Klik hier als de mail niet leesbaar is   
13/09/2018 Franse versie


VASTSTELLEN VAN 2 EVERZWIJNEN DIE DRAGER ZIJN VAN HET VIRUS VAN DE AFRIKAANSE VARKENSPEST IN DE GEMEENTE ETALLE (PROVINCIE LUXEMBURG). DE ZIEKTE IS NIET BESMETTELIJK VOOR DE MENS. DE ACTIVITEITEN VAN DE VERSCHILLENDE BEVOEGDHEIDSNIVEAUS WORDEN GECOÖRDINEERD OM DE MOGELIJKE VERSPREIDING VAN HET VIRUS VIA WILDE EVERZWIJNEN (GEWESTELIJKE BEVOEGDHEID) EN NAAR VARKENSHOUDERIJEN (FEDERALE BEVOEGDHEID) TE VOORKOMEN. BELGIË IS WAT BETREFT DE VARKENSBEDRIJVEN NOG STEEDS GEVRIJWAARD VAN DE ZIEKTE.


Het Voedselagentschap, het Belgische referentielaboratorium Scienscano en het Waalse Gewest  hebben vandaag 13/09/2018 overlegd om te bepalen welke maatregelen er in België zullen genomen worden naar aanleiding van het aantreffen van 2 everzwijnen die besmet zijn met het virus dat Afrikaanse varkenspest (African swine fever) veroorzaakt. De bestrijding van deze ziekte is belangrijk vanuit het oogpunt van de dierengezondheid en de economie, maar voor de mens is er geen enkel risico.
De bevoegdheden zijn verdeeld tussen de regio’s, die instaan voor de gezondheid van in het wild levende dieren, en het federale niveau voor de gezondheid van gehouden varkens.

Afrikaanse varkenspest [AVP] is een zeer besmettelijke virale ziekte die enkel varkens en everzwijnen treft. De ziekte is in geen enkel geval besmettelijk voor de mens. De ziekte kan gemakkelijk van het ene dier op het andere worden overgedragen door rechtstreeks contact, maar ook via voorwerpen (voertuig, laarzen, kledij, …) of besmette etenswaren of etensresten die worden achtergelaten door de mens. Er bestaat geen specifieke behandeling, noch een vaccin tegen deze virale ziekte. Op Europees en nationaal niveau worden er strikte maatregelen opgelegd om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

AVP is al enkele jaren aanwezig in Oost-Europese landen, waar besmettingen worden vastgesteld zowel bij gehouden varkens als bij wilde zwijnen. De laatste maanden heeft het virus zich meer naar het Westen verspreid waarbij het landen getroffen heeft die voorheen vrij waren. Er is voor deze ziekte al veel gesensibiliseerd en er heeft al veel communicatie plaatsgevonden in België en Europa op het niveau van varkenshouders, jagers en het grote publiek. De nieuwste besmettingen in Europa zouden het gevolg kunnen zijn van het achterlaten van etensresten door reizigers uit besmette gebieden.

De monitoring in België is goed georganiseerd. Hierdoor zijn ook de recente verdenkingen bij dode dieren kunnen worden opgespoord. Stalen van deze dieren werden onmiddellijk naar het nationale referentielaboratorium Sciensano gestuurd. Het labo heeft nu vandaag bevestigd dat de verdachte everzwijnen inderdaad besmet met AVP. Er worden daarom in een effectief samenwerkingskader door de regionale diensten controlemaatregelen voor wilde dieren opgelegd en op federaal niveau preventiemaatregelen voor de varkensbedrijven. Bioveiligheid in varkenskwekerijen is cruciaal; het FAVV waakt erover dat deze voortdurend correct wordt toegepast.

De situatie wordt zeer ernstig genomen door de betrokken overheden en beleidsniveaus in België en Europa. De maatregelen worden zorgvuldig gepland en gemonitord gelet op de impact voor de veehouderij en de jacht. Begin 2018 werd in dit verband een nationale taskforce opgericht. De verschillende bevoegdheidsniveaus zullen nauw blijven samenwerken om zo goed mogelijke preventieve en beheersmaatregelen te treffen. Hetzelfde gebeurt op Europees niveau, waar onmiddellijk de nodige contacten gelegd werden met de buurlanden en de Europese Commissie, die meteen ook haar steun bij het beheer heeft toegezegd.

De Service Public de Wallonie, SPW, bereidt maatregelen voor om zoveel mogelijk de verspreiding van wilde everzwijnen uit de besmette zone tegen te gaan en treft bepalingen met betrekking tot de jacht.
Het Departement Nature et des Forêts, DNF, heeft de waakzaamheid en de monitoring al versterkt. Er wordt aan het publiek gevraagd om onmiddellijk het callcenter van de SPW, telefoonnummer 1718, op de hoogte te stellen van alle verdachte vaststellingen in de natuur.

De SPW herinnert er alle wandelaars aan om de boscode strikt toe te passen, namelijk de verplichting om op de wegen en paden te blijven en om honden aan de lijn te houden. Specifieke informatie zal worden doorgegeven aan de bosexploitanten.
De SPW heeft ook zijn landbouwdiensten gevraagd om ter beschikking te staan ​​van elke varkenshouder om de potentiële economische gevolgen zoveel mogelijk te beperken.


Algemene info over de ziekte: https://www.youtube.com/watch?v=eyQ4t1wHl2M
Specifieke info over de ziekte: http://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/afrikaansevarkenspest/#situatie

Meer informatie over de algemene maatregelen zal u kunnen terugvinden via onze website vanaf morgen vrijdag 14 september, nadat we een akkoord verkregen hebben van de Europese Commissie wat betreft het afbakenen van de zones: http://www.afsca.be/dierengezondheid/afrikaansevarkenspest/#maatregelen

 

Copyright © 2018 FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.