15/04/2020 Klik hier als de mail niet leesbaar is Version française
NEWSLETTER voor de dierenartsen
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - FAVV
COVID-19 BIJ DIEREN EN HET MOGELIJKE RISICO VOOR DE MENS : OPRICHTING DOOR DE BELGISCHE VETERINAIRE DIENSTEN VAN DE “RISK ASSESSMENT GROUP-COVID ANIMALS”!

De Covid-19-crisis wordt in België, voor wat de volksgezondheid betreft, op federaal niveau beheerd door een Risk Assessment Group (RAG, risicobeoordeling) en een Risk Management Group (RMG, risicobeheer), ondersteund door een Wetenschappelijk Comité Coronavirus dat rechtstreeks in verbinding staat met de Beheersautoriteiten (het Nationaal Crisiscentrum, de politieke overheden,...) – Zie www.info-coronavirus.be > Wat doet de overheid?

Wat de veterinaire aspecten betreft, werd op 09/04/2020 een “Risk Assessment Group-Covid Animals” (RAGCA) opgericht.
Deze Risk Assessment Group kwam er nadat de Faculteit Diergeneeskunde van de Ulg had ontdekt dat een kat besmet was geraakt door haar baasje die zelf geïnfecteerd was met het SARS-CoV2-virus en thuis in isolatie zat en naar aanleiding van de twee gevallen van besmette honden in Hong Kong.
Deze informatie heeft onmiddellijk geleid tot de mobilisatie van de veterinaire diensten die de RAG hierover hebben gecontacteerd. Naar aanleiding van dit contact werd een “Spoedraadgeving” gevraagd aan het Wetenschappelijk Comité dat is ingesteld binnen het FAVV. Deze spoedraadgeving werd op 23 maart ontvangen. Er werden aanbevelingen opgesteld voor eigenaars van dieren en dierenartsen, met name in de vorm van FAQ’s, die vervolgens werden aangevuld en op een coherente en gecoördineerde manier via verschillende kanalen werden verspreid. Sindsdien is er continu nieuwe informatie en kennis over dit onderwerp aan het licht gekomen.

Rekening houdende met het potentiële risico, met name voor eigenaars van dieren en praktijkdierenartsen, is het absoluut noodzakelijk om de Covid-19-problematiek bij dieren op een ernstige en georganiseerde manier aan te pakken.
Daarom hebben de veterinaire diensten, met inbegrip van de veterinaire wetenschappers, aan de federale RAG voorgesteld om een formele en specifieke Groep voor de risicobeoordeling bij dieren, de RAGCA, op te richten. Ze kregen daarvoor de toestemming van de federale RAG. Het doel van de RAGCA is meer bepaald om op een bestendige en gestructureerde manier rond deze materie te werken die in overeenstemming is met de door de nationale autoriteiten opgezette evaluatie- en beheersstructuur en de nationale autoriteiten te ondersteunen voor wat betreft het risico van Covid-19 bij dieren en het risico ervan voor overdracht naar de mens.

De RAGCA brengt wetenschappers die zeer ervaren zijn in deze materie samen met vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid, het FAVV en Sciensano en werkt nauw samen met het onafhankelijke Wetenschappelijk Comité dat is ingesteld binnen het FAVV.
De groep wordt voorgezeten door de Professoren Etienne THIRY, de Voorzitter, en Jeroen Dewulf, de Vicevoorzitter, van de Faculteiten Diergeneeskunde van respectievelijk de Universiteit Luik en de Universiteit Gent. De RAGCA bestaat uit een initiële werkgroep van 18 personen waarbinnen een stuurgroep van 7 personen werd opgericht. De groep wordt logistiek ondersteund door de Administratie van het FAVV.

Zijn opdrachten:
  1. Opvolgen van de evolutie (zowel in België als internationaal) van de wetenschappelijke kennis over de COVID-19-infectie bij dieren (gezelschapsdieren, nutsdieren en wilde dieren) en dit voornamelijk met betrekking tot de gezondheid van het dier en het risico op overdracht van het SARS-CoV2-virus tussen dieren onderling en van mens op dier en vice versa.
  2. Verzamelen van alle informatie over SARS-CoV2-infectie/-detectie bij dieren in België (met inachtneming van de vertrouwelijkheid van de gegevens).
  3. Opvolgen en coördineren (in de mate van het mogelijke) van de kennis over de epidemiologische evolutie van de COVID-19-infectie bij dieren (gezelschapsdieren, nutsdieren en wilde dieren) op het terrein en dit zowel in België als internationaal.
  4. Bespreken van de knelpunten die zich aanbieden met betrekking tot de rol van dieren bij de bestrijding van COVID-19 in België.
  5. Formuleren van aanbevelingen en opties voor risicobeheer.
  6. Identificeren van risico-gerelateerde vragen om over te maken aan het onafhankelijk Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV (SciCom) en ondersteuning aan de voorbereiding van de adviezen van dit Comité.
  7. Rapporteren aan de federale COVID-19-crisisgroep (Volksgezondheid) en aan de autoriteiten.
  8. Voorbereiden van de communicatie naar de sector, de dierenartsen en het publiek (vb. via FAQ’s).
De eerste vergadering (via teleconferentie) vond plaats op 14/04/2020.

Le descriptif (termes de référence) du Risk Assessment Group-Covid Animals est accessible via le lien suivant : www.favv.be > Professionelen > Publicaties > Mededelingen > Coronavirus > Referentietermen (PDF)

De specifieke aanbevelingen en informatie met betrekking tot Covid-19 bij dieren worden regelmatig geüpdatet en zijn beschikbaar via de volgende links :
www.favv.be > Professionelen > Coronavirus (Covid-19): Informatie voor dierenartsen en houders van gezelschapsdieren en nutsdieren (Rubrieken “Dierenartsen” en “Huisdieren”)

Contactpersonen:
Pers: FR: Prof. Etienne Thiry // NL : Prof. Jeroen Dewulf
Werkgroep : covidanimals@favv.be
  Facebook Twitter LinkedIn www.favv.be