de verantwoordelijkheid van de eigenaar om de na te gaan welk type van certificaat het land van bestemming eist.
 • Als de voorwaarden niet gekend zijn door het FAVV:
  • U dient zich te informeren of een certificaat, een import permit en/of bijkomende voorwaarden geëist worden door het land van bestemming om uw HKF in te voeren. Ambassades en gewestelijke exportbevorderende organismen kunnen u helpen om contact op te nemen met de bevoegde overheid van het land van bestemming.
 • Indien het land van bestemming een gezondheidscertificaat oplegt maar zelf geen eigen model voorschrijft:
  • In dit geval kunt u het algemene model van certificaat voor de uitvoer van honden/katten gebruiken. Dit is hier terug te vinden. U bent verantwoordelijk om dit model voor te stellen aan de bevoegde overheid van het land van bestemming. Dit model kan aanvaard worden door het land van bestemming met of zonder bijkomende voorwaarden.
 • Indien het land van bestemming eigen of bijkomende voorwaarden oplegt:
  • In dit geval moet u een officieel bewijs voorleggen dat deze voorwaarden door de overheid van het land van bestemming opgelegd werden, desgevallend samen met een beëdigde vertaling. De voorwaarden opgelegd door het land van bestemming moeten vooraf worden voorgelegd aan de LCE en niet op het ogenblik van certificeren. De LCE moet de certificeerbaarheid kunnen controleren en mogelijks intern bespreken. Enkele voorbeelden van bijkomende voorwaarden die op het certificaat opgenomen kunnen moeten worden, zijn:
   • de legalisering van het Europees paspoort door een officiële dierenarts verbonden aan het FAVV (de rubriek XI zal hiervoor ingevuld worden),
   • een verblijf in België voorafgaand aan de uitvoer (u moet een verklaring van uw in België erkende dierenarts voorleggen die uw HKF onder toezicht heeft gehad, om dat te bewijzen),
   • een bijkomende behandeling (te vermelden in rubrieken VII, VIII en IX van het Europees paspoort door de in België erkende dierenarts die uw dier heeft behandeld),
   • een klinisch onderzoek (te vermelden in rubriek X van het Europees paspoort door de in België erkende dierenarts die uw dier heeft onderzocht), enz.Naar boven


Binnenbrengen en terugkeren naar de Europese Unie

 

Er moet aan alle voorwaarden die onder “Reizen buiten de Europese Unie” uitgelegd worden voldaan zijn:

 • Het dier moet geïdentificeerd zijn door middel van een transponder (chip) of tatoeage (Een tatoeage kan nog gelden als geldige identificatie indien aangebracht voor 03/07/2011 en duidelijk leesbaar.) De identificatie moet vóór of uiterlijk op het moment van de rabiësvaccinatie worden uitgevoerd.
 • Het dier moet beschikken over een Europees paspoort, zoals gedefinieerd in bijlage III van Verordening (EU) nr. 577/2013, opgesteld en afgeleverd door een gemachtigde dierenarts, overeenkomstig de bepalingen van artikel 21 van Verordening (EU) nr. 576/2013.
 • Het dier moet over een geldige vaccinatie tegen rabiës beschikken:
  • Primovaccinatie
   • Minimumleeftijd om vaccin toe te dienen: 12 weken
   • Ten vroegste geldig na 3 weken (*)
   • Besluit: de HKF moet ten minste 15 weken oud zijn om over een geldige vaccinatie te beschikken (**)
  • Herhalingsvaccinatie
   • Is onmiddellijk geldig als het vaccinatieprotocol nauwkeurig werd gevolgd (voor het einde van de geldigheid van de vorige vaccinatie)
  • Opgelet! De duur van de geldigheid van de vaccinatie tegen rabiës wordt bepaald door het land van bestemming. Een vaccinatie die gedurende drie jaar in België geldig is, kan minder lang geldig zijn buiten België en bijgevolg als ongeldig beschouwd worden door het land van bestemming.

  Meer specifiek wordt de geldigheidsduur van een rabiësvaccinatie beschreven en bepaald door  de technische specificaties van het vaccin in het land waar het is toegediend en/of zoals vermeld door de gemachtigde of officiële dierenarts in het identificatiedocument (paspoort of certificaat) van dat land.

(*) De wetgeving vermeldt dat het vaccin geldig is vanaf 21 dagen na vaccinatie en dat het protocol van de fabrikant moet gevolgd worden. Als de fabrikant stelt dat de vaccinatie geldig is vanaf 2 weken na vaccinatie, dient er toch 21 dagen gewacht te worden. Als de fabrikant stelt dat de vaccinatie geldig is vanaf 4 weken na vaccinatie, dient er effectief 4 weken gewacht te worden.

(**) Het binnenbrengen en de doorvoer van dieren jonger dan 15 weken wordt in principe niet toegelaten, tenzij de lidstaat dit wel toelaat. In België is dit niet toegelaten. Deze informatie is beschikbaar op de website van DG SANTE van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-animals_en.

 • Bloedonderzoek: om uw HKF te kunnen binnenbrengen vanuit een land dat niet in de bijlage II van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie van 28 juni 2013 vermeld wordt, moet er een bloedonderzoek gebeuren op antistoffen tegen rabiës, met gunstig resultaat. Deze titerbepaling moet worden uitgevoerd op een bloedmonster dat ten vroegste 30 dagen na de primovaccinatie werd genomen. De titerbepaling is onmiddellijk geldig indien de bloedname heeft plaatsgevonden vooraleer het dier de EU heeft verlaten. Zo niet, moet de bloedname minstens 3 maanden voor het binnenbrengen in de EU plaatsvinden. Een Europese HKF kan bijgevolg niet opnieuw binnengebracht worden binnen de 3 maanden na bloedname indien deze bloedname buiten de EU heeft plaatsgevonden. Het resultaat van de titerbepaling wordt als gunstig beschouwd vanaf 0,5 IU/ml. Een gunstig resultaat blijft geldig zolang het vaccinatieschema volgens de aanwijzingen van de fabrikant gevolgd wordt. De test moet worden uitgevoerd in een door de Europese Unie erkend laboratorium: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm. Gelieve steeds op de geldigheidsdatum van de erkenning van het labo te letten. Wanneer de erkenning van een labo vervallen is op het moment dat de test uitgevoerd werd, is het resultaat van de titerbepaling niet geldig.

Indien het resultaat van de titerbepaling gekend is alvorens de EU te verlaten, moet rubriek VI van het Europees paspoort ingevuld worden door een gemachtigde dierenarts.

 • Certificaat: voor elke Europese HKF die in België wordt binnengebracht na een verblijf in een derde land (land dat geen lid is van de EU), moet elke interventie (vaccinatie, titerbepaling) in verband met rabiës, die in een derde land werd uitgevoerd, worden genoteerd in een certificaat dat altijd het Europees paspoort moet vergezellen.

a. Niet-commercieel verkeer

 • Gezondheidscertificaat: elke HKF moet vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat volgens Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1293: modeldiergezondheidscertificaat voor honden, katten en fretten afgeleverd door een officiële dierenarts. Een gezondheidscertificaat bevat informatie over wat in het buitenland heeft plaatsgevonden.

Dit certificaat kan ook door een gemachtigde dierenarts opgesteld worden. In dat geval moet het vervolgens bekrachtigd worden door de bevoegde autoriteit van het betrokken derde land. Dit certificaat is gedurende 10 dagen geldig.

Wanneer het dier bij terugkeer uit een derde land beschikt over een Europees paspoort, up-to-date ingevuld in de EU wat betreft vaccinaties en titratie, wordt er geen gezondheidscertificaat gevraagd voor niet-commercieel verkeer. Een Europees paspoort bevat informatie over de HFK voor hij de EU heeft verlaten.

 • Verklaring: als de eigenaar niet samen met zijn HKF reist, moet de HKF door een gemachtigde persoon vergezeld worden. In dit laatste geval moet de verplaatsing van de HKF plaatsvinden binnen de 5 dagen voor of na de verplaatsing van de eigenaar (zie de website van de Europese Commissie https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation_en:

Regulation (EU) No 576/2013

Verordening (EU) nr. 576/2013 regelt het niet-commerciële verkeer van een gezelschapsdier dat de eigenaar vergezelt wanneer deze zich verplaatst en onder zijn directe verantwoordelijkheid valt. Het niet-commerciële verkeer van het gezelschapsdier kan plaatsvinden tot vijf dagen voor of na het verkeer van de eigenaar, in welk geval het niet-commerciële verkeer van het gezelschapsdier wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een natuurlijke persoon die schriftelijk toestemming heeft gekregen van de eigenaar om het niet-commerciële verkeer van het gezelschapsdier namens hem uit te voeren.)

In dit geval moet er ook een verklaring naast het gezondheidscertificaat zijn. Zie de tekst op de website van de Europese commissie:

‘A written declaration completed by the owner or an authorised person (see model in Part 3 of Annex IV to Regulation (EU) No 577/2013) regarding the non-commercial nature of the movement and attesting, where appropriate, the carriage of the animal under the responsibility of an authorised person within up to five days of the movement of the owner’.

b. Commercieel verkeer

 • Gezondheidscertificaat: elke HKF moet vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat volgens Uitvoeringsverordening (EU) 2021/403 : modeldiergezondheidscertificaat CANIS-FELIS-FERRETS voor de invoer van honden, katten en fretten opgesteld door een officiële dierenarts. Het dier moet 48 uur voor de afreis klinisch onderzocht worden door een officiële dierenarts en geschikt bevonden worden voor transport. Dit certificaat is 10 dagen geldig. De toegelaten derde landen zijn deze vermeld in Bijlage VIII, Deel 1 van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404.

Wanneer het commerciële invoer betreft moet u bij het binnenkomen in de Europese Unie via de grenscontrolepost (‘Border Control Post’) komen. U bent verplicht om de aankomst vooraf (minstens 1 werkdag voor aankomst) aan te melden bij de grenscontrolepost en om uzelf en uw HKF ter controle aan te bieden op de grenscontrolepost. De plaatsen van binnenkomst in België voor commercieel binnenbrengen van HKF zijn: GCP luchthaven Brussel-Nationaal, GCP luchthaven Luik. Deze informatie is ook voor andere staten beschikbaar op de website van DG SANTE van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip_en
Naar boven


Points of entry pets

 


Naar boven


Nuttige Links

 

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 12.07.2023    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet