Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Dierlijke productie > Dierengezondheid > TRACES (TRAde Control and Expert System)
TRACES (TRAde Control and Expert System)


Inleiding
Toegang tot TRACES NT
Invoer uit derde landen

Intracommunautair handelsverkeer

Export naar derde landen
Adressen en nuttige links


OPGELET: Vanaf 1 februari 2023 zal het FAVV progressief starten met het elektronisch ondertekenen van INTRA-documenten in TRACES NT voor zendingen niet-verwerkte mest, te beginnen met de certificaten die afgeleverd worden door de lokale controle-eenheden Antwerpen, Vlaams-Brabant Limburg, Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Dat houdt in dat er geen papieren certificaat meer afgeleverd wordt wanneer dit elektronisch getekend is; het elektronisch getekende certificaat is het enige originele en officiële document. Het is belangrijk dat operatoren daar rekening mee houden in hun eigen (administratieve) processen. Meer informatie over elektronische certificering in TRACES NT vindt u hier.


BELANGRIJKE INFORMATIE met betrekking tot nieuwe regels in TRACES NT:

Voor operatoren die actief zijn in het intracommunautaire handelsverkeer van levende dieren [INTRA]:
Binnenkort zal TRACES NT het gebruik van operatoren in de vakken I.11 (Plaats van verzending), I.12 (Plaats van bestemming) en I.13 (Plaats van lading) van het INTRA progressief beperken tot deze operatoren die over de juiste gevalideerde activiteiten beschikken. Ingeval de plaats van bestemming (I.12) zich in een andere lidstaat bevindt, dient u te verifiëren dat deze over de juiste gevalideerde activiteit beschikt in TRACES NT. Indien dit niet het geval is, dient u de operator op plaats van bestemming te contacteren zodat deze zich in orde stelt bij zijn competente autoriteit. Als de operator die men in de geviseerde velden wil invullen niet de juiste gevalideerde activiteit heeft, zal het certificaat niet ingediend en afgeleverd kunnen worden. Hetzelfde geldt voor vakken I.3.1 (plaats van vertrek) en I.4.1 (plaats van bestemming) van het AJL.

Voor operatoren die planten, plantaardige producten en ander materiaal invoeren met een CHED-PP:
Vanaf 9 februari 2023 zal TRACES NT het gebruik van operatoren in de vakken I.6 (Geadresseerde/importeur) en I.7 (Plaats van bestemming) van het CHED-PP beperken tot deze operatoren die over de juiste gevalideerde activiteiten (EURPO/EUPO/QUA-CONF) beschikken. U of de voor de zending verantwoordelijke exploitant dient te verifiëren dat deze operatoren over de juiste gevalideerde activiteit beschikken in TRACES NT. Indien dit niet het geval is, dient u deze operatoren te contacteren zodat deze zich in orde stellen bij hun competente autoriteit (de lokale controle-eenheid van het FAVV indien gelegen in België of de lidstaat waar de operator gevestigd is). Als de operator die men in de geviseerde velden wil invullen niet de juiste gevalideerde activiteit heeft, zal het CHED-PP niet ingediend, afgeleverd en gevalideerd kunnen worden.


Inleiding

 

TRACES is het online beheersysteem van de Europese Commissie dat de bewegingen volgt van levende dieren, producten van dierlijke oorsprong, levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong, planten en plantaardige producten die worden ingevoerd in de Europese Unie, verhandeld tussen de lidstaten van de Europese Unie of uitgevoerd naar derde landen waarmee de Europese Unie een overeenkomst heeft gesloten.

Sinds 1 januari 2022 wordt uitsluitend het TRACES New Technology (TRACES NT of TNT) platform gebruikt. Het oude TRACES Classic platform is niet meer beschikbaar.

De wettelijke basis voor het gebruik van TRACES NT is de uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 (IMSOC; Information Management System on Offical Controls).

Via verschillende modules beheert TRACES NT de invoer vanuit derde landen (via de CHED-, IMPORT- en PHYTO-documenten), de intracommunautaire handel (via de INTRA-, DOCOM- en AJL-documenten) en de uitvoer naar derde landen (via de EXPORT- en DOCOM-documenten) evenals de fytosanitaire certificatie bij export (via de PHYTO-documenten).
Naar boven


Toegang tot TRACES NT

 

Productie-omgeving

Toegang tot de omgeving voor marktdeelnemers (operatoren, exploitanten):

Alvorens een aanvraag voor toegang tot TRACES NT in te dienen, moet de gebruiker die voor rekening van een Belgische marktdeelnemer werkt beschikken over een EU Login. Met die EU Login kan de gebruiker zijn aanvraag voor toegang tot TRACES NT indienen; daarbij moet hij zijn rol (exploitant) preciseren en zich koppelen aan zijn organisatie (de Belgische marktdeelnemer). Klik hier voor de procedure van de Europese Commissie om een EU login aan te maken en een toegang tot TRACES NT aan te vragen.

Wanneer de Belgische marktdeelnemer waaraan de gebruiker zich wenst te koppelen nog niet in TRACES NT is aangemaakt, kan deze tijdens de aanvraag van de toegang aangemaakt worden. Daarbij moet telkens een activiteit aan deze registratie gekoppeld worden. Het is daarbij belangrijk dat het juiste domein (hoofdstuk) gekozen wordt waarbinnen deze operator zijn activiteit uitvoert, aangezien dit invloed heeft op het type documenten dat er kan aangemaakt (rw) of geconsulteerd (r) worden. Volgende activiteiten kunnen door operatoren zelf aan hun registratie gekoppeld worden:

Type document Hoofdstuk Sectie Activiteit
CHED-A (r),
CHED-P (r),
IMPORT (r)
Diergeneeskunde Importer (IMP) Animal importer
Establishment
Exporter
Importer
Plaats van lading
CHED-PP (r), PHYTO (rw) Plantengezondheid EU professional operators other than EU registered professional operators (EUPO) Professional operators other than those referred to in Article 45(1)(l) IMSOC
CHED-D (r) Feed and Food of non-animal origin

Feed and Food of non-animal origin
(NON_ANIMAL_ORIGIN_FOOD_

AND_FEED)

Establishment
Exporter
Importer
Plaats van productie
CHED-A (rw),
CHED-P (rw),
CHED-D (rw),
CHED-PP (rw),
IMPORT (r)
Andere Verantwoordelijke voor de lading (RFL) Verantwoordelijke voor de lading
INTRA, DOCOM en EXPORT kunnen enkel aangemaakt/geconsulteerd worden indien de gebruikersaccount gekoppeld is aan een operator met gevalideerde 'LMS'-activiteiten. Deze activiteiten zijn opgelijst in artikel 45 van Uitvoeringsverordening 2019/1715 en kunnen enkel door de autoriteiten toegevoegd worden. Indien de operator nog niet in TRACES NT geregistreerd is, of als de juiste LMS-activiteiten nog niet zijn toegevoegd, moet de LCE gecontacteerd worden zodat deze toegevoegd en gevalideerd kunnen worden.
Als overgangsmaatregel is het voorlopig mogelijk om INTRA-, DOCOM- en EXPORT-documenten aan te maken en te consulteren door gebruikers die gekoppeld zijn aan een operator met een activiteit uit de generieke ‘Importer (IMP)’-sectie. Deze activiteit kan door de gebruiker zelf toegevoegd worden, maar moet wel door de LCE gevalideerd worden.

Het is belangrijk dat de bevoegde lokale autoriteit (GCP of LCE) (*) waarvan de operator afhangt, gecontacteerd wordt na indienen van de aanvraag in TRACES NT, opdat de aanvraag gevalideerd wordt. Daartoe worden de volledige naam en het emailadres van de aanvrager doorgegeven, evenals de naam van de operator. De aanvraag wordt gevalideerd door de bevoegde lokale autoriteit voor zover de operator en de activiteiten ervan correct in het systeem zijn ingevoerd (**) en wel degelijk onder de bevoegdheid van het Agentschap vallen.

De eerste gebruiker wiens toegang gevalideerd wordt, zal over beheerdersrechten voor zijn organisatie beschikken, zodat die de aanvragen van zijn collega’s kan valideren zonder tussenkomst van het Agentschap.

Opleidingsomgeving

De toegang tot de opleidingsomgeving vereist het gebruik van generieke logins. Die worden op verzoek verstrekt door de bevoegde lokale autoriteit (*).
Naar boven


Invoer uit derde landen

  Voor invoer uit derde landen zijn volgende modules in TRACES NT beschikbaar:
 • CHED-PP (invoer van planten en plantaardige producten)
 • CHED-D (invoer van levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong, onderworpen aan de tijdelijke verhoging van de officiële controles en aan noodmaatregelen)
 • CHED-A (invoer van levende dieren)
 • CHED-P (invoer van producten van dierlijke oorsprong)
 • IMPORT (gezondheidscertificaten van derde landen bij invoer)
 • PHYTO (fytosanitaire certificaten van derde landen bij invoer)

Gebruikershandleidingen zijn beschikbaar op de website van de Europese Commissie.

Er zijn templates beschikbaar ingeval van panne van TRACES NT: CHED-A (PDF), CHED-D (PDF), CHED-P (PDF), CHED-PP (PDF).

Opmerkingen:

 • de FLEGT-documenten (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) voor geïmporteerd hout en COI (Certificate of Inspection) voor de invoer van producten afkomstig uit de biologische productie, eveneens gedekt door TRACES NT, vallen niet onder de bevoegdheid van het FAVV. De rubriek "Adressen en nuttige links" vermeldt de bevoegde Belgische instanties voor de FLEGT- en COI-documenten.
 • Ingeval er producten afkomstig uit de biologische productie ingevoerd worden waarvoor er ook een CHED nodig is, moet dit in het CHED aangeduid worden in vak I.31 bij het ‘product type’ (organic) en moet het COI aan het CHED gelinkt worden in vak I.9. Meer uitleg is te vinden in de gebruikershandleidingen van CHED-PP (PDF), CHED-D (PDF) en CHED-P (PDF). Voor verdere info moet het bevoegde Gewest gecontacteerd worden (zie "Adressen en nuttige links").
 • Sinds 1 mei 2022 is het FAVV gestart met het elektronisch ondertekenen van CHED-documenten in TRACES NT. Dat houdt in dat er geen papieren CHED meer afgeleverd wordt wanneer het CHED elektronisch getekend is; het elektronisch getekende CHED is het enige originele en officiële document. Het is belangrijk dat operatoren daar rekening mee houden in hun eigen (administratieve) processen. Meer informatie over elektronische certificering in TRACES NT vindt u hier.Naar boven


Intracommunautair handelsverkeer

 

Voor intracommunautair handelsverkeer zijn volgende modules in TRACES NT beschikbaar:

 • INTRA (intracommunautair handelsverkeer van levende dieren, levende producten en bepaalde producten van dierlijke oorsprong)
 • DOCOM (intracommunautaire handel van dierlijke bijproducten)
 • AJL (journaal voor lange transporten van levende dieren)


Momenteel zijn de handleidingen voor het gebruik van INTRA, AJL (Animal Journey Log) en DOCOM in TRACES NT nog niet beschikbaar op de website van de Commissie. Deze handleidingen zijn via onze website te downloaden: INTRA (PDF); AJL (PDF); DOCOM (PDF).

Er zijn templates beschikbaar ingeval van panne van TRACES NT: INTRA (ZIP - 40 MB), DOCOM, AJL (PDF).

Omzendbrief (PDF) met betrekking tot het gebruik van TRACES door de operatoren bij het intracommunautaire handelsverkeer (PCCB/S2/635294)

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Het doel van deze omzendbrief is de operatoren die actief zijn in het intracommunautaire handelsverkeer in levende dieren en bepaalde producten van dierlijke oorsprong attent te maken op de mogelijkheid om zelf het TRACES-systeem te gebruiken en hen aan te moedigen dit ook werkelijk te doen om alzo de kosten voor het opmaken van certificaten te verminderen en de vereiste gegevens in te voeren binnen de opgelegde termijn.


Journaal:

Het journaal is verplicht voor lange transporten (meer dan 8 uur) van als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen (andere dan geregistreerde eenhoevigen), runderen, schapen, geiten en varkens. De organisator van het vervoer dient erop toe te zien dat de dieren vergezeld gaan van een volledig journaal dat is gevalideerd door de bevoegde autoriteit van vertrek. Indien niet aan de vereisten voor het journaal wordt voldaan, zal certificering niet mogelijk zijn.

TRACES NT heeft, overeenkomstig Verordening 1/2005, de toegang tot het aanmaken van het journaal beperkt tot organisatoren en vervoerders.

De bepalingen van het journaal zijn te vinden in bijlage II van Verordening 1/2005.
Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de dienst dierenwelzijn van uw Gewest.
Naar boven


Export naar derde landen

 

Voor export naar derde landen zijn volgende modules in TRACES NT beschikbaar:

 • EXPORT (uitvoer van levende dieren, levende producten, producten van dierlijke oorsprong, dierlijke bijproducten): op basis van een overeenkomst gesloten tussen de Europese Unie en het derde land van bestemming
 • DOCOM (uitvoer van dierlijke bijproducten)
 • PHYTO (fytosanitaire certificaten bij uitvoer) – Deze module wordt momenteel niet door het FAVV gebruikt


Momenteel zijn de handleidingen voor het gebruik van DOCOM en EXPORT in TRACES NT nog niet beschikbaar op de website van de Commissie. Deze handleidingen zijn via onze website te downloaden: DOCOM (PDF); EXPORT (PDF)

Er zijn templates beschikbaar ingeval van panne van TRACES NT: EXPORT, DOCOM.

De EXPORT-module mag in TRACES enkel gebruikt worden voor het afleveren van gezondheidscertificaten die onderhandeld werden tussen de Europese Commissie en de bevoegde overheid van een derde land. Het type zendingen dat daar onder valt, kan teruggevonden worden op onze webpagina betreffende ‘Export naar derde landen’.

Na het selecteren van het correcte certificaatmodel in TRACES dient de aanvrager de gegevens van deel I van het certificaat in te vullen, alsook de informatie die gevraagd wordt in de landspecifieke instructiebundel (zie ‘FAVV-website’) en in het geval van diervoeders, de informatie die in de instructie tot certificering voor de uitvoer van diervoeders (PDF) gevraagd wordt, over te maken aan de LCE. Op basis van de ontvangen informatie zal de certificerende agent van de LCE de aanvraag beoordelen en indien de aanvraag gunstig beoordeeld wordt, deel I van de aanvraag valideren, deel II van het certificaat invullen en het certificaat afdrukken in de taal van de certificerende agent alsook de taal van het land van bestemming, tenzij anders gespecifieerd in de instructiebundel.
Naar boven


Adressens en nuttige links

  Europese Commissie, DG SANTE, Helpdesk TRACES:
SANTE-TRACES@ec.europa.eu; +32 2 297 63 50
  FAVV :
 • Support TRACES: TRACES.BELGIUM@favv-afsca.be
 • (*) Bevoegde lokale autoriteiten (1e lijn)
  • Grenscontroleposten
   • Validatie van de toegangsverzoeken van de belanghebbenden bij de lading, de douane-agentschappen, toegewezen aan de grenscontrolepost.
   • Invoerprocedures en -controles
  • Lokale controle-eenheden
   • Validatie van de toegangsverzoeken van de operatoren die gevestigd zijn in de territoriale bevoegdheidszone van de lokale controle-eenheid.
   • Procedures, controles en certificering in het kader van het intracommunautair handelsverkeer en de export
 • Bevoegde centrale autoriteiten (2e lijn)
  Belgische autoriteiten die bevoegd zijn voor dierlijke bijproducten, behalve het FAVV (afhankelijk van de aard van het bijproduct en de controle):
  Belgische instanties bevoegd voor dierenwelzijn
 

Belgische instantie bevoegd voor FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)
Bevoegdheid uitgeoefend in samenwerking met de douaneadministratie (FOD Financiën)

  Belgische autoriteiten bevoegd voor de COI’s (Certificate of Inspection – Biologische producten)
  (**) Identificatie van de operatoren en hun activiteiten

De KBO is de authentieke bron van de algemene identificatiegegevens van een economische operator en elke wijziging met betrekking tot die gegevens moet eerst door de betrokken operator erin worden ingevoerd. Deze gegevens worden vervolgens bijgewerkt in de databank van de operatoren van het FAVV.
De operatoren die met de douane te maken hebben, moeten bovendien over een geldig EORI-nummer beschikken.

De operatoren die activiteiten uitvoeren die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen, moeten erop toezien dat deze activiteiten correct zijn ingevoerd in de databank van de operatoren van het Agentschap.
 

Europese Commissie (informatie met betrekking tot TRACES)

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.02.2023    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet