11/09/2020 Klik hier als de mail niet leesbaar is Version française
NEWSLETTER voor de dierenartsen
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - FAVV
EERSTE GEVAL VAN AFRIKAANSE VARKENSPEST BIJ EEN DOOD GEVONDEN EVERZWIJN IN DUITSLAND!

Reeds sinds tal van maanden kwamen de gevallen van Afrikaanse varkenspest (AVP) bij varkens en everzwijnen in Polen gevaarlijk dicht bij de grens met Duitsland. Het virus is nu de grens met Duitsland overgestoken, waardoor Duitsland de 13de Lidstaat van de Europese Unie is die getroffen wordt door AVP.

Op woensdag 9 september 2020 werd een kadaver van een everzwijn gevonden op enkele kilometers van de Duits-Poolse grens in het district Spree-Neisse (een district in het oosten van Duitsland, zie de onderstaande kaart). Aangezien het ging om een verdenking van AVP, werden er onmiddellijk monsters genomen en verstuurd naar een regionaal laboratorium en het laboratorium van het Friedrich-Loeffler-Instituut, het nationaal referentielaboratorium. De analyses voor de opsporing van de aanwezigheid van het AVP-virus bevestigden op donderdag 10 september helaas de aanwezigheid van de ziekte in de everzwijnenpopulatie. Tot op heden werd er in Duitsland geen enkel geval van Afrikaanse varkenspest bevestigd bij gedomesticeerde varkens.

Gelet op de opmars van de epidemie in Polen, hadden de Duitse autoriteiten zich al voorbereid op de mogelijke insleep van deze zeer gevreesde ziekte in hun land. Nu het eerste geval van AVP officieel bevestigd is in Duitsland, zullen de Duitse autoriteiten, in overleg met de Europese Commissie, beheersmaatregelen treffen om het hoofd te kunnen bieden aan deze epidemische ziekte.


Wat zijn de gevolgen voor België?

Op het moment dat we bij ons het einde van de epidemietunnel zien, wij worden een rechtstreekse buur van een land dat getroffen is door AVP. Dit verhoogt het risico op besmetting van onze everzwijnenpopulatie en onze gedomesticeerde varkens als Duitsland er niet in zou slagen om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen en als besmette everzwijnen onze grenzen zouden bereiken.

Er zou ook een risico kunnen voortvloeien uit de handel in varkens uit Duitsland indien de ziekte hun varkensstapel zou besmetten. Duitsland zal nu echter geregionaliseerd worden op basis van een besluit van de Europese Commissie en een met AVP besmette zone zal worden afgebakend, zoals het geval was in België. Op die manier zal het intracommunautaire handelsverkeer van levende varkens en varkensvlees slechts mogelijk zijn onder bepaalde bijkomende strikte voorwaarden om zo de veiligheid van de levende dieren en de dierlijke producten te waarborgen.

Nu de mogelijke herwinning van de AVP-vrije status voor België in zicht is, herinnert de insleep van AVP in Duitsland ons er vooral nogmaals aan dat wij allemaal, zowel varkenshouders als dierenartsen, zeer waakzaam moeten blijven. Een goede naleving van de bioveiligheidsmaatregelen en de verhoogde waakzaamheid is daarbij essentieel. Maar ook de jagers dragen in dit opzicht een verantwoordelijkheid. Aangezien het geval van AVP in Duitsland werd vastgesteld in de everzwijnenpopulatie, worden personen die in Duitsland zouden gaan jagen, en dan met name in het oostelijke deel, verzocht om bijzondere voorzorgen te treffen wat de bioveiligheid betreft. Zo dienen ze over te gaan tot de ontsmetting van al hun materiaal, kledij, voertuigen, jachttrofeeën en vlees dat ze eventueel meebrengen, alsook iedere andere matrix die besmet zou kunnen zijn. Het verbod om in contact te komen met gedomesticeerde varkens en varkensbedrijven te betreden binnen de 72u na de jacht is ook uitermate belangrijk.

Voor meer informatie over goede praktijken en toe te passen bioveiligheidsmaatregelen, kunt u onze website raadplegen die specifiek gewijd is aan AVP (http://www.favv.be/avp/overziekte/). Brochures voor varkenshouders en jagers kunt u terugvinden via de volgende link: http://www.favv.be/avp/publicaties/brochures/.

Kaart van Duitsland met de locatie van het ontdekte AVP-geval (bron: ADNS)
Kaart van Duitsland met de locatie van het ontdekte AVP-geval (bron: ADNS)

Directie "Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten"
DG Controlebeleid – FAVV
  Facebook Twitter LinkedIn www.favv.be