Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Autocontrole
Autocontrole


 
DEFINITIE
Autocontrole is het geheel van maatregelen die door de operatoren worden genomen om ervoor te zorgen dat de producten:
  • voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid;
  • voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit van zijn producten, waarvoor het FAVV bevoegd is;
  • voldoen aan de voorschriften inzake traceerbaarheid
en het toezicht op de effectieve naleving van deze voorschriften.
En dit, in alle stadia van de productie, verwerking en distributie.
 

Generieke autocontrolegids voor de sector business to consumer (B2C)

U wenst een autocontrolegids aan te schaffen?
Ga naar de gewenste sector via de pagina "Specifieke tools per activiteitensector"


  Als operator die actief is in de voedselketen, bent u wettelijk verplicht om te beschikken over een autocontrolesysteem (ACS). Voor de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, bevat het ACS de Goede hygiënepraktijken (GHP) en dient het gebaseerd te zijn op de HACCP – principes (Hazard Analysis and Critical Control Points). In de primaire productie, is het autocontrolesysteem gebaseerd op de naleving van de hygiënevoorschriften en op het bijhouden van de nodige registers.

DOEL
Het hoofddoel van een autocontrolesysteem is om alle gevaren die men redelijkerwijs doorheen het productie-, verwerkings- en distributieproces kan aantreffen op een verantwoorde en haalbare manier te beheersen.

In het kader van de autocontrole toont deze pagina alle nuttige informatie, van de wetgeving tot de validatiefase van het autocontrolesysteem.

Wetgeving
wetgeving als de Europese regelgeving dwingen de operatoren van de voedselketen duidelijk tot meer verantwoordelijkheid wat betreft hun rol in de voedselveiligheid.
Traceerbaarheid
Hoe kunt u er concreet voor zorgen dat uw producten traceerbaar zijn? Een operator die actief is in de voedselketen moet in staat zijn om onder zijn verantwoordelijkheid het traject van een product te kunnen traceren/volgen in alle productie-, verwerkings- en distributiestadia.
Meldingsplicht
Elke operator moet onmiddellijk het FAVV op de hoogte brengen wanneer hij acht of redenen heeft om aan te nemen dat een product dat hij geïmporteerd, geproduceerd, geteeld, gefokt, verwerkt, vervaardigd of gedistribueerd heeft, schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens, dier of plant.
Heeft u recht op versoepelingen?
Op deze pagina zult u de voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om te kunnen genieten van versoepelingen m.b.t. autocontrole en traceerbaarheid.

Autocontrolegidsen
Beschikken over een autocontrolesysteem is een verplichting.
De gidsen die door de sectororganisaties opgesteld zijn en door het FAVV, na een grondige evaluatie, zijn goedgekeurd, worden ter beschikking gesteld met de volgende doelstellingen:
- de operatoren helpen met de uitwerking van hun autocontrolesysteem en
- dienst doen als auditreferentie voor de certificerings- en keuringsinstellingen die audits uitvoeren in het kader van de validatie van de autocontrolesystemen.

We vestigen uw aandacht op het feit dat de autocontrole gidsen onderworpen kunnen zijn aan auteursrechten in toepassing van art. XI.165 en volgende van het Wetboek van economisch recht.

Waarom en hoe zijn autocontrolesysteem laten valideren?
Enerzijds, indien een operator een goedgekeurde sectorgids gebruikt, kan hij zijn autocontrolesysteem laten valideren door een onafhankelijke certificeringsinstelling (OCI) die daarvoor geaccrediteerd is, maar hij kan zijn ACS ook altijd laten valideren door het FAVV indien hij dat wenst.
Anderzijds, indien een operator deel uitmaakt van een sector waarvoor er geen goedgekeurde sectorgids (vb. suikersector) bestaat en hij wil zijn autocontrolesysteem laten valideren, heeft hij geen andere mogelijkheid dan zich te laten auditeren door het FAVV.
De validatie van de autocontrolesystemen is eigen aan België en maakt het verkrijgen van voordelen mogelijk.
Autocontrole en export
Hoe een autocontrolesysteem valideren in het kader van de export naar derde landen?
Sectorale bemonsteringsplannen (SBP)

Vragen?
De meest gestelde vragen zijn opgenomen in onze FAQ’s (Frequently Asked Questions).
- FAQ - Autocontrole (PDF) (24/01/2022)
- FAQ voor de autocontrolegidsen in de B2C-sector

- FAQ - Validatie autocontrolesysteem in de periode van COVID-19 (PDF) (15/12/2021)

Nuttige links
- Omzendbrief betreffende het stroomafschakelplan
De omzendbrief heeft tot doel het nodige te doen om ervoor te zorgen dat onderbrekingen in de elektriciteitsvoorziening geen negatieve invloed hebben op de voedselveiligheid en het dierenwelzijn.
- Toegelaten desinfectanten (biociden)
- Waterkwaliteit in de voedingssector
Publicatie
Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering in het kader van de officiële controles
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 30.08.2022    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet