Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Over het FAVV > General Data Protection Regulation > Privacy Policy
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

General Data Protection Regulation


Vorige pagina


Privacy Policy


1. Algemeen

Dit beleid beschrijft de manier waarop het FAVV de persoonsgegevens verwerkt die op u betrekking hebben en welke rechten u heeft wanneer het FAVV uw persoonsgegevens verwerkt.

Om zijn wettelijke opdrachten te vervullen, moet het FAVV uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Het FAVV is zich bewust van het belang de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen en gaat deze belangrijke verbintenissen aan inzake de bescherming van persoonsgegevens.


2. Welke gegevens worden verzameld?

Het FAVV ziet erop toe dat enkel de gegevens worden verzameld die strikt noodzakelijk zijn voor de betreffende verwerking.


3. Waarvoor worden gegevens verzameld?

De verwerking van de gegevens dient voor expliciete, gerechtvaardigde en duidelijk vastgestelde doelstellingen.

Deze doeleinden werden meegedeeld aan de functionaris voor gegevensbescherming van het FAVV, die deze in zijn register heeft opgenomen.


4. Informatie voor de gebruikers

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR : General Data Protection Regulation) licht het FAVV u in over de verwerking van persoonsgegevens die hij uitvoert. Het FAVV deelt u mee:

  • wie de verantwoordelijke van de verwerking is ;
  • met welke doelstelling de gegevens worden verwerkt ;
  • of u verplicht of vrij bent om te antwoorden ;
  • wat de eventuele gevolgen zijn, indien u niet antwoordt ;
  • voor wie de gegevens bestemd zijn ;
  • dat u het recht hebt tot toegang, informatie, wijziging en rechtzetting van uw persoonsgegevens en het recht om op gerechtvaardigde gronden bezwaar te maken tegen de verwerking en hoelang de verwerkte gegevens per type gegevens worden bewaard.5. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Het FAVV bewaart uw persoonsgegevens enkel voor de periode die nodig is om de verschillende verwerkingsprocessen waarvoor de gegevens werden verzameld, af te handelen en met inachtneming van de geldende regelgeving.


6. Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd?

Het FAVV waarborgt de veiligheid van uw persoonsgegevens door middel van een systeem van versterkte beveiliging waarbij een beroep wordt gedaan op fysieke middelen en informaticatools.


7. Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) hebt u recht op toegang, informatie, wijziging en rechtzetting van uw persoonsgegevens. Verder hebt u het recht om op gerechtvaardigde gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, stuurt u hiertoe een verzoek aan de functionaris voor gegevensbescherming van het FAVV op het mailadres: dpo@favv.be. Bij de mail voegt u een scan van uw identiteitsbewijs met uw handtekening.

Onder bepaalde voorwaarden kan de uitoefening van uw rechten worden opgeschort. Dat is onder meer het geval voor de verwerkingen van persoonsgegevens die worden beheerd door het FAVV gedurende de periode waarbij de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een onderzoek of de daarmee verband houdende voorbereidende werkzaamheden die worden uitgevoerd door het FAVV in het kader van de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten.


8. Contact

Voor verdere informatie over ons beleid inzake gegevensbescherming kunt u zich wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van het FAVV op het e-mailadres: dpo@favv.be.


9. Rechtsmiddelen

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en beroep bij de rechter in te stellen, indien u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd of dat een verwerking van op u betreffende persoonsgegevens een inbreuk vormt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Om een klacht in te dienen, kunt u een aanvraag richten tot:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: commission@privacycommission.be


10. Bijwerking van het beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Dit beleid kan eventueel worden bijwerkt en gewijzigd. Er wordt u dus gevraagd om het regelmatig te herlezen om op de hoogte te zijn van de laatste bijwerkingen en wijzigingen. Het bijgewerkte beleid zal steeds in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 29.05.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet